МЕТОДИ ОРЛИНОВ ЛАЛОВ

Независим общински съветник  

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 26.07.1975 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. София

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше (юрист)


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • Комисия по местно самоуправление и нормативна уредба (Член)
  • Комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация (Член)
  • Комисия съгласно закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Член)