ЗАСЕДАНИЕ № 32 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
22 април 2021 г. (четвъртък), 10:00 часа
чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка
ДНЕВЕН РЕД:
 
 
 
1.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-2694/5/31.03.2021 г. относно одобрение на Годишен отчет за 2020 г. за изпълнението на „Програма за управление качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община 2015-2020 г. – намаляване на емисиите и достигане на установените норми за ФПЧ10“ и „Програма за допълнение на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община 2015-2020 г. – намаляване на емисиите и достигане на установените норми за ФПЧ10, по показатели ФПЧ2, 5 и ПАВ“.
Докл. Йорданка Фандъкова
 
2.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-8488/6/14.04.2021 г. относно разрешение за разходване на средства, постъпили като целеви дарения по дарителска сметка на Столична община за овладяване разпространението на COVID-19 и преодоляване на последиците от епидемията.
Докл. Йорданка Фандъкова
 
3.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4860/2/01.04.2021 г. относно заемообразно отпускане на средства за разплащане на разходи по договор за финансиране от Министерство на здравеопазването на допълнителни трудови възнаграждения на здравните медиатори.
Докл. Дончо Барбалов
 
4.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3620/15.04.2021 г. относно одобряване на Споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ с цел извършването на проучване, което да включва разработването на пътна карта за надграждане на „Топлофикация - София“ ЕАД, конкретни препоръки относно цялостното преустройство на експлоатацията, финансовото състояние и правната и управленска структура на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов
 
5.Доклад вх.№ СОА20-ПП00-1/36/13.04.2021 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерството на енергетиката с издател Столична община, обезпечаващ авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-2.001-0092-001 от 18.04.2021 г., за проект „Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление на Столична община“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС) на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., процедура BGENERGY – 2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“.
Докл. Кристиан Кръстев
 
6.Доклад вх.№ СОА21-ТД26-4011/2/15.04.2021 г. относно приемане на безвъзмездно сервитутно право за реализиране на временен път за осигуряване на достъп до „Научно-технологичен парк“, чрез изграждане на „Улича по северната граница на УПИ I, кв. 10, м. „НПЗ-Изток“, м. „Къро“ и реконструкция на ул. „Йордан Венедиков“.
Докл. Ангел Джоргов
 
7.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-2103/02.03.2021 г. относно ПУП – ИПР на м. „Околовръстен път“, м. „Детски град“ и на м. „Отреждане на терен в м. Панчарево-Детски град“ и ПР на ул. „Михаил Греков“, район „Младост“ и район „Панчарево“ в териториален обхват: трасе на ул. „Михаил Греков“ по приетия ПКТП и одобряване на задание.
Докл. арх. Здравко Здравков
 
8.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3099/30.03.2021 г. относно приемане на Отчет за изпълнение на Програма „Културно наследство” на Столична община за 2020 г.
Докл. арх. Здравко Здравков
 
9.Доклад вх.№ СОА16-ГР94-6684/12/15.04.2021 г. относно одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) по чл. 16 от ЗУТ на част от м. „ПЗ Илиянци-изток“  и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, ИПУР и ИПР на  кв. 3 в нов кв. 28 и нов кв.27; на кв. 2, в нови кв. 32, кв. 34, кв. 35 и кв. 40, район "Сердика"-СО.
Докл. арх. Здравко Здравков
 
10.Доклад вх.№СОА21-ВК66-3658/15.04.2021 г. относно отпускане на паричен заем от Столична община на „Център за градска мобилност“ ЕАД за погасяване на просрочени задължение.
Докл. Карлос Контрера, Георги Георгиев
 
11.Доклад вх.№СОА21-ВК66-3656/15.04.2021 г. относно отпускане на паричен заем от Столична община на „Столичен автотранспорт“ ЕАД за погасяване на просрочени задължения.
Докл. Карлос Контрера, Георги Георгиев
 
12.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-15565/3/14.04.2021 г. относно намаляване на капитала на „Спортна София - 2000“ ЕАД с непарична вноска, представляващ право на собственост върху недвижим имот, попадащ в парк „Гео Милев“ и предоставяне управлението на имота на Кмета на Столична община чрез Кмета на район „Слатина“ – СО.
Докл. Георги Илиев, Николай Стойнев
 
13.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3598/14.04.2021 г. относно утвърждаване на актуализиран устав и обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Георги Георгиев, Карлос Контрера
 
