ДНЕВЕН РЕД
на 68-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 17 януари 2019 г. (четвъртък) от 10:00 часа

        

1. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-7533/11.10.2018 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за наем, на помещение в административната сграда на Столична община, заедно с част от поземлен имот – публична общинска собственост, находящ се на ул. „Париж“ № 3.
Докл. Ралица Стоянова, доц. д-р Тодор Чобанов
    
2. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-2759/24/14.12.2018 г. относно изменение и допълнение на Решение № 737 от 24.11.2016 г. за Статут за присъждане на ежегодни награди на Столична община в областта на предучилищното и училищното образование.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
    
3. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-9580/17.12.2018 г. относно предложение за отдаване под наем на помещения стопанисвани от ОП „Гробищни паркове“