Постоянна комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика

Заседания: 

Председател: 

 • Силвия Христова

Зам.-председатели:

 • Ивайло Петков
 • Борислав Иванов

Членове:

 • Борислав Бориславов
 • Лорита Радева
 • Анна Стойкова
 • Стефан Марков
 • Борислав Игнатов
 • Михаил Паргов
 • Грети Стефанова
 • Тома Белев
 • Борис Бонев
 • Михаил Ставрев
 • Николай Николов
 • Диана Тонова

Външни експерти:

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Росица Григорова, тел.: 9377 321

Дневен ред

на заседанието, което ще се проведе

на 29.01.2020 г. /сряда/, 10. 00 часа, зала № 1, ет. 2, ул. “Московска” № 33

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1.

Доклад, вх. №СОА20-ВК66-678/23.01.2020, относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2020 г.

Йорданка Фандъкова-

Кмет на СО

2.

Доклад, вх. № СОА20-ВК66-298/13.01.2020 г., относно одобряване на подробен устройствен план – изменение план за регулация и застрояване на м. НПЗ „Изток - м. „Къро“, район „Младост”-СО, съгласно посоченият обхват: Нов квартал 12, нови УПИ II-414 „за жилищно строителство“, УПИ III-414 „за обществено обслужване“, УПИ IX-9668 „за жилищно строителство“, нов квартал 12а, нови УПИ I-1647 „за жилища и офиси“, УПИ II-414 „за общ. обсл.“, УПИ IV-„за тп“; нова улица между о.т.300 - о.т.311, задънена улица от о.т.304 до о.т.304а, заличаване на задънена улица между о.т.21ж - о.т.21г, като по отношение на ИПРЗ на УПИ II-414 „за жилищно строителство“, кв. 12 (нов) и УПИ II-414 „за общ. обсл.“, кв. 12а (нов) производството продължава да бъде висящо.

Здравко Здравков-

Главен архитект на СО

3.

Доклад, вх. № СОА20-ВК66-299/13.01.2020 г., относно одобряване на проект на подробен устройствен план – Изменение план за регулация и застрояване на „озеленяване, резервен терен за комуникации“ за образуването на нов УПИ ІХ-93-„за ЖС и ТП” по имотни граници на ПИ с идентификатор 22304.7891.93, нов УПИ Х-„резервен терен за озеленяване и комуникации“ и нов УПИ ХІ-„резервен терен за комуникации и озеленяване“, задънена улица от о.т.40 до о.т.45, кв. 1, м. „Долни Богров”, район „Кремиковци“ – Столична община.

Здравко Здравков-

Главен архитект на СО

4.

Доклад, вх. № СОА20-ВК66-427/15.01.2020 г., относно одобряване на проект за подробен устройствен план – Изменение на план за регулация в обхват: ул. ,,Републиканска” от о.т. 564 до о.т. 604; от о.т. 604 по ул. „Булаир“ до о.т. 110а, прилежаща на квартали 123, 114, 111 и 121 и наложеното от това ИПР на УПИ в същите квартали, изменение на план за регулация на улица ,,Росица” между о.т.548в и о.т.597а, м. ,,гр. Банкя”, район ,,Банкя”.

Здравко Здравков-

Главен архитект на СО

5.

Доклад, вх. № СОА20-ВК66-439/15.01.2020 г., относно одобряване на проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ V-124 в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 32216.2291.124 по КККР на с. Иваняне с цел образуване на нови УПИ V-124 „за ЖС” и УПИ XVII-124 „за ЖС”, кв. 20, изменение на план за улична регулация (ИПУР) от о.т. 116а до о.т. 117 за откриване на нова задънена улица от о.т. 117а (нова) до о.т. 117б (нова), м. „с. Иваняне”, район „Банкя”.

Здравко Здравков-

Главен архитект на СО

6.

Доклад, вх. № СОА20-ВК66-464/15.01.2020 г., относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за кв. 63в, УПИ ІХ-1139-„за производствена и складова дейност” за създаване на нови УПИ ІХ-2146-„за производствена и складова дейност” и ХVІ-2146-„за производствена и складова дейност“ и свързаното с това изменение в общата граница на X-1137-„за офиси, магазини и складове“; изменение на улична регулация по о.т.239в до о.т.239г (нова) и одобряване на работен устройствен план (РУП), м. „Хаджи Димитър – част”, район „Подуяне“.

Здравко Здравков-

Главен архитект на СО

7.

Доклад, вх. № СОА20-ВК66-602/20.01.2020 г., относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ ХLV-1036, кв. 22б, м. „в.з. Симеоново-Драгалевци-II част”, ПИ с идентификатор 68134.1973.1036, район „Витоша”, създаване на нови УПИ ХLV-1036 „за жс“, УПИ ХLVІ-1036 „за жс“, УПИ ХLVІІ-1036 „за жс“ и УПИ ХLVІІІ-1036 „за жс“, изменение на план за улична регулация (ИПУР) за създаване на нова задънена улица от о.т.301а до о.т.301в (нови), район „Витоша”.

Здравко Здравков-

Главен архитект на СО

8.

Информация, относно постъпилата кореспонденция в Комисията- молби, жалби, писма и предложения от граждани, граждански организации, дружества и др., изпратените писма от Комисията, както и върнатите отговори за извършени проверки по поставените въпроси в периода 12.11.2019 г.- 29.01.2020 г. / СОА19-КЦ51-92185/16.12.2019 г, СОА19-ГР94-5587/3/11.12.2019 г., СОА19-ВК08-6838/8/16.12.2019 г, СОА19-ГР94-5700/19.12.2019 г., СОА19-ВК66-6797/3/23.12.2019 г., СОА20-ВК08-314/08.01.2019 г. и СОА20-КЦ51-3957/21.01.2020 г. -За сведение на членовете на Комисията/

 

9.

Разни.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Докладите на Главния архитект на СО, заедно с приложените графични части към тях са качени на сайта на НАГ- https://www.sofia-agk.com в  раздел „Регистри“/“Доклади на Главния архитект на СО до СОС“.