Обратно Заседание № 69 от 31.01.2019 година

ДНЕВЕН РЕД
на 69-то заседание на Столичния общински съвет,
проведено на 31 януари 2019 г. (четвъртък) от 10:00 часа

 

1. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-454/16.01.2019 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2019 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 32 по т. 1, обявено на 07.02.2019 г.

Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 2.1
Приложение № 3
Приложение № 4
Приложение № 5
Приложение № 6
Приложение № 7
Приложение № 8
Приложение № 9
Приложение № 1а на Приложение № 9 към Решение № 32
Приложение № 4 на Приложение № 9 към Решение № 32
Приложение № 6г на Приложение № 9 към Решение № 32
Приложение № 7в на Приложение № 9 към Решение № 32
Приложение № 8а на Приложение № 9 към Решение № 32

    
2. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-500/18.01.2019 г. относно приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2019 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 33 по т. 2, обявено на 07.02.2019 г.

Приложение № 1
    
3. Доклад вх.№ СОА16-ПП00-2/352/24.01.2019 г. относно кандидатстване на Столична община с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ).
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 34 по т. 3, обявено на 04.02.2019 г.

    
4. Доклад вх.№ СОА18-НЦ62-1283/6/22.01.2019 г. относно изменение но Решение № 497 от 29.07.2009 г. на Столичния общински съвет, изменено с Решение № 258 от 28.04.2011 г. на Столичен общински съвет – увеличаване капацитета на Център за обществена подкрепа /ЦОП/ „Света София“, находящ се в гр. София, ул. „Гюешево“ № 21.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 35 по т. 4, обявено на 07.02.2019 г.

    
5. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-531/18.01.2019 г. относно „Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публична общинска собственост за 2019 г.“ .
Докл. Ирина Савина
Решение № 36 по т. 5, обявено на 07.02.2019 г.

Приложение
    
6. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-455/16.01.2019 г. относно приемане на стратегия за управление на дълга на Столична община 2019-2023 година.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 37 по т. 6, обявено на 07.02.2019 г.

Приложение № 1
    
7. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-673/24.01.2019 г. относно промяна на бюджета на Столична община за IV – то тримесечие на 2018 година.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 38 по т. 7, обявено на 07.02.2019 г.

    
8. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-620/23.01.2019 г. относно обявяване на сесия за набиране на проектни предложения за 2019 г. по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 39 по т. 8, обявено на 07.02.2019 г.
Приложение

    
9. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-401/15.01.2019 г. относно изпълнение на Решение № 123/15.03.2018 г. на СОС – отчет на Годишен план за ремонт на спортна инфраструктура 2018 година.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
Решение № 40 по т. 9, обявено на 07.02.2019 г.
Приложение

    
10. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1112/13.02.2018 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ IV-408 (проектен УПИ IV-146), кв. 30в, м. ж.к. „Люлин - 10 мр”, район „Люлин”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Люлин - 10 мр”, в граници: бул. „Луи Пастьор”, бул. “Царица Йоана”, ул. “Добринова скала” и ул. “ген. Владимир Денчев”, одобрен с Решение № 405 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 41 по т. 10, обявено на 07.02.2019 г.

    
11. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2950/23.04.2018 г. относно разрешение изработването на проект на подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на  техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, попадащ в землището на с. Плана, район Панчарево за осигуряване на пътно-транспортен достъп и техническо обезпечаване на жилищен комплекс „Плана хайтс”, находящ се в землището на с. Алино, община Самоков и одобряване на задание.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 42 по т. 11, обявено на 07.02.2019 г.
Приложение

    
12. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-59/04.01.2019 г. относно проект на подробен устройствен план - Изменение на план за улична регулация - създаване на задънена улица от о.т. 71а (нова) до о.т. 71б (нова) и Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ III-673 с цел образуване на нови УПИ III-3011 "за жил. стр." и УПИ XX-3010 "за жил. стр." за имотите по кадастрална карта (ПИ с идентификатори 02659.2194.3010 и 02659.2194.3011 по КККР на гр. Банкя), кв. 54, м. "в.з. Банкя", район Банкя.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 43 по т. 12, обявено на 07.02.2019 г.

    
13. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-60/04.01.2019 г. относно подробен устройствен план - изменение на план за регулация на улица между о.т. 10д и о.т. 10е и между о.т.10г и о.т. 10л за откриване на нова улица от о.т. 10м-о.т.10н-о.т.10п до о.т. 10р; изменение на УПИ II "за паркиране, бензиностанция и залесяване" за създаване на нов УПИ III-37 "за нискоетажно жилищно застрояване", кв. 1а, м. "Чашката на язовир Сталин"; план за застрояване на нов УПИ III-37 "за нискоетажно жилищно застрояване", кв. 1а, м. "Чашката на язовир Сталин".
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 44 по т. 13, обявено на 07.02.2019 г.

