Постоянна комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика

Заседания: 

Председател: 

 • Силвия Христова

Зам.-председатели:

 • Ивайло Петков
 • Борислав Иванов

Членове:

 • Борислав Бориславов
 • Лорита Радева
 • Анна Стойкова
 • Стефан Марков
 • Борислав Игнатов
 • Михаил Паргов
 • Грети Стефанова
 • Тома Белев
 • Борис Бонев
 • Михаил Ставрев
 • Николай Николов
 • Диана Тонова

Външни експерти:

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Росица Григорова, тел.: 9377 321

Дневен ред

на заседанието, което ще се проведе онлайн

на 27.05.2020 г. /сряда/, 10. 00 часа, чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка и

ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Граждани, юридически лица, институции и журналисти могат да изпращат своите предложения, становища и  мнения по докладите от

дневния ред на имейл адрес- rgrigorova@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1.

Доклад, вх. №СОА20-ВК66-3189/23.04.2020 г., относно прекратяване на производството по одобряване на проект за ПУП – план за регулация и застрояване на м. „Дружба 1 – I и II част“, в частта му относно поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 68134.1500.2231, 68134.1500.2232, 68134.1500.2233 и 68134.1500.2234 по КККР на район „Искър“, попадащи в кв. 19 по плана, одобрен с Решение № 555/28.07.2016 г. на Столичен общински съвет, отменено частично с Решение № 4880/18.07.2018 г. по адм. Дело № 4107/2018 г. на АССГ.

 

Здравко Здравков-

Главен архитект на СО

2.

Доклад, вх. № СОА20-ВК66-3227/24.04.2020 г., относно проект за изменение на плана за регулация (ИПР) на м. „Люлин-разширение-запад“, кв. 20, УПИ I „ЖС“ и УПИ II-2467,2605 за създаване на нови УПИ I „ЖС“, УПИ III-2467,2605, УПИ IV-1,191,196 „за ОО“, УПИ V „за озеленяване“, УПИ VI „за озеленяване“ и УПИ VII-361,369 „за ЖС и ПГ“ и изменение на плана за регулация на м. „Люлин-разширение-запад“, кв. 21, УПИ VI „за жилищно строителство“ за създаване на нови УПИ VI „за жилищно строителство“, УПИ VIII-680 „за ЖС“, УПИ IX-660 „за ЖС“, УПИ X-303 „за ЖС“, м. „Люлин-разширение-запад“ и Проект за изменение на плана за застрояване (ИПЗ) на м. „Люлин-разширение-запад“, район „Люлин“, кв. 20, нови УПИ IV-1,191,196 „за ОО“ и УПИ VII-361,369 „за ЖС и ПГ“ и кв. 21, нови УПИ VIII-680 „за ЖС“, УПИ IX-660 „за ЖС“, УПИ X-303 „за ЖС“; Изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на улица от о.т. 58а - о.т. 3 - о.т. 4 - о.т. 5 - о.т. 7 - о.т. 402=

Здравко Здравков-

Главен архитект на СО

3.

Доклад, вх. № СОА16-ТД26-3701/3/27.04.2020 г., относно Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ I-СО, УПИ II-454 „за ЖС, офиси, общ. обсл.“ и УПИ III-424,458,618,619,общ. „за ЖС, офиси, общ. обсл., подземни гаражи и трафопост“, кв. 26, м. „НПЗ Искър-юг“ за създаване на нови УПИ I-СО, УПИ II-2139 „за ЖС, офиси, общ. обсл.“, УПИ III-2137 „за ЖС, офиси, общ. обсл., ПГ, ТП“ и УПИ IV-2099,2137 „за ЖС, офиси, общ. обсл., ПГ, ТП“, кв. 26, изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на улица от о.т. 34ж-о.т. 34з-о.т. 34л-о.т. 34к и създаване на пешеходна алея между новообразувани УПИ I-СО и УПИ IV-2099,2137 „за ЖС, офиси, общ. обсл., ПГ, ТП“ и работен устройствен проект (РУП) на УПИ II-2139 „за ЖС, офиси, общ. обсл.“ и УПИ III-2137 „за ЖС, офиси, общ. обсл., ПГ, ТП“, кв. 26, м. „НПЗ Искър-юг“.

