ЗАСЕДАНИЕ № 13 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

13 юни 2024 г. (четвъртък), 10:00 часа

Заседателна зала “София”, V етаж, ул. “Московска” № 33

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-4927/06.06.2024 г. относно приемане на Общинския годишен план за младежта за 2024 г.
Докл. Васил Терзиев

2.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-155/22/23.05.2024 г. относно даване на съгласие за включване на Столична община като партньор в проектно предложение с наименование „Семейно равновесие и възможности за работа – Равнопоставеност - 2030“ (Family Balance  and Work Opportunities - Equal 2030), по покана за набиране на проектни предложения за насърчаване на равенството между половете (CERV-2024-GE) по програма „Граждани, равенство, права и ценности“  към Европейската комисия.
Докл. Надежда Бачева, Никола Барбутов

3.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-4891/06.06.2024 г. относно решение, прието от Творческия съвет на Столична програма „Култура”  за финансиране на проектни предложения за Направление 7 „Мобилност“, втора сесия 2024 г.
Докл. Яна Генова

4.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-4903/06.06.2024 г. относно изменение на решение № 207 по Протокол № 10 от 16.05.2024 г. на Столичен общински съвет, утвърждаване на финансиране за проекти, разгледани и оценени от Експертни комисии в раздел „Стратегически събития“ и раздел „Значими събития“ и приемане на бюджетна рамка на програма „КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА“ за 2024 г.
Докл. Яна Генова

5.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-2362/43/06.06.2024 г. относно приемане на финансов и съдържателен отчет за изпълнение на Програма за ремонт и изграждане на общинска спортна инфраструктура за 2023 година и обявяване на сесия, за набиране на проектни предложения по Годишен план на Програмата за 2024 година.
Докл. Димитър Шалъфов, Яна Генова

6.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-4350/20.05.2024 г. относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на нова сграда – разширение за 2 групи на Детска ясла № 23 в район „Лозенец“.
Докл. Иван Василев

7.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-4789/04.06.2024 г. относно участие на Столична община като партньор в проектно предложение „FireGAID - Симулация на риска от пожари и геопространствена информационна система с вграден изкуствен интелект за подпомагане на вземането на решения за предотвратяване на горски пожари“ за кандидатстване за финансиране по Програма „Механизъм за гражданска защита на ЕС“ (UCPM2027)
Докл. Никола Барбутов

8.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-4793/04.06.2024 г. относно участие на Столична община като партньор в проектно предложение „OPTEL - Оптимизиране на спешната логистика при предизвикателни случаи на горски пожари“ за кандидатстване за финансиране по Програма „Механизъм за гражданска защита на ЕС“ (UCPM2027).
Докл. Никола Барбутов

9.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-4000/08.05.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 55419.6709.234 по КККР - нов УПИ LXV-234 „за ЖС, ТП, изгребна яма, КПП и резервоар“, кв. 2, м. „в.з. Ловджийска чешма“, изменение на плана за улична регулация и план за улична регулация, м. „с. Панчарево“, район „Панчарево“ и план схема за вертикално планиране.
Докл. арх. Здравко Здравков

10.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-4146/13.05.2024 г. относно план за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 11394.1799.28, 11394.1799.29 и 11394.1799.151– образуване на нови нови УПИ IІ-28,151 „за ЖС“ и УПИ IІІ-28,29,151 „за хоспис“ кв.20б (нов); м. „в.з. Приплат“, с. Владая и изменение на план за улична регулация от о.т.76 до о.т. 74а за създаване на задънена улица от о.т.74б(нова) до о.т.74в(нова), район „Витоша”, Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков

11.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-9650/1/14.05.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план -  План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 68134.4362.625 по КККР за създаване на нов УПИ I-625 „за ЖС”, кв. 3, м. „Модерно предградие-Обеля -3-та част” и План за улична регулация за продължаване на уличната регулация между о.т.12-о.т.13 за създаване на задънена улица от о.т.12 до о.т.121.
Докл. арх. Здравко Здравков

12.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-9812/1/14.05.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план -  план за регулация и застояване за ПИ с идентификатори 04234.6979.365 и  04234.6979.366 по КККР на с. Бистрица, план за улична регулация и пешеходна алея със сервитут на канал PP ID 400, м. „с. Бистрица“, район „Панчарево“ и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков

