Обратно Заседание № 3 от 02.12.2019 година

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на Столичния общински съвет,
проведено на 02 декември 2019 г. (понеделник) от 10:00 ч.

 

1. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-9188/14.11.2019 г. относно заемообразно отпускане на средства за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-0004-C01, за проект „Обновяване и изграждане на социални заведения на територията на Столична община“ – етап I, за обект Кризисен център „Вяра надежда и любов“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001 „Изпълнение на Интегрирани планова за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - София“ , Приоритетна ос I: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ одобрен за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 7 по т. 1, обявено на 03.12.2019 г.

2. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-9184/14.11.2019 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-0004-C01, за проект „Обновяване и изграждане на социални заведения на територията на Столична община“ – етап I, за обекти Кризисен център „Вяра, надежда и любов“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 201-2020- София“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ одобрен за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. 
Докл. Албена Атанасова
Решение № 8 по т. 2, обявено на 03.12.2019 г.

3. Доклад вх.№ СОА18-ДИ05-2244/9/19.11.2019 г. относно изменение на Решение № 383/28.10.2004 г., изменено с Решение № 653/23.10.2008 г., № 182/05.04.2018 г. и № 696/11.10.2018 г. на СОС.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 9 по т. 3, обявено на 03.12.2019 г.

4. Доклад вх.№СОА19-ГР94-5457/1/25.11.2019 г. относно промяна в състава на съвета на директорите на „Център за градска мобилност“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Георги Георгиев
Решение № 10 по т. 4, обявено на 03.12.2019 г.

5. Доклад вх.№СОА19-ТД26-14280/2/25.11.2019 г. относно даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД в Общото събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 06.12.2019 г. извънредно Общо събрание на акционерите.
Докл. Николай Стойнев, Прошко Прошков
Решение № 11 по т. 5, обявено на 03.12.2019 г.

6. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3029/3/20.11.2019 г. относно даване на съгласие Столична община да кандидатства по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 за обект: ОКИ „Топлоцентрала“, намираща се в УПИ IX, кв. 1, м. „Южен парк – II част“, район „Триадица“.
Докл. Малина Едрева, доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 12 по т. 6, обявено на 03.12.2019 г.

7. Питане вх.№ СОА19-ГР94-5568/19.11.2019 г. от г-н Тома Белев – общински съветник относно средна стойност на публичната услуга залесяване на едно дърво от уличното озеленяване, една пейка от спирките на МГТ, един спирконавес от МГТ и политиката на Столична община да поощри даренията от своите граждани.
Отговор по т. 7

8. Питане вх.№ СОА19-ГР94-5569/19.11.2019 г. от г-н Тома Белев, г-жа Марта Георгиева, г-н Иво Божков и арх. Борислав Игнатов – общински съветници относно дърветата от уличното озеленяване в София, начина по който Столична община планира, създава, поддържа и опазва декоративните дървета, от която гражданите на София ще могат да ползват Публичния регистър на дълготрайните декоративни дървета в града.
Отговор по т. 8

9. Доклад вх.№ СОА19-ГР94-5666/26.11.2019 г. относно освобождаване от длъжност контрольор на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация-Бухово“ ЕООД.
Докл. Д-р Антон Койчев, д.м.
Решение № 13 по т. 9, обявено на 03.12.2019 г.

10. Доклад вх.№ СОА19-ТД26-14960/3/26.11.2019 г. относно определяне на представител на Столична община в Общото събрание на акционерите на „Интер Експо и Конгресен Център“ АД и даване на мандат за гласуване на точките от дневния ред на обявяването за 16.12.2019 г. редовно Общо  събрание на акционерите на дружеството.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 14 по т. 10, обявено на 03.12.2019 г.


 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                      (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)