Здравко Здравков-

Главен архитект на СО

4.

Доклад, вх. № СОА20-ВК66-3519/08.05.2020 г., относно одобряване на проект за подробен устройствен план - Изменение на план за регулация на улица между о.т.23а-о.т.5б и о.т.4б. Откриване на нова улица с нови осови точки: от о.т.106-о.т.105-о.т.101-о.т.102-о.т.100 до о.т.101; откриване на нова улица с нови о.т.102-о.т.103 до о.т.104. Сливане на УПИ I-3301 "за чисти технологии, склад и офиси", УПИ II-2600 "за КО" и УПИ III-773,6075,3793 "за търговия, склад, офиси, трафопост и ПГ" за създаване на нов УПИ III-4092.65, 4092.66, 4092.67, 4092.3301, 4083.6140, 4083.6141 "за магазини, офиси, складове, жилища, ПГ и ТП", съставен от ПИ с идентификатори: 68134.4092.65, 68134.4092.66, 68134.4092.67, 68134.4092.3301, 68134.4083.6140, 68134.4083.6141 по КККР на Младост, кв. 14, м. "Цариградско шосе 7-11 км", район Младост

Здравко Здравков-

Главен архитект на СО

5.

Доклад, вх. № СОА20-ВК66-3653/12.05.2020 г., относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ V-626,631, кв. 71, м. „Надежда част 2б“, район „Надежда”, представляващ неразделна част от плана за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс на м. „Надежда 2а и 2б”, одобрен с Решение № 409 по протокол № 43/19.07.2013 г. на СОС

Здравко Здравков-

Главен архитект на СО

6.

Доклад, вх. № СОА20-ВК66-3657/12.05.2020 г., относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на м. „Япаджа”, кв. 2, УПИ І-265-„за административна и складова дейност“, УПИ ІІ-238-„за безвредно производство и ОО” и УПИ ІІІ-268-„за безвредно производство и ОО”, район „Кремиковци”, представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. „Япаджа”, одобрен с Решение № 536 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г. на СОС

Здравко Здравков-

Главен архитект на СО

7.

Доклад, вх. № СОА20-ВК66-3665/12.05.2020 г., относно одобряване на проект за подробен устройствен план – ПРЗ за ПИ с идентификатори 68134.2043.799, 68134.2043.800, 68134.2043.801, 68134.2043.802, 68134.2043.804, 68134.2043.993, 68134.2043.994 и 68134.2043.4175 по КККР на район „Витоша”, създаване на нов УПИ III-799,800,801,802,994,804,993 „за жс“, кв.53а и нов УПИ VII-4175 „за жс“ в кв. 48а, м. „в.з. Симеоново-север“; изменение на план за улична регулация (ИПУР) за продължаване на задънена улица от о.т.289г до о.т.289е и изменение на профила на улица от о.т. 45-о.т. 46 за отваряне на вход-изход от ул. „Проф. Димитър Пасков“, създаване на пешеходна алея в северната част на ПИ 68134.2043.993, м. „в.з. Симеоново-север“ с план-схеми по чл. 108 ЗУТ по части „ВиК“ и „Електроснабдяване“, район „Витоша“, Столична община.

Здравко Здравков-

Главен архитект на СО

8.

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-3059/1/23.04.2020 г., относно продажба на идеални части от общински имот по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

Николай Александров –

Кмет на район „Оборище“

9.

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-1463/5/05.05.2020 г., относно отмяна на Решение № 120 по Протокол № 84 от 24.02.2011 г. на СОС и определяне предназначението на общински апартамент, находящ се на ул. „Г. Бенковски“ № 38, ет. 2, за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.

Николай Александров –

Кмет на район „Оборище“

10.

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-1988/1/23.04.2020 г., относно придобиване от Столична община на ПИ с идентификатор 68134.904.3441, попадащ в ул. „Нелсън Мандела“, като и в безименна улица, собственост на физически лица.

Константин Павлов-

Кмет на район „Лозенец“

11.

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-384/1/23.04.2020 г., относно откриване на процедура за провеждане публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части с обща площ 2 кв. м от входното преддверие на административната сграда на Район „Слатина“, находяща се на бул. „Шипченски проход“ № 67 и представляващ имот – публична общинска собственост за разполагане на две самостоятелни машини – едната топли напитки и кафе, а другата за студени напитки и закуски.