    
14. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-295/11.01.2019 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 04234.6958.27, 04234.6958.32, 04234.6958.33, 04234.6958.34, 04234.6958.36, 04234.6958.45, 04234.6957.31 и 04234.6957.88 по КККР на с. Бистрица за образуване на УПИ III-6958.32 „за жс“ (нов), УПИ IV-6958.32 „за жс“ (нов), УПИ V-6958.27, 6958.34, 6958.45 „за жс“ (нов), УПИ VI-6958.36 „за жс“ (нов), УПИ VII-6958.33 „за жс“ (нов), УПИ VIII-6958.33 „за жс“ (нов), УПИ IX-6958.32 „за жс“ (нов), УПИ X-6958.32 „за жс“ (нов), кв. 53 (нов) и УПИ II-6957.31, 6957.88 „за жс“ (нов), кв. 52(нов), нови улици от съществуваща о.т. 612и, нови о.т. 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839 до о.т. 841 и от о.т. 837, 837а, 837б до о.т. 837в и задънени улици от о.т. 836а, 836б, о.т. 836г до о.т. 836д и от о.т. 836б до о.т. 836в и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ, м. „Орешковица - с. Бистрица“, район „Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 45 по т. 14, обявено на 07.02.2019 г.

    
15. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-323/11.01.2019 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ V, кв. 20а, м. „ж.к. Овча купел 2“, район „Овча купел“, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „ж.к. Овча купел 2“, в граници: улица от о.т.26 - о.т.9а - о.т.10а - о.т.12 - о.т.14 - о.т.16б - о.т.18 – до о.т.19; улица от о.т.19 - о.т.19а - о.т.20 - о.т.22а – до о.т.83; улица от о.т.83 - о.т.89а; улица от о.т.89а - о.т.1а до о.т.44; улица от о.т.44 до о.т.54, одобрен с Решение №237 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
Решение № 46 по т. 15, обявено на 07.02.2019 г.

    
16. Доклад вх.№ СОА19-ДИ05-126/16.01.2019 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 47 по т. 16, обявено на 07.02.2019 г.

    
17. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-675/24.01.2019 г. относно утвърждаване на Бизнес -план на „Топлофикация - София“ ЕАД за 2019 г.
Докл. Николай Стойнев, Валя Чилова, Дончо Барбалов
Решение № 48 по т. 17, обявено на 07.02.2019 г.
Приложение № 1

    
18. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-676/24.01.2019 г. относно преобразуване чрез промяна на правната форма на „Чистота - Искър“ ЕООД в Еднолично акционерно дружество.
Докл. Николай Стойнев, Дончо Барбалов
Решение № 49 по т. 18, обявено на 07.02.2019 г.
Приложение № 1
Приложение № 2

    
19. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-678/24.01.2019 г. относно предложение за икономическа рамка на обществения транспорт в Столична община за 2019 г.
Докл. Екатерина Йорданова, Зафир Зарков, Дончо Барбалов
Решение № 50 по т. 19, обявено на 07.02.2019 г.
Приложение № 1

    
20. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-679/24.01.2019 г. относно изменение на пункт I, II и IV от Решение № 547 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Малина Едрева, Борислав Бориславов, Карлос Контрера, Симеон Славчев, Светослав Витков
Решение № 51 по т. 20, обявено на 07.02.2019 г.

    
21. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2819/9/11.01.2019 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Втора МБАЛ-София“ ЕАД, чрез непарична вноска.
Докл. д-р Веселин Милев, д-р Антон Койчев, Станил Станилов, Милка Христова, Дончо Барбалов
Решение № 52 по т. 21, обявено на 07.02.2019 г.

    
22. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-502/2/14.01.2019 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на обект, находящ се в сградата на „Диагностично-консултативен център V - София“ ЕООД за срок от 5 /пет/ години.
Докл. д-р Веселин Милев, Силвия Христова, Иветка Петрова, Дончо Барбалов
Решение № 53 по т. 22, обявено на 07.02.2019 г.
Приложение № 1

    
23. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-540/2/14.01.2019 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XVIII-София“ ЕООД да закупи със собствени средства  дълготраен материален актив – 1 /един/ брой имунологичен анализатор.
Докл. д-р Веселин Милев, Йоанна Драгнева, Иветка Петрова, Дончо Барбалов
Решение № 54 по т. 23, обявено на 07.02.2019 г.

