Постоянна комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика

Заседания: сряда от 10:00 часа
     зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Силвия Тошкова Христова

Зам.-председатели: 
     1. Лорита Георгиева Радева
     2. Борис Цветков Цветков

Членове:

Външни експерти:

  • арх. Ирина Захариева Кекевска
  • арх. Иван Димчев Димчев
  • арх. Янка Теофилова Сачкова
  • арх. Тодор Несторов Личев
  • инж. Миглена Живкова Паунова
  • инж. Златко Кръстев Атанасов

Eксперт в  дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Росица Григорова, тел.: 9377 321

 

Дневен ред

на заседанието, което ще се проведе

на 17.09.2019 г. /вторник/, 09. 15 часа, зала № 3, ет. 1, ул. “Московска” № 33

 

 

 

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№ СОА19-ВК08-4559/3/11.06.2019 г. относно придобиване от Столична община на ПИ идентификатор 68134.904.1648, целият с площ от 1640 кв.м., собственост на физически лица, който попада в кв. 121, кв. 126 и кв. 125а и обслужващите улици, по  плана на м. „Кръстова вада“, район „Лозенец“

Николай Стойнев

Любомир Дреков

 

2.

Доклад, вх. № СОА17-ВК66-4743/4/12.09.2019 г. относно поставяне на мемориален обект- барелеф на Джон Ленън.

Михаела Иванова

Йоанна Драгнева

3.

Доклад, вх. № СОА19-ВК08-11945/11.09.2019 г. относно даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне от страна на Държавата в полза на СО на право на собственост върху поземлени имоти с идентификатори 68134.802.2367, 68134.802.2366 и 68134.802.2359- държавна собственост.

Цветомир Жеков

4.

Разни.