Георги Илиев –

Кмет на район „Слатина“

12.

Доклад, вх. № СОА19-ВК08-15217/3/23.04.2020 г., относно  провеждане на процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройството на територията.

Младен Младенов-

Кмет на район „Връбница“

13.

Доклад, вх. № СОА19-ВК08-3304/6/14.05.2020 г., относно довършване на процедура по прилагане на ПУП-ИПРЗ, касаещ УПИ XLIV- 2677,2679, кв. 100, м. „Волуяк-гарата“, чрез сключване на окончателен договор по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ.

Младен Младенов-

Кмет на район „Връбница“

14.

Доклад, вх. № СОА19-ВК08-6283/3/23.04.2020 г., относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, представляващ административната сграда на Район „Младост“, находяща се в гр. София, ж.к. „Младост-3“, ул. „Свето Преображение“ № 1, върху който части се предлага разполагането на кафе машина и автомат за пакетирани храни  и напитки.

Стефан Стефанов-

Кмет на район „Младост“

15.

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-767/1/14.05.2020 г., относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Красна поляна“, местност „Разсадника - Бежанци“, бул. „Александър Стамболийски“ пред бл. 51 и бл. 52, върху които части е предвидено разполагането на преместваеми обекти с функция за „народни занаяти“ по одобрена схема от главния  архитект на СО.

Иван Чакъров-

Кмет на

район „Красна поляна“

16.

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-747/1/14.05.2020 г., относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Красна поляна“, местност „Разсадника - Бежанци“, бул. „Александър Стамболийски“ пред бл. 51 и бл. 52, върху които части е предвидено разполагането на преместваеми обекти по одобрена локална схема от главния архитект на СО.

Иван Чакъров-

Кмет на

район „Красна поляна“

17.

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-4717/1/14.05.2020 г., относно процедура по реда на ЗУТ за прилагане на влязъл в сила ПУП за УПИ XI-86, кв. 33, м. „Карпузица“ чрез прехвърляне на правото на собственост върху два общински поземлени имота с проектни идентификатори 68134.1895.1050 с площ 55 кв. м и 68134.1895.1048 с площ 143 кв. м. на собственика на УПИ, в който се включват на основание §8, ал. 2 т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ.

Теодор Петков-

Кмет на район „Витоша“

18.

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-3867/2/14.05.2020 г., относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на плана за регулация в обхвата на УПИ I- 1260-за ЖС, кв. 24, м. „в. з. Киноцентър – II част“ по плана на гр. София, ПИ с идентификатор 68134.1978.1260 по КККР.

Теодор Петков-

Кмет на район „Витоша“

19.

Доклад, вх. №, СОА20-ВК08-744/1/14.05.2020 г., относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 3 години на обособена част, с площ от 386 кв. м имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен с идентификатор 68134.8360.513, находящ се в кв. „Ботунец“, ул. „Зорница“ за складова база.

Лилия Донкова-

Кмет на район „Кремиковци“

20.

Доклад, вх. № СОА19-ВК08-248/10/23.04.2020 г., относно провеждане на процедура по реда на §8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на Закона за устройство на територията.

Рангел Марков-

Кмет на район „Банкя“

21.

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-2703/1/14.05.2020 г., относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, чрез изменение на плана за регулация в обхвата на УПИ XII- общ., кв. 12, в.з. „Градище-Панчарево I-а част“, район „Панчарево“.

Николай Гюров-

Кмет на район „Панчарево“

22.

Доклад, вх. № СОА20-ВК08-1610/1/14.05.2020 г., относно прекратяване на съсобственост между СО и физически лица, чрез продажба на общинската част, представляващ 151/751 кв. м, или 20% идеални части от поземлен имот с идентификатор 44063.6220.68, целия с площ 751 кв. м, с Лозен, район „Панчарево“.

Николай Гюров-

Кмет на район „Панчарево“

23.

Доклад, вх. № СОА19-ВК08-1521/9/14.05.2020 г., относно процедура по чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, а именно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда.

Николай Гюров-

Кмет на район „Панчарево“

24.

Разни.