Комисия по устройство на територията, архитектура, и жилищна политика

Заседания: 

Председател: 

 • Силвия Христова

Зам.-председатели:

 • Ивайло Петков
 • Борислав Иванов

Членове:

 • Борислав Бориславов
 • Лорита Радева
 • Анна Стойкова
 • Стефан Марков
 • Борислав Игнатов
 • Михаил Паргов
 • Грети Стефанова
 • Тома Белев
 • Борис Бонев
 • Михаил Ставрев
 • Николай Николов
 • Диана Тонова

Външни експерти на Комисията:

 • Арх. Ирина Кекевска
 • Арх. Иван Димчев
 • Арх. Янка Сачкова
 • Арх. Тодор Личев
 • Емилия Александрова, юрист
 • Борис Милчев, юрист
 • Миглена Паунова, инженер
 • Арх. Димитър Механджиев

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Росица Григорова, тел.: 9377 321


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по устройство на територията, архитектура и жилищна политика към СОС за мандат 2019 -2023 г.

Дневен ред

на заседанието, което ще се проведе онлайн

на 21.04.2021 г. /сряда/, 10. 00 часа, чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка и

ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Граждани, юридически лица, институции и журналисти могат да изпращат своите предложения, становища и  мнения по докладите от

дневния ред на имейл адрес- rgrigorova@sofia.bg

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1.

Доклад, вх. № СОА21-ВК66-2837/23.03.2021 г., относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ II-3124,3219-"за ЖС и магазини" и УПИ IX-3128,3158,2862-"за ЖС и магазини", кв. 27, м. "ж.к. Връбница-2", район "Връбница".

 

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

2.

Доклад, вх. № СОА21-ВК66-3190/01.04.2021 г., относно одобряване на проект за подробен устройствен план - Изменение на планa за регулация на УПИ VIII-82 и УПИ ІХ-82 в кв. 29, кв. Требич, район "Надежда" и контактен УПИ ХХ-81 в кв. 29 за създаване на четири нови УПИ VIII-82 "за ЖС", УПИ IХ-82 "за ЖС", УПИ ХХIII-82 "за ЖС" и УПИ ХХIV-82 "за ЖС" по имотната граница на ПИ 68134.1331.82 по КККР; изменение на плана за улична регулация от о.т.4 до о.т.22 за създаване на нова задънена улица от о.т.22а нова до о.т.22г нова; изменение на плана за застрояване за нови УПИ VIII-82 за жс, УПИ IX-82 за ЖС,УПИ XXIII-82 за ЖС и УПИ XXIV-82 за ЖС в кв.29,кв.Требич, р-н "Надежда".

 

 

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

3.

Доклад, вх. № СОА21-ВК66-3207/01.04.2021 г., относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) План за регулация на УПИ V-2214,2215, кв. 10а, м. "Хаджи Димитър - част", район "Подуяне".

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

4.

Доклад, вх. № СОА21-ВК66-3211/01.04.2021 г., относно одобряване на проект за подробен устройствен план - План-извадка - изменение на плана за регулация на кв. 82б, УПИ IV-1598 и създаване на нов УПИ IV-623 "за ЖС", поземлен имот (ПИ) 68134.4356.623 по КККР, изменение на общите регулационни граници с контактен УПИ V-900 и отреждането му в УПИ V-155; Проект за изменение на плана за застрояване на нов УПИ IV-623 "за ЖС", кв. 82б и изменение на плана за улична регулация на улица от о.т. 101 до о.т. 102а и от о.т.102а до о.т. 102б, м. "Бул. Сливница" (Бул. "Баба Парашкева"), район "Люлин".

 

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

5.

Доклад, вх. № СОА21-ВК66-3221/01.04.2021 г., относно одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 14831.6529.17 и 14831.6529.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Герман за създаване на нов урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-17,18 "за обществено обслужване и жилища", кв. 49а, изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на улица между о.т. 164г до о.т. 164д за създаване на нова задънена улица от о.т. 1164 (нова) до о.т. 1164а (нова) и свързаното с това изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ VI-822 "за склад, офис и сервиз", м. "с. Герман", район "Панчарево".

