Постоянна комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика

Заседания: 

Председател: 

 • Силвия Христова

Зам.-председатели:

 • Ивайло Петков
 • Борислав Иванов

Членове:

 • Борислав Бориславов
 • Лорита Радева
 • Анна Стойкова
 • Стефан Марков
 • Борислав Игнатов
 • Михаил Паргов
 • Грети Стефанова
 • Тома Белев
 • Борис Бонев
 • Михаил Ставрев
 • Николай Николов
 • Диана Тонова

Външни експерти:

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Росица Григорова, тел.: 9377 321

Дневен ред

на заседанието, което ще се проведе

на 18.12.2019 г. /сряда/, 10. 00 часа, зала № 1, ет. 2, ул. “Московска” № 33

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1.

Доклад, вх. № СОА19-УЗ21-1281/3/11.12.2019 г., относно учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж върху недвижим имот- частна общинска собственост в полза на Организация на евреите в България „Шалом“ за изграждане на училищен комплекс, находящ се в гр. София, район „Възраждане“, УПИ І- за училище, кв. 165б, м. „Градска част Зона Б- 18“, представляващ ПИ с идентификатор 68134.303.341, съгласно КК и КР на район „Възраждане“, с площ от 8 238. 00 кв. м.

Тодор Чобанов-

Зам. кмет на СО

Савина Савова-

Кмет на район „Възраждане“

2.

Доклад, вх. № СОА19-ВК66-6797/1/27.11.2019 г., относно прекратяване на производството по одобряване на план за регулация в частта на УПИ І- 698, 700, кв. 76, м. „Надежда част 1б“ в граници: улица от о. т. 341=1- о. т. 8 до о. т. 14; от о. т. 14 до о. т. 80а; от о. т. 80а до о. т. 196 и УПИ ІІ- за жс от кв. 147б, от о. т. 65- о. т. 68 до о. т. 341=1, район „Надежда“, изключен от обхвата на одобряване с т. 2 от Решение на СОС № 408 по Протокол № 43/18.07.2013 г., т. 50 от дневния ред на СОС. /Отложен от миналото заседание на Комисията/

Здравко Здравков-

Главен архитект на СО

3.

Доклад, вх. № СОА19-ВК66-6880/1/05.12.2019 г., относно одобряване на подробен устройствен план – проект за изменение на план за улична регулация-от о.т. 3 до о.т. 4, създаване на нова задънена улица от о.т. 3а (нова) до о.т. 3б (нова); план за регулация и застрояване на по-землен имот с идентификатор 68134.4202.27, създаване на нови УПИ V-27 „за ЖС” и УПИ VІ-27„за ЖС“, кв. 16а, м. ,,в.з. Люлин”, район „Овча купел”.

Здравко Здравков-

Главен архитект на СО

4.

Доклад, вх. № СОА19-ВК66-9864/05.12.2019 г., относно одобряване проект за ПУП – Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ XIX-153, кв. 19, м. „кв. Димитър Миленков“, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 07106.1432.500 и 07106.1432.501 за създаване на нови УПИ XIX-500 „за ЖС“, УПИ XXII-500 „за ЖС“ и УПИ XXIII-501 „за ЖС”, кв. 19, изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от о.т. 139 до о.т. 140 и създаване на нова задънена улица от о.т. 139 до о.т. 139а, м. „кв. Димитър Миленков”, р-н “Искър”.

Здравко Здравков-

Главен архитект на СО

5.

Доклад, вх. № СОА19-ВК66-9910/06.12.2019 г., относно одобряване на проект за подробен устройствен план - Изменение на план за улична регулация между о.т.614/съществуваща/ и о.т.614а/съществуваща/, промяна на профила на улица между о.т.561а/съществуваща/ и о.т.561д/съществуваща/; Изменение на плана за регулация на УПИ I- „за стопански двор” от кв. 90/стар/ за създаване на нови УПИ I- „за стопански двор” от кв. 90/нов/ и УПИ I- „за стопански двор”, кв. 90г/нов/ и контактни УПИ V- 2428 „за стопански и складови нужди”, кв. 90/нов/ и УПИ II- 1955, кв. 90г/нов/, м. „с. Бистрица”; План за улична регулация от о.т.561д/съществуваща/ - о.т.615т/нова/ - о.т.615с/нова/ - о.т.615р/нова/ - о.т.615п/нова/ - о.т.615о/нова/ - о.т.615н/нова/ - о.т.615м/нова/ - о.т.615л/нова/ - о.т.615к/нова/ - о.т.615з/нова/ - о.т.615ж/нова/ - о.т.615е/нова/ - о.т.615д/нова/ - о.т.615г/нова/ - о.т. 615в/нова/ - о.т.615б/нова/ до о.т.615а/ нова /; нова задънена улица от о.т.615з/нова/ до о.т.615и/нова/; План за регулация за ПИ с идентификатор 04234.6983.3663 за образуване на нов УПИ X-3663 „за жс”, нов кв. 90, м. „с. Бистрица” и План за застрояване на нов УПИ X-3663 „за жс”, нов кв. 90, м. „с. Бистрица”, район „Панчарево” и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура.