14.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3600/14.04.2021 г. относно обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Софекострой“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев,  Георги Георгиев,  Карлос Контрера
 
15.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3602/14.04.2021 г. относно обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Софийски имоти“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Георги Георгиев, Карлос Контрера
 
16.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3604/14.04.2021 г. относно обявяване на публичен подбор за избор на управител на „Географска информационна система - София“ ЕООД.
Докл. Николай Стойнев, Георги Георгиев, Карлос Контрера
 
17.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3635/15.04.2021 г. относно временно освобождаване от задължението за заплащане на наем, респ. обезщетение от лица – наематели, респ. ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия, с участие на Столична община в капитала.
Докл. Николай Стойнев, Георги Георгиев, Стефан Марков, Карлос Контрера, Иван Таков
 
18.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3605/14.04.2021 г. относно преобразуване чрез промяна на правната форма на „Софинвест“ ЕООД в еднолично акционерно дружество, а именно „Софинвест“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Георги Георгиев, Стефан Марков, Карлос Контрера
 
19.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3601/14.04.2021 г. относно договор за реализиране на необходимите строителни дейности, изразяващи се и/или свързани с довършителни работи и получаване на разрешение за ползване на Подземните паркинги, завършени  в груб строеж с приети конструкции.
Докл. Карлос Контрера, Николай Стойнев, Георги Георгиев
 
20.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3506/1/15.04.2021 г. относно приемане на Отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд през 2020 г.
Докл. Стефан Марков, Дончо Барбалов
 
21.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3176/01.04.2021 г. относно приемане на отчет за изпълнение на Програма „Европа“ на Столична община за 2020 г.
Докл. Екатерина Йорданова, Борис Петров, Николай Николов
 
22.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3625/15.04.2021 г. относно приемане на изменения и допълнения в Правилата за работа по Програма „Европа“ на Столична община, приети от Столичен общински съвет с Решение № 759 на СОС от 11.12.2008 г. и допълнение с Решение № 95- от 28.02.2013 г. и Решение № 206 на СОС от 05.04.2018 г.
Докл. Екатерина Йорданова, Борис Петров, Николай Николов
 
23.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1180/1/01.04.2021 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център  XXVIII-София“ ЕООД, чрез непарична вноска.
Докл. д-р Антон Койчев,д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
 
24.Доклад вх.№ СОА20-МЦ29-567/1/01.04.2021 г. относно даване на съгласие „Първа акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Света София“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 (един) брой имунологичен анализатор.
Докл. д-р Антон Койчев,д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
 
25.Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-18/1/01.04.2021 г. относно утвърждаване на актуализиран Устав на „Втора многопрофилна болница за активно лечение-София“ ЕАД.
Докл. д-р Антон Койчев,д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
 
26.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1138/1/01.04.2021 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на съгласие „Първа акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Света София“ ЕАД, чрез непарична вноска.
Докл. д-р Антон Койчев,д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
 
27.Доклад вх.№ СОА20-МЦ29-577/1/01.04.2021 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център III-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. д-р Антон Койчев,д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
 
28.Доклад вх.№ СОА20-МЦ29-589/2/01.04.2021 г. относно увеличаване на капитала на „Университетска Първа многопрофилна болница за активно лечение-София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран Устав на дружеството.
Докл. д-р Антон Койчев,д.м., д-р Веселин Милев, д-р Дончо Барбалов
 
29.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-1200/05.02.2021 г. относно експериментално въвеждане на нова автобусна линия № 173 на обществения транспорт.
Докл. Борис Бонев
 
30.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-2212/1/31.03.2021 г. относно процедура за прилагане план за регулация и застрояване, одобрен с Решение № 121, т. 2 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на Столичен общински съвет и ИПРЗ, одобрено със Заповед № РД-09-50-614/20.06.2005 г. на Главния архитект на София за УПИ X – 1018, кв. 22, м. „Левски – Зона В“.
Докл. Ева Митова
 
31.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-3101/1/23.03.2021 г. относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на нов корпус за две групи към детска градина № 141 „Славейкова поляна“, в УПИ-III „за детска градина“, кв. 148, м. „Лозенец III-та част“.
Докл. Константин Павлов
 