13.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-4201/14.05.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 29150.7106.451 и 29150.7106.452 по КККР  на с. Железница, район „Панчарево”, план за улична регулация от о.т.719(нова)-о.т.720(нова)-о.т.721(нова)-о.т.722(нова), район „Панчарево” и идеен нивелетен проект.
Докл. арх. Здравко Здравков

14.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-4212/15.05.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиране на поземлен имот с идентификатор 68134.4380.23 по КККР и създаване на нови УПИ XXV-23 „за ЖС и ТП“ от кв. 3 и УПИ XXII-23 „за ЖС“ от кв. 2, план за улична регулация (ПУР) за улица от о.т. 42 до о.т. 66(нова) и от о.т. 65 до о.т. 67, изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) за заличаване на УПИ I – „за озел. и ТП“ и УПИ II-общ., кв. 3 и приобщаването им към нов УПИ XXV-23 „за ЖС и ТП“ от кв.3, изменение на плана за улична регулация (ИПУР) за промяна на задънена улица с обръщач от о.т. 41 до о.т. 42 и свързването и с новопредвидена улица до о.т.66(нова), м. „Манилов дол“ и план – схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по част „Водоснабдяване“, район „Овча купел“ на СО.
Докл. арх. Здравко Здравков

15.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-4116/10.05.2024 г. относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план– парцеларен план и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за учредяване на сервитут в частта с одобрен план за регулация за обект „Покрит отводнителен канал O-6 в участъка, граничещ с ПИ с идентификатор 68134.6001.270 по КККР, УПИ VIII-108-„за автомивка, ПГТП, автосервиз, тир паркинг и заведение за обществено хранене“, кв. 42, м. “Голямата локва - търговски парк 2", район „Панчарево“ СО.
Докл. арх. Здравко Здравков

16.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-4249/15.05.2024 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с кадастрален идентификатор (КИ) 41010.4479.30 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с.Кътина, за създаване на нов УПИ VII-30-„за жилищно строителство“ от кв. 28а, м. „с. Кътина“ и план за улична регулация (ПУР) за нова улица по о.т.164а – о.т.300(нова) – о.т.301(нова) – о.т.302(нова) – о.т.303(нова) – о.т.304(нова) – о.т.305(нова) – о.т.306(нова), м. „с. Кътина ”, район „Нови Искър“-СО.
Докл. арх. Здравко Здравков

17.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-4250/15.05.2024 г. относно одобряване на проект за ПУП-ИПУР, ПУР, ПР за създаване на нови УПИ в нови квартали 25б, 25в, 25г и 25д, м. „с. Герман“ и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ, район „Панчарево“.
Докл. арх. Здравко Здравков

18.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-9899/1/20.05.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлени имоти с идентификатори по КККР 68134.602.1335, 68134.602.9 и 68134.602.10; изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ I-978, 1373 „за безвредно производство, складове и офиси“ и изменение на профила на улица по о.т.22-о.т. 67-о.т. 21а, кв. 5, м. НПЗ „Хаджи Димитър“, район „Подуяне”-Столична община (СО).
Докл. арх. Здравко Здравков

19.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-4474/22.05.2024 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с кадастрален идентификатор (КИ) 11884.5964.337 от КККР на с. Войняговци, район „Нови Искър” за създаване на нов  УПИ I-337-„за жилищно строителство“ от нов кв. 37 и урегулиране на част от ПИ с КИ 11884.5964.170 за образуване на нов УПИ I-„за трафопост“ от нов кв. 38 и план за улична регулация за нова улица по о.т. 165г - о.т. 165д(нова) -о.т. 165е(нова) -о.т. 165ж(нова) - о.т. 165з(нова) - о.т. 165и(нова) и за нова улица по о.т. 165е(нова) - о.т. 165к(нова),  м. „в.з. Русия“, с. Войнеговци, р-н „Нови Искър“-СО.
Докл. арх. Здравко Здравков

20.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-4475/22.05.2024 г. относно разрешаване изработването на проект за ПУП – ПРЗ по реда на чл. 16 от ЗУТ за територията, включваща поземлени имоти южно от кв. 27 и кв. 27б от м. „кв. Градоман“, южно от кв. 6а на м. „в.з. Банкя“ и западно от устройствена зона „Тзв“ по ОУП на СО, район „Банкя“ и план-схеми на техническата инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.
Докл. арх. Здравко Здравков

21.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-4477/22.05.2024 г. относно одобряване на проект за ПУП – изменение на плана за улична регулация; план за улична регулация и план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 44063.6234.4224 по КККР с. Лозен, м. „Орлова круша“, район „Панчарево“.
Докл. арх. Здравко Здравков

