БОРИС БОРИСЛАВОВ БОНЕВ

Независим общински съветник  

 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 05.07.1988 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. София

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • Комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика (Член)
  • Комисия по транспорт и пътна безопасност (Член)
  • Комисия съгласно закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Член)