32.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-3102/1/23.2021 г. относно приемане на технико-икономическа оценка и даване на съгласие за прилагане на намалени отстояния при изграждането на нова двуетажна сграда за музикален и физкултурен салони и една яслена група към детска градина № 193 „Славейче“, в УПИ-V „за детска градина“, кв. 267, м. „Лозенец I-ва част“.
Докл. Константин Павлов
 
33.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-3251/12/12.04.2021 г. относно предложение за приемане на дарение  под формата на труд, материали и услуга за текущ ремонт по обновяване пространството около църква „Св. Вмчк. Георги Победоносец“ на бул. „Патриарх Евтимий“, район „Триадица“, гр. София.
Докл. Димитър Божилов
 
34.Доклад вх.№ СОА20-ВК08-16657/1/31.03.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за обслужваща дейност на незастроен поземлен имот с идентификатор 68134.1383.2126 – частна общинска собственост, находящ се в ж.к. „Надежда – II част“, улица „Кирил Дрангов“ № 83.
Докл. Димитър Димов
 
35.Доклад вх.№ СОА21-ВК08-1446/1/31.03.2021 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план (ПУП) относно УПИ IV-320, 321,322,323,324, кв76, по плана на м. „НПЗ Орион и съседни жилищни територии“, по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.
Докл. Младен Младенов
 
36.Питане вх.№СОА21-ВК66-2027/01.03.2021 г. от Тома Белев – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова, относно таксите, събирани в Столична община.
 
37.Питане вх.№СОА21-ВК66-2026/01.03.2021 г. от Тома Белев – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова, относно контрол върху изразходването на средства по проекти, финансирани от ЕС.
 
38.Питане вх.№СОА21-ВК66-2182/05.03.2021 г. от Методи Лалов– общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова, относно поставени рекламни елементи на оградите на Детска градина № 51 „Щурче“, Детска градина № 153 „Света Троица“ и Детска градина „Илинденче“ в район „Илинден“ .
 
39.Питане вх.№СОА21-ВК66-2405/11.03.2021 г. от Веселин Калановски и Михаил Паргов  – общински съветници до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова, доц. д-р Тодор Чобанов и Ивайло Цеков кмет на р-н „Искър“, относно  лошото състояние на училища и училищна инфраструктура в квартал „Дружба“, район Искър.
 
40.Питане вх.№СОА21-ВК66-3397/08.04.2021 г. от Методи Лалов – общински съветник до кмет на Столична община – Йорданка Фандъкова, относно невъзможност за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на Столична община (СО) чрез единния портал за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

 

1.Доклад вх.№ СОА21-ДИ05-324/8/16.04.2021 г. относно приемане на „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021-2026 г.“
Докл. Йорданка Фандъкова

2.Доклад вх.№ СОА21-НЦ62-27/5/16.04.2021 г. относно паметник на Удроу Уилсън.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, арх. Здравко Здравков

3.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-288/18/16.04.2021 г. относно финансиране на проекти по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта за 2021 г. в изпълнение на Решение № 113 по Протокол № 29 от 25.02.2021 г. на СОС.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

4.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3777/19.04.2021 г. относно финансиране на проекти по Програма за развитие на детско –юношеския спорт за 2021 г., в изпълнение на Решение № 92, по Протокол № 28 от 11.02.2021 г. на СОС.
Докл. Татяна Георгиева, доц. д-р Тодор Чобанов

5.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3734/16.04.2021 г. относно приемане на Икономическа рамка на обществения градски транспорт в Столична община за периода януари-септември 2021 година.
Докл. Кристиан Кръстев, Карлос Контрера, Зафир Зарков

6.Доклад вх.№ СОА21-ВК66-3728/16.04.2021 г. относно оптимизиране транспортната схема на масовия градски транспорт (МГТ) поради въвеждане на експлоатация на третия лъч на столичното метро.
Докл. Карлос Контрера, Зафир Зарков

7.Доклад вх.№СОА21-ВК66-3794/19.04.2021 г. относно договори за банков кредит № 866/24.07.2015 и №1029/28.07.2020 г., сключени между „Център за градска мобилност“ ЕАД и „Българска банка за развитие“ ЕАД.
Докл. Карлос Контрера, Георги Георгиев, Николай Стойнев

8.Доклад вх.№ СОА20-ВК66-1323/12.02.2020 г. допълнен с вх.№ СОА20-ВК66-1323/2/19.04.2021 г. относно увеличаване на капитала на „Център за градска мобилност“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. Карлос Контрера, Георги Георгиев, Дончо Барбалов

 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/