22.Доклад вх.№ СОА23-ГР94-6160/4/22.05.2024 г. относно прекратяване на административно производство по одобряване на ПУП - план за регулация и застрояване (ПРЗ) в частта на УПИ VI-1244 „за ЖС“ и УПИ V-2113,2114 „за ЖС“, кв. 9,  м. „Надежда 3“, район „Надежда“.
Докл. арх. Здравко Здравков

23.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-4560/27.05.2024 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулирането на ПИ с идентификатори 68134.712.3022, 68134.712.3024, 68134.712.3025, 68134.712.3043 в нов УПИ I-3022,3024,3025,3043 „за офиси, обслужващи дейности, чисто производство, складове и ТП“ в кв.15, план за улична регулация (ПУР) за удължаване на улица от о.т.123 до о.т.123а(нова), м. СПЗ „Слатина - север“ и план-схеми по част „ВиК“ по чл. 108 от ЗУТ, район „Слатина“.
Докл. арх. Здравко Здравков

24.Доклад вх.№ СОА23-ВК66-4742/1/30.05.2024 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за  улична регулация за нова улица по о.т.60 - о.т. 100(нова) - о.т. 101(нова) - о.т. 102(нова) - о.т. 103(нова) - о.т. 104(нова) - о.т. 105(нова) - о.т. 106(нова) - о.т. 107(нова) - о.т. 108(нова) - о.т. 109(нова) - о.т. 110(нова) - о.т. 111(нова) - о.т. 112(нова) - о.т. 113(нова) - о.т. 114(нова) - о.т. 115(нова) - о.т. 116(нова) - о.т. 117(нова) - о.т. 118(нова) - о.т. 119(нова) - о.т. 120(нова) - о.т. 121(нова) - о.т. 122(нова) - о.т. 123(нова) - о.т. 124(нова), кв. 30,  м. „с. Войняговци“, район „Нови Искър“-СО.
Докл. арх. Здравко Здравков

25.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-4909/06.06.2024 г. относно изменение на Решение № 169 по Протокол № 9 от 25.04.2024 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Цветомир Петров, Прошко Прошков

26.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-4575/28.05.2024 г. относно предложения за проекти, които да бъдат изпълнени по т.З от Приложение 2 към Четвърто допълнително споразумение към Договора за концесия във връзка с доставка на водоснабдителни и канализационни услуги на Столична община, сключен между Столична община и „Софийска вода" АД на 23.12.1999г., в сила от 06.10.2000 г., изменен с Първо. Второ и Трето допълнително споразумение от 23.03.2018 година.
Докл. Димитър Данаилов, Димитър Вучев, Пламен Данаилов, Прошко Прошков

27.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-4911/06.06.2024 г. относно приемане на програма за дейността на фондация " София Европейска столица на спорта" за 2024 г.
Докл. Димитър Шалъфов, Татяна Георгиева, Николай Велчев, Христо Копаранов

28.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-4849/05.06.2024 г. относно освобождаване и избор на ликвидатор на „Медицински център ХVІ-София“ ЕООД – в ликвидация и продължаване срока на ликвидация на „Медицински център ХVІ-София“ ЕООД – в ликвидация.
Докл. Бойко Димитров

29.Доклад вх.№ СОА24-МЦ29-115/24/04.06.2024 г. относно финансиране на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация – Кремиковци“ EООД, чрез целева субсидия.
Докл. Саад Алуани, Иван Василев

30.Доклад вх.№ СОА24-МЦ29-131/2/04.06.2024 г. относно финансиране на „Диагностично-консултативен център VI - София“ ЕООД – гр. София, чрез целева субсидия.
Докл. Саад Алуани, Иван Василев

31.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3554/22.04.2024 г. относно реализиране на съвместна инициатива между СО и Софийска адвокатска колегия за предоставяне на безплатна правна помощ.
Докл. Димитър Данаилов, Христо Копаранов

32.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-3983/08.05.2024 г. относно придобиване на терени и обекти държавна собственост, описани в АДС №427(2630)/31.10.1952 г., представляващи поземлен имот с идентификатор 68134.1896.790 и находящите се в него постройки на Княжевската минерална баня.
Докл. Гергин Борисов, Пламена Терзирадева, Зарко Калинков

33.Доклад вх.№ СОА24-ВК08-6112/23.04.2024 г. относно отпускане на средства за извършване на спешни и неотложни ремонтни дейности в сградата на  НЧ „Просвета-1929“ с. Долни Пасарел, СО - район „Панчарево“.
Докл. Евгения Алексиева, Ваня Тагарева, Мирослав Боршош, Прошко Прошков

34.Доклад вх.№ СОА24-ВК08-3270/29.02.2024 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска собственост, актуван с АПОС № 1027/20.02.2020г. на Столична община - район „Средец“, вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № 5203, Акт № 154, том XI от 03.02.2021г., дело № 3461/2020 г., находящ се в гр. София, Столична община - район „Средец“, бул. „Драган Цанков“ № 1, парк „Княз Борисова Градина“ с идентификатор 68134.109.18 – спортно игрище, конна база с площ 7 881 кв. м, заедно с построените в имота сгради с идентификатори 68134.109.18.1, 68134.109.18.2, 68134.109.18.4, 68134.109.18.5 и 68134.109.18.8, по реда на Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет.
Докл. Трайчо Трайков

35.Доклад вх.№ СОА22-ВК08-8202/1/26.03.2024 г. относно прекратяване на съсобственост, чрез доброволна делба на поземлен имот с идентификатор 68134.705.737, с изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри и образувани поземлени имоти с проектни идентификатори 68134.705.1525; 68134.705.1524.
Докл. Георги Илиев

36.Доклад вх.№ СОА24-ВК08-4901/02.04.2024 г. относно промяна на предназначението на общински жилища от фонд „Продажби“ на Столична община в жилища от фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“.
Докл. Делян Георгиев

37.Доклад вх.№ СОА24-ВК08-4728/28.03.2024 г. относно откриване на процедура по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имот - публична общинска собственост - Първа стоматологична поликлиника (Дентален център).
Докл. Димитър Божилов

38.Доклад вх.№ СОА24-ВК08-4742/29.03.2024 г. относно откриване на процедура по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имоти - частна общинска собственост.
Докл. Димитър Божилов

39.Доклад вх.№ СОА24-ВК08-5694/16.04.2024 г. относно конкурс за отдаване под наем  на недвижим имот /терен/- частна общинска собственост на територията на район „Надежда“ с административен адрес: гр. София, район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ № 78.
Докл. Димитър Димов, Татяна Георгиева

40.Доклад вх.№ СОА24-ВК08-5695/16.04.2024 г. относно конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот  публична общинска собственост, за разполагане на вендинг автомати в административната сграда  на район „Надежда“ по позиция   както следва: гр. София, район „Надежда“ ул. „Осми март“ №6  – административна сграда- в главно фоайе на етаж партер.
Докл. Димитър Димов, Татяна Георгиева

41.Доклад вх.№ СОА24-ВК08-5633/15.04.2024 г. относно учредяване право на строеж на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ ЕАД за изграждане трансформаторен пост – тип БКТП (Бетонов комплектен трансформаторен пост) с площ от 24,20 кв. м. и сервитутна зона за БКТП с площ от 114,5 кв. м. върху общински поземлен имот с идентификатор 68134.1607.5589 по КККР на гр. София, УПИ ІІ – „за трафопост“, кв. 16, м. „Малинова долина 1- ва, 2 – ра, 3 – та, 4 – та, 5 – та и 6 – та част,  район „Студентски“.
Докл. Петко Горанов

42.Доклад вх.№ СОА24-ВК08-4570/26.03.2024 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение за стоматологични услуги, разположен на етаж партер от  двуетажна сграда разположена в имот с идентификатор 49597.1706.161.1 с площ от 18.45 кв. м. с адрес с. Мърчаево, ул. „Черешова градина“ № 1 със специфично конкурсно условие за стоматологичен кабинет.
Докл. Зарко Клинков

43.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-11487/5/21.03.2024 г. относно процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на Закона за устройство на територията, по отношение на УПИ VІІІ-710, кв. 124, м. „Горна баня“, ул. Харманлийско въстание“, район „Овча купел“.
Докл. Ангел Стефанов

44.Доклад вх.№ СОА24-ВК08-5892/18.04.2024 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на нежилищен имот-частна общинска собственост за срок от 10 години на „Народно читалище Константин Величков-1979”.
Докл. Георги Тодоров

45.Доклад вх.№ СОА24-ВК08-2245/09.02.2024 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и физическо лице,  чрез доброволна делба на поземлен имот с идентификатор 41010.4479.68, находящ се в с.   Кътина, местност „Могилата“, район „Нови Искър“ - Столична община.
Докл. Владислав Владимиров