 

 

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

6.

Доклад, вх. № СОА21-ВК66-3268/02.04.2021 г., относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.905.626 по КККР, за създаване на нов УПИ V-626-"за ЖС" в кв. 46, м. "Витоша - ВЕЦ Симеоново" и свързаното с това изменение на плана за улична регулация (ИПУР) между о.т. 40 и о.т. 41, за създаване на нова задънена улица по о.т. 40а(нова) - о.т. 40б(нова) до о.т. 40в(нова), район "Лозенец". 

 

 

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

7.

Доклад, вх. № СОА21-ВК66-3269/02.04.2021 г., относно одобряване на проект за ПУП - ИПРЗ за УПИ X "за специални нужди" от кв. 2Б за създаване на нова алея, делител на нови квартали 2Б и 2Д; създаване на нови УПИ XIII "за парк, спорт и пг", УПИ X "за специални нужди" и УПИ XI-738 в нов квартал 2Б и промяна на действащата улична регулация между о.т.95 - о.т.96 - о.т.44 с цел създаване на уличен паркинг, между о.т.97 до о.т.98 и между о.т.237 и о.т.238, м. "Младост 3", район "Младост“.

 

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

8.

Доклад, вх. № СОА21-ВК66-3272/02.04.2021 г., относно одобряване на проект на подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) в обхвата на УПИ ІІІ-2-"за ресторант", кв. 9, м. "ГГЦ Зона В-17", район "Сердика". 

 

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

9.

Доклад, вх. № СОА17-ГР94-3737/36/02.04.2021 г., относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП)-изменение на план за улична регулация (ИПУР) на от о.т. 172 до о.т. 173 за създаване на нова задънена улица от о.т. 172а (нова) до о.т. 172б (нова), изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ XXXIII "за КОО и ТП", кв. 27 и създаване на нови УПИ XXXIII-1511 "за КОО и ТП" и УПИ XXXIV "за озел.", м.      "с. Железница", район "Панчарево".

 

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

10.

Доклад вх.№ СОА16-ГР94-6684/12//15.04.2021 г., относно одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) по чл. 16 от ЗУТ на част от м. „ПЗ Илиянци-изток“ и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, ИПУР и ИПР на  кв. 3 в нов кв. 28 и нов кв.27; на кв. 2, в нови кв. 32, кв. 34, кв. 35 и кв. 40, район "Сердика"-СО.

 

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

11.

 

Доклад, вх. СОА21-ВК66-3662/15.04.2021 г., относно приемане на план за обновяване на Централна минерална баня.

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

Малина Едрева

Общински съветник

12.

 

Доклад, вх. № СОА21-НЦ62-27/5/16.04.2021 г., относно поставяне на паметник на Удроу Уилсън.

 

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

Тодор Чобанов

Заместник кмет на СО

13.

Доклад, вх. № СОА21-ВК08-3251/12/12.04.2021 г., относно предложение за приемане на дарение под формата на труд, материали и услуга за текущ ремонт по обновяване пространството около църква "Св. Вмчк. Георги Победоносец" на бул. "Патриарх Евтимий", район "Триадица", гр. София. 

 

Димитър Божилов

Кмет на район „Триадица“

14.

Доклад, вх. № СОА21-ВК08-2212/1/31.03.2021 г., относно процедура за прилагане план за регулация и застрояване ,одобрен с Решение №121, по Протокол № 24/30.03.21 г. на СОС и ИПРЗ, одобрено със заповед № РД-09-50-614/20.06.2005 г. на Главния архитект на София за УПИ- 1018, по чл.15,ал.5 от ЗУТ за ПИ с идентификатор 68134.619.1018,жк.“Левски- Зона В“, район „Подуяне“.

 

Ева Митова

Кмет на район „Подуяне“

15.

