Обратно Заседание № 5 от 30.12.2019 година

ДНЕВЕН РЕД
на 5-то извънредно заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 30 декември 2019 г. (понеделник) от 10:00 ч.

 

 1. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-9615/27.11.2019 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет, приета с Решение № 83 по Протокол № 7/28.02.2008 г. и разгласена на 7.03.2008 г., поправка на чл. 41, ал. 1 с Решение № 113 от 6.03.2008 г.; разгласена на 7.03.2008 г.
  Докл. Йорданка Фандъкова
  Решение № 51 по т. 1, обявено на 30.12.2019 г.
  Приложение А

 2. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-9421/21.11.2019 г. относно план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 г. Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2020 г.
  Докл. Йоана Христова, Дончо Барбалов
  Решение № 52 по т. 2, обявено на 30.12.2019 г.
  Приложение А
  Приложение Б

 3. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-10262/16.12.2019 г. относно участие на Столична община с проектно предложение в процедурата „Изграждане на младежки центрове“ в рамките на Програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) чрез финансовата подкрепа на страните донори Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, с краен срок за кандидатстване: 30.12.2019 г. 18:00 ч.
  Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
  Решение № 53 по т. 3, обявено на 30.12.2019 г.

 4. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1126/14/10.12.2019 г. относно приемане на Годишен план-график за 2020 г. за дейността на Столична програма „Социални иновации“.
  Докл. Албена Атанасова
  Решение № 54 по т. 4, обявено на 30.12.2019 г.
  Приложение

 5. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-16900/20.12.2019 г. относно кандидатстване на район „Подуяне“ – СО по Програма „Красива България“, мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“ с проект „Ремонт на сградата на народно читалище “Стефан Караджа“, ул. „Гинци“ № 11, УПИ I, кв. 29, м. „Хаджи Димитър“ и мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ с проект „Текущ ремонт на дворно пространство на ДГ № 92 „Мечта“, гр. София 1836, ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ № 10, УПИ IV – за детска градина, кв. 19, ж.к. „Левски зона Г“ по плана на гр. София, район „Подуяне“.
  Докл. Ева Митова
  Решение № 55 по т. 5, обявено на 30.12.2019 г.

 6. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-16663/18.12.2019 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Аутизъм днес“, върху недвижим имот – частна общинска собственост.
  Докл. Стефан Стефанов
  Решение № 56 по т. 6, обявено на 30.12.2019 г.

 7. Доклад вх.№ СОА19-ГР94-6224/23.12.2019 г. относно изменение на Решение № 6 по Протокол № 2 от 19.11.2019 г. на Столичен общински съвет.
  Докл. Силвия Христова, Ботьо Ботев, Милка Христова, Диана Тонова, Методи Лалов, Иво Божков, Карлос Контрера, Борислав Иванов, Борис Бонев
  Решение № 57 по т. 7, обявено на 30.12.2019 г.

 8. Доклад вх.№ СОА19-ТД26-17159/1/23.12.2019 г. относно приемане на дарение на стойност 150 000 лева.
  Докл. Йорданка Фандъкова
  Решение № 58 по т. 8, обявено на 30.12.2019 г.
  Приложение № 1

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
            (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)