    
24. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-1111/24.01.2019 г. относно замяна на следните имоти: УПИ I – 329, 330 – „за жилищно строителство, подземни гаражи и трафопост“, кв. 262А, м. „Зона Б-5-3“, обособен от реална част от ПИ с идентификатор 68134.304.329 и реална част от ПИ с идентификатор 68134.304.330 по КККР, собственост на „Софийски имоти“ ЕАД, находящ се в град София, район „Възраждане“ – СО с имот с идентификатор 68134.900.730 по КККР, съставляващ УПИ X – „за обществено строителство – Дом на книгата и трафопост“, собственост на „БЛД 44“ ЕООД, находящ се в град София, район „Лозенец“ – СО, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 44 и парични средства.
Докл. Любомир Дреков, Борислав Борисов
Решение № 55 по т. 24, обявено на 07.02.2019 г.

    
25. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-490/10.01.2019 г. относно проектно предложение по „Красива България“ мярка М01 - „Подобряване на обществената среда в населените места“.
Докл. Васил Цолов
Решение № 56 по т. 25, обявено на 07.02.2019 г.

    
26. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-15195/1/16.01.2019 г. относно даване на съгласие от СОС за премахване на съществуваща едноетажна сграда преди започването на строителството на нови сгради  към ДГ № 153 „Света Троица“.
Докл. Иван Божилов
Решение № 57 по т. 26, обявено на 07.02.2019 г.

    
27. Доклад вх. № СОА17-ВК08-2301/9/10.10.2018 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в р-н „Надежда“, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1386.2768, с площ 553 кв.м., за който е отреден УПИ III-2590,2592,2594 от кв. 19, местност „Надежда 1а и 1б“, срещу обезщетение в новопостроената сграда.
Докл. Димитър Димов
Решение № 58 по т. 27, обявено на 07.02.2019 г.

    
28. Доклад вх.№. СОА19-ВК08-593/1/17.01.2019 г. относно кандидатстване на район „Кремиковци“ по проект „Красива България“ по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места “ чрез извършване на ремонтни дейности за изпълнение на мерки по енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда в Народно читалище „Пробуда -1908“, кв. Сеславци, СО.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 59 по т. 28, обявено на 07.02.2019 г.

    
29. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-602/1/17.01.2019 г. относно кандидатстване на район „Кремиковци“ по проект „Красива България“ по мярка М01“Подобряване на обществената среда в населените места“ чрез извършване на  ремонтни дейности за изпълнение на мерки по енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда в Народно читалище „Светлина – Кремиковци 1906“, кв. Кремиковци, р-н „Кремиковци“, СО.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 60 по т. 29, обявено на 07.02.2019 г.

    
30. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-604/1/17.01.2019 г. относно кандидатстване на район „Кремиковци“  по проект „Красива България“ по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ чрез изграждане на спортна площадка; текущ ремонт на бюфет/трапезария и възстановяване на вход за външен достъп/евакуационен изход; дренажна система и възстановяване на вертикална планировка около сградата; ремонт скатен покрив на 150 ОУ „Васил Левски“, кв. Челопечене,  район „Кремиковци“, СО.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 61 по т. 30, обявено на 07.02.2019 г.

    
31. Доклад вх.№ СОА18-НЦ62-1284/1/16.01.2019 г. относно удостояване със званието „Почетен гражданин на София“ на Делчо Григоров Гюров – строителен инженер.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков
Решение № 62 по т. 31, обявено на 07.02.2019 г.

    
32. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-450/16.01.2019 г. относно присъждане на Значка на София на художника Христо Алексиев, автор на албума „Една като никоя. София в старите пощенски картички и снимки“.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков
Решение № 63 по т. 32, обявено на 07.02.2019 г.

    
33. Доклад вх. № СОА16-ПП00-139/118/29.01.2019 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС №7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по проект CircE - „Ориентиране на Европейските региони към кръговата икономика“, съфинансиран по Програмата за междурегионално сътрудничество INTERREG Europe на Европейския съюз (ЕС)
Докл. Йоана Христова
Решение № 64 по т. 33, обявено на 07.02.2019 г.

    
34. Доклад вх. № СОА19-ВК66-774/29.01.2019 г. относно промяна в състава на съвета на директорите на „Пазари Изток“ ЕАД
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев
Решение № 65 по т. 34, обявено на 07.02.2019 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
            (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)