Здравко Здравков-

Главен архитект на СО

6.

Доклад, вх. № СОА19-ВК66-5788/1/09.12.2019 г., относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) - план извадка, заличаване на кв. 113а, УПИ І-„за културен център“ и улица от о. т. 74 до о. т. 165, изменение на кв. 114, УПИ VІ-„за ОЖС и озел.“ и УПИ VІІ-„за ОЖС“ и създаване на нови УПИ VІ-„за ОЖС и озел.“, УПИ VІІ-„за ОЖС и траф.“, УПИ ХІV-9424, 9426- „за ЖС“, УПИ ХV-„за озеленяване“, УПИ ХVІ-9423 „за ЖС“, УПИ ХVІІ-17-„за ЖС“ и УПИ ХVІІІ-14 „за ЖС“; изменение на улици от о.т.111а-о.т.72а-о.т.165-о.т.166-о.т.167 и от о.т. 72 до о.т.72а и създаване на нови улици от о.т.111в-о.т.111г-111д-о.т 166а-о.т.166б и задънена улица от 72б-о.т. 72в, м. „ж.к. Овча купел 1“, район „Овча купел“; изменение на план за застрояване (ИПЗ)-план извадка на нови УПИ VІІ-„за ОЖС и траф.“, УПИ ХІV-9424, 9426- „за ЖС“, УПИ ХVІ-9423 „за ЖС“, УПИ ХVІІ-17-„за ЖС“ и УПИ ХVІІІ-14 „за ЖС“; кв. 114, м. „ж.к. Овча купел 1“, район „Овча купел.

Здравко Здравков-

Главен архитект на СО

7.

Доклад, вх. № СОА19-ВК66-9978/09.12.2019 г., относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за създаване на нови УПИ XXIII-891,901 „за жс“, УПИ XXIV-888,1464 „за жс“, УПИ XXV-891,901,1464 „за жс“, УПИ XXVI-887- „за жс“, кв. 7, м. „Малинова долина – обслужващи обекти на Околовръстен път“ и изменение на план за улична регулация (ИПУР) за продължаване на улица от о.т.15-о.т. 15a (нова)-о.т. 15г (нова) и нова задънена улица от о.т. 15a (нова)-о.т. 15в (нова), с план-схеми част „ВиК“ в обхвата на проекта, район „Витоша”.

Здравко Здравков-

Главен архитект на СО

8.

Доклад, вх. № СОА19-ВК66-9979/09.12.2019 г., относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ХХІ-„за КОО“, УПИ ХVІІ-„за озеленяване и инфраструктура“ и УПИ ХVІ-1162-„за общ. обслужване“, кв.15, м. „в.з. Киноцентъра – 3-та част – разширение“, район „Витоша“ и УПИ ІV-„за озеленяване“ и УПИ „за корекция на реката, инж. инфраструктура и озеленяване“ от кв.111, м. „Манастирски ливади-изток“, район „Триадица“, изменение на улична регулация на улици от о.т.2а до о.т.3 и от о.т. 391 до о.т. 496 за регулационно регламентиране на местата за разполагане на съоръжение за преминаване на пешеходци над Софийски околовръстен път, Столична община.

Здравко Здравков-

Главен архитект на СО

9.

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-10116/12.12.2019 г. относно одобряване на проект за ПУП – парцеларен план (ПП) за инженерна инфраструктура извън урбанизирани територии за трасе на обект: „Нова въздушна линия 110 kV от подстанция „Курило“ до подстанция „Металургична“, район „Нови Искър“ и район „Кремиковци“, Столична община.

Здравко Здравков-

Главен архитект на СО

10.

Разни.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Докладите на Главния архитект на СО, заедно с приложените графични части към тях са качени на сайта на НАГ- https://www.sofia-agk.com в  раздел „Регистри“/“Доклади на Главния архитект на СО до СОС“.