Обратно Заседание № 1 от 12.11.2019 година

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на Столичния общински съвет, което се проведе на 12 ноември 2019 г. от 10:00 ч.
в заседателната зала „София" на Столичния общински съвет на адрес гр. София, ул. „Московска" № 33, ет. 5,
свикано със Заповед № РД-20-00104/08.11.2019 г. на областния управител на Област София-град

 

1. Приветствие oт Областния управител на област София към новоизбраните общински съветници, избраните кмет на Столична община, кметове на райони и кметства;

2. Информация от председателя на Общинската избирателна комисия - София за резултатите от изборите за общински съветници, избраните кмет на Столична община, кметове на райони и кметства;

3. Връчване на удостоверения на общинските съветници, избраните кмет на Столична община, кметове на райони и кметове на кметства;

4. Полагане на клетва по реда на чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА;

5. Откриване и ръководене на първото заседание на новоизбрания Столичен общински съвет от най-възрастния общински съветник;
- Устни предложения и избор на Комисия за произвеждане на тайно гласуване  в състав от 7 члена за мандат 2019 – 2023 г.
Решение № 1 по т. 5, обявено на 12.11.2019 г.

6. Избор на председател на Столичния общински съвет;
- Устни предложения и избор на Председател на Столичния общински съвет за мандат 2019 – 2023 г.
Решение № 2 по т. 6, обявено на 12.11.2019 г.

7. Организационни въпроси.
- Устни предложения и избор на заместник-председатели на Столичния общински съвет за мандат 2019 – 2023 година.
Решение № 3 по т. 7, обявено на 12.11.2019 г.