Доклад вх.№ СОА20-ВК08-16657/1/31.03.2021 г., относно процедура за провеждане за публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за обслужваща дейност на незастроен поземлен имот с идентификатор 68134.1383.2126- частна общинска собственост, находящ се в жк. „Надежда- ІІ част“, ул. "Кирил Дрангов"№83, район „Надежда“.

 

Димитър Димов

Кмет на район „Надежда“

16.

Доклад, вх. № СОА21-ВК08-1446/1/31.03.2021 г., относно процедура за доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план (ПУП) относно урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-320,321,322,323,324, кв. 76, по плана на м. "НПЗ Орион и съседни жилищни територии", по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, район "Връбница“.

 

Младен Младенов

Кмет на район „Връбница“

17.

Доклад, вх. №СОА21-ВК08-3101/1/23.03.2021 г., относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на нов корпус за две групи към детска градина № 141 "Славейкова поляна", в УПИ-III "за детска градина", кв. 148, м. "Лозенец III-та част", по плана на гр. София.

 

Константин Павлов

Кмет на район „Лозенец“

18.

Доклад, вх. №СОА21-ВК08-3102/1/23.03.2021 г., относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на нова двуетажна сграда за музикален и физкултурен салони и една яслена група към детска градина № 193 "Славейче", в УПИ-V "за детска градина", кв. 267, м. "Лозенец I-ва част", по плана на гр. София.

 

Константин Павлов

Кмет на район „Лозенец“

19.

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-10636/6/31.03.2021 г., относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестени конкурси, с цел отдаване под наем за срок от 10 години на общо 14 обекта, включващи 6 нежилищни помещения и 8 поземлени имота или части от такива, представляващи частна общинска собственост, разположени на различни места на територията на р-н Възраждане.

 

Савина Савова

Кмет на район „Възраждане“

20.

Доклад, вх. № СОА21-ВК08-1911/2/01.04.2021 г., относно изменение на Решение № 376 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г. на СОС.

Даниела Райчева

Кмет на район „Нови Искър“

21.

Доклад, вх. № СОА21-ВК08-3437/1/01.04.2021 г., относно провеждане  на процедура по реда на чл. 199 , § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията. 

Лилия Донкова

Кмет на район „Кремиковци“

22.

Писмо, вх. № СОА18-ВК66-2277/13/12.01.2021 г. от Главния архитект на СО, относно предложение от „ГК България“ ЕАД /с предходно наименование „Гаранти- Коза България“ ЕАД/ да бъде допуснато изменение на Решение № 453 от 25.07.2019 г. на СОС.

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

23.

Писмо, вх. № СОА20-ВК66-10661/4/12.04.2021 г. от Б. Иванов- общински съветник, относно искане на становище от Главния архитект на СО за предприетите действия от страна на район „Лозенец“, касаещи издадени разрешения за строеж и откриване на строителна площадка във УПИ І- 1345, кв. 109, УПИ І- 1188, кв. 88, ІІІ- 3252, кв. 80, м. „Витоша Вец- Симеоново“ за обекти с изгребни ями и без приложена улична регулация.

 

Борислав Иванов

Общински съветник

24.

Писмо, вх. № СОА21-ВК08-5041/07.04.2021 г. от Кмета на район „Красно село“, относно пълноценно участие в заседанията на ПК на СОС. /За сведение/

 

25.

Писма, вх. №№ СОА21-КЦ01-19579/13.04.2021 г. и СОА21-КЦ01-19896/15.04.2021 г. от Яна Василевна Саковская и Мартин Николов, относно предложения за разширяване на метрото след  МС „Бизнес парк“. /За сведение/.

 

26.

Писмо от Б. Бонев- общински съветник /постъпило по електронната поща на 16.04.2021 г./ с искане за изслушване на инициативен комитет на граждани, живеещи на ул. "Димитър Димов", във връзка със съборена къща и предстоящо строителство на нови жилищни сгради на нейно място, както и молба за присъствие на Главния архитект на СО и на Кмета на район "Лозенец", за да отговорят на въпросите на гражданите.

 

27. Разни.