Владимир Димитров Данев

Роден е на 12.02.1976 г. в град София.
Висше образование: специалност "Право" в ПП "Паисий Хилендарски и специалност "Международни отношения" в УНСС.

Член на групата на МК "БСП - Лява България".

Заместник-председател на постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба.

Член на постоянната комисия за връзки с гражданското общество, на комисията, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.