Столичният общински съвет е орган на местното самоуправление на територията на Столична община. Той е колективно действащ орган с обща компетентност.

Столичният общински съвет се състои от 61 общински съветници, избрани пряко от населението на Столична община.

Столичният общински съвет осъществява своите правомощия  въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство, както и въз основа на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет (СОС).

В своята дейност Столичният общински съвет се ръководи от следните принципи:

 • законност;
 • добросъвестност;
 • справедливост;
 • откритост;
 • предвидимост;
 • защита на човешкото достойнство, гражданските права и свободи;
 • гарантиране и закрила интересите на жителите на Столичната община;
 • публичност при взимане на решения и тяхното изпълнение;
 • самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения.

Столичният общински съвет избира обществен посредник за срок от 5 години. Обществения посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред Общинския съвет и администрацията на Столична община.

Столичният общински съвет провежда редовни заседания всеки втори и четвърти четвъртък от месеца. В случай че датата на редовното заседание съвпадне с официален празник или друг празник, председателят на СОС определя дата за провеждане на заседанието. Столичният общински съвет заседава от 10:00 до 19:00 часа.

Заседанията на СОС може да се провеждат при закрити врати, когато важни държавни или обществени интереси налагат това.

Дейността на Столичния общински съвет се осъществява въз основа на Годишна оперативна работна програма, която се подготвя от председателя на СОС въз основа на предложенията на общинските съветници, кмета на Столична община,  зам.-кметове на Столична община, секретаря на Столична община, архитекта на СО, кметовете на райони и кметства за периода.

 

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация Общинският съвет има следните правомощия:

 • определя политиката за изграждане и развитие на общината;
 • одобрява структурата на общинската администрация по предложение на кмета на Столична община;
 • избира и освобождава председателя на Съвета и кметовете на райони;
 • определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от Общинския бюджет по предложение на кмета на Столична община;
 • приема гГодишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема и изменя отчета за изпълнението му;
 • определя размера на местните такси;
 • приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на Столична община, кметовете на районите и кметствата, приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговските дружества с общинско имущество и определя  представителите на Столична община в тях;
 • приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми и емитиране на облигации;
 • приема решения за създаване и одобряване на общи и подробни градоустройствени планове за територията на общината или за части от нея;
 • приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на Столична община;
 • определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на Столична община, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на Столична община, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
 • приема решения за участие на общината в сдружения на местните власти в страната и чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на Столична община в тях;
 • приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони други обекти с общинско значение;
 • приема решения за провеждане на референдуми и общи събрания на населението на Столична община по въпроси от своята компетентност;
 • удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани.