Комисия по устройство на територията, архитектура, и жилищна политика

Заседания: 

Председател: 

 • Силвия Христова

Зам.-председатели:

 • Ивайло Петков
 • Борислав Иванов

Членове:

 • Борислав Бориславов
 • Лорита Радева
 • Анна Стойкова
 • Стефан Марков
 • Борислав Игнатов
 • Михаил Паргов
 • Грети Стефанова
 • Тома Белев
 • Борис Бонев
 • Михаил Ставрев
 • Николай Николов
 • Диана Тонова

Външни експерти на Комисията:

 • Арх. Ирина Кекевска
 • Арх. Иван Димчев
 • Арх. Янка Сачкова
 • Арх. Тодор Личев
 • Емилия Александрова, юрист
 • Борис Милчев, юрист
 • Миглена Паунова, инженер
 • Арх. Димитър Механджиев

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Росица Григорова, тел.: 9377 321

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

към

Дневния ред

на заседанието, което ще се проведе онлайн

на 21.10.2020 г. /сряда/, 10. 00 часа, чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка и

ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Граждани, юридически лица, институции и журналисти могат да изпращат своите предложения, становища и  мнения по докладите от

дневния ред на имейл адрес- rgrigorova@sofia.bg

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

Доп. т.1.

Доклад вх. № СОА16-ПП00-13/485/31.12.19 г. относно кандидатстване на Столична община с проектно предложение „Ремонт и обновяване на Борисова градина – историческа част“, гр. София по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“, по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 214-2020 г.както и писмо, вх. № СОА16-ПП00-13/557/16.10.2020 г.

Десислава Билева

Ирина Савина

Заместник кметове на СО.

 


Дневен ред

на заседанието, което ще се проведе онлайн

на 21.10.2020 г. /сряда/, 10. 00 часа, чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка и

ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Граждани, юридически лица, институции и журналисти могат да изпращат своите предложения, становища и  мнения по докладите от

дневния ред на имейл адрес- rgrigorova@sofia.bg

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1.

Доклад № СОА20-ТД26-4395/3/23.06.2020 г., относно разрешение за изработването на специализиран подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) за интегрирана екологична ферма в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 32216.2368.80, 32216.2368.81, 32216.2368.74, 32216.2368.75, 32216.2366.40, 32216.2366.41, 32216.2366.42, 32216.2367.51 и 32216.2367.52 по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Иваняне, м. „Садината“, район „Банкя” и Парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура в прилежащите територии – локала към път от РПМ и обслужващи линейни обекти на инженерната инфраструктура и одобряване на задание./Отложен от минало заседание на Комисията за представяне на становище от ПК по ООСЗГ/

 

 

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

2.

Доклад вх.№ СОА18-ВК08-8525/20/10.09.2020 г. относно одобряване на Подробен устройствен план –План за регулация на м. „Овча купел 2“, кв. 17, УПИ IV-213, район „Овча купел“, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Овча купел 2“, в граници: улица от о.т.26 – о.т.9а – о.т.10а – о.т.12 – о.т. 14 – о.т.16б – о.т.18 – о.т.19; улица от о.т.19 – о.т.19а – о.т.20 – о.т.22а – о.т 83; улица от о.т.83 – о.т.89а; улица от о.т.89а – о.т.1а – о.т.44; улица от о.т.44 – о.т.54, одобрен с Решение № 237 по протокол № 38 от 16.04.2009 г. на СОС.

 

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

3.

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-7644/18.09.2020 г. относно разрешаване изработване на подробен устройствен план (ПУП)– парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура за кабели 20KV за външно електрозахранване на обект: „Бензиностанция, газстанция, метанстанция, търговски обект и трафопост – АМ Люлин“, м. „Манилов дол“, преминаващ през поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 68134.3923.22 и 68134.3922.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), район „Овча купел“.

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

4.

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-7678/18.09.2020 г.. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект „Подмяна на водопроводи от съществуваща събирателна шахта „Турска вада“ до съществуваща облекчителна шахта над х. „Еделвайс“ и от съществуваща облекчителна шахта над х. „Еделвайс“ до х. „Трендафила“, включващо водопроводи до х. „Филхармония“ и „Почивен дом на адвокатите“, с отклонение – х. „Рудничар“, в Природен парк „Витоша“, землищата на с. Мърчаево и кв. „Бояна“, район „Витоша“ , Столична община.

Здравко Здравков

Главен архитект на СО

5.

Доклад вх.№ СОА20-УЗ21-1329/1/14.10.2020 г. относно поставяне мемориална скулптурна композиция в памет на проф. Богдан Богданов -основател  на Нов български университет

Малина Едрева

Общински съветник

6.

Доклад вх.№ СОА20-ВК08-11698/14.09.2020 г. промяна на характера на собствеността от частна в публична на общински имот с идентификатор 68134.8552.167 и сгради с идентификатор 68134.8552.167.1, 68134.8552.167.2, 68134.8552.167.3, находящи се в район „Кремиковци„, кв. Враждебна.

Карлос Контрера

Общински съветник и

Лилия Донкова

Кмет на район „Кремиковци“

7.

Доклад вх.№ СОА19-ВК08-16208/1/28.09.2020 г. относно промяна в характера на общинската собственост от публична в частна на поземлен имот с идентификатор 87401.7501.1198 по кадастрална карта и кадастралните регистри, находящ се в с. Яна, ул. „Стефан Стамболов“ № 33.

Лилия Донкова

Кмет на район „Кремиковци“

8.

Доклад вх. № СОА17-ТД26-8945/13/28.09.2020 г., относно Учредяване на право на строеж върху съсобствен недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Възраждане“, срещу обезщетение с равностойни обекти в новопостроена сграда и определяне процента на обезщетение за Столична община.

Савина Савова

Кмет на район „Възраждане“

9.

Доклад вх.№ СОА20-ВК08-10309/2/28.09.2020 г. относно прекратяване на съсобственост в поземлени имоти, на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 199 от Закона за устройство на територията.

Димитър Димов

Кмет на район „Надежда“

10.

Доклад вх. №  СОА20-ВК08-10429/1/28.09.2020 г., относно учредяване право на строеж за изграждане на сгради на допълващо застрояване на собственици на законно построена сграда, върху УПИ – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Панчарево“.

Николай Гюров

Кмет на район „Панчарево“

11.

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-3392/4/15.09.20202 г., относно промяна характера на собствеността на спортен обект, от публична в частна общинска собственост и стартиране на процедура за учредяване безвъзмездно право на ползване.

Милко Младенов

Кмет на район „Люлин“

12.

Доклад вх.№ СОА20-ВК08-8576/07.07.2020 г.  относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал.5 от ЗУТ, чрез прехвърляне право на собственост на общински имот, във връзка с проект за ИПР за нови УПИ XV-1074,2719 „ЗА ЖС“, УПИ VI- „ЗА МАГ. И ОЗЕЛ.“, УПИ  VII-1035 и УПИ XII- 1040,1076, кв. 30, местност „в. з. Киноцентъра –I част“, район „Витоша“.

Теодор Петков

Кмет на район „Витоша“

13.

Доклад, вх. № СОА18-ВК08-11966/10/15.10.2020 г., относно промяна предназначението на общинско жилище, определено с решение № 101 по Протокол №60 от 11.03.2010г. на СОС за продажба чрез публичен търг в жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди

Трайчо Трайков

Кмет на район „Средец“

14.

Писмо, вх. № СОА20-ВК66-8238/07.20.2020 г. от Д. Барбалов- зам. кмет на СО, относно искане на становище за внасяне на доклад в СОС за определяне на общински жилища, ателиета и гаражи за продажба на настанените в тях наематели.

Дончо Барбалов

Заместник кмет на СО

15.

Разни.