46.Доклад вх.№ СОА23-ВК08-17980/2/17.04.2024 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ регулационен план за УПИ I-1056, кв. 93, по действащия регулационен план на с. Чепинци, район „Нови Искър“, Столична община, чрез закупуване на общински Поземлен имот с проектен идентификатор 80409.5993.1547/представляващ реална част от ПИ с идентификатор 80409.5993.1056/ по КККР на с. Чепинци, район „Нови Искър“, включен в УПИ I -1056, кв. 93, по действащия регулационен план на с. Чепинци.
Докл. Владислав Владимиров

47.Доклад вх.№ СОА24-ВК08-4186/18.03.2024 г. относно осигуряване на средства за ремонт/подмяна на електроинсталацията, довършване на топлоизолацията на две фасади и частичен ремонт на покрива на сградата на Народно читалище „Наука – 1921“, с. Житен, район „Нови Искър“.
Докл. Владислав Владимиров, Татяна Георгиева, Мирослав Боршош

48.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-4869/1/05.06.2024 г. относно присъждане на званието „Почетен гражданин на София" на проф. Христо Баларев - учен-химик.
Докл. Васил Терзиев, Цветомир Петров, Мирослав Боршош, Адриана Попова

49.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-5012/10.06.2024 г. относно отпускане на парични заеми от Столична община на „Столичен автотранспорт" ЕАД и „Столичен електротранспорт" ЕАД за погасяване на натрупани през предишни години задължения.
Докл. Илиян Павлов, Иван Василев, Андрей Зографски, Иван Таков, Прошко Прошков

50.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-155/23/07.06.2024 г. относно даване на съгласие за включване на Столична община като партньор в проектно предложение с наименование „Създаване на център за приобщаващо вземане на решения на местно ниво“ (Creating Hub for Inclusive Local Decision-making, C.H.I.L.D), по покана за набиране на проектни предложения Права на детето и детско участие /Rights of the child and children’s participation (CERV-2024-CHILD)/ по програма „Граждани, равенство, права и ценности“  към Европейската комисия.
Докл. Надежда Бачева

51.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-4966/07.06.2024 г. относно определяне на представител на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Интер Експо и Конгресен Център” АД и даване на мандат на избрания представител за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 28.06.2024 г. редовно Общо събрание на акционерите.
Докл. Цветомир Петров

52.Доклад вх.№ СОА24-ВК08-4511/2/07.05.2024 г. относно финансиране на „Медицински център XXXI“ ЕООД – гр. Нови Искър, чрез целева субсидия.
Докл. Ваня Григорова, д-р Антон Койчев, д.м., Иван Василев

53.Доклад вх.№ СОА23-ДИ05-1345/12/06.06.2024 г. относно изменение и допълнение на Решение №823 по Протокол №82 от 14.09.2023 г. на Столичен общински съвет (СОС), за безвъзмездно прехвърляне на Държавата - Агенция „Пътна инфраструктура" на правото на собственост върху имоти - общинска собственост, попадащи в обхвата за реализация на обект: „Модернизация на съществуващото трасе на път 1-8 „Калотина - п.в. Храбърско от км 45+997.45 до км 48+611.93, в землището на с. Мрамор, находящи се на територията на район „Връбница" и обявяване на имоти-публична общинска собственост за частна общинска собственост.
Докл. Румен Костадинов

54.Доклад вх.№ СОА24-ВК08-7879/1/31.05.2024 г. относно даване на съгласие и упълномощаване на кмета на СО-район „Панчарево“ да кандидатства по Подпрограма „Енергийна ефективност на общински училища  и детски градини“ към Инвестиционна програма за климата на Националния доверителен екофонд и съфинансиране от бюджета на Столична община в размер на 30% от инвестиционните разходи за енергоспестяващи мерки за енергийна ефективност в сградата на  192. СУ „Христо Ботев“, с. Бистрица, район Панчарево.
Докл. Евгения Алексиева, Ваня Тагарева

55.Питане вх.№ СОА24-ВК66-1501/20.02.2024 г. от Вили Лилков - общински съветник до кмета на Столична община – Васил Терзиев относно неизпълнението на Наредбата за символиката и отличията на Столична община за постоянно издигане знамето на Столична община на входно-изходните магистрали на София и в общинските училища. 
Отговор по т. 55

56.Доклад вх.№ СОА24-ВК66-5083/12.06.2024 г. относно споразумение за сътрудничество и взаимодействие между Столична община и  Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР.
Докл. Васил Терзиев

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:..............
    /ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ/