Обратно Заседание № 2 от 19.11.2019 година

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет,
проведено на 19 ноември 2019 г. (вторник) от 10:00 ч.

 

 

 1. Предложение за избор на заместник-председател на СОС.
  Решение № 4 по т. 1, обявено на 20.11.2019 г.
   
 2. Доклад вх. № СОА19-ВК66-9244/15.11.2019 г. относно избор на ръководства и попълване на поименния състав на постоянните комисии на Столичния общински съвет.
  Докл. Елен Герджиков
  Решение № 5 по т. 2, обявено на 20.11.2019 г.
   
 3. Доклад вх.№СОА19-ВК66-9245/15.11.2019 г. относно избор на работна група за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет.
  Докл. Елен Герджиков
  Решение № 6 по т. 3, обявено на 20.11.2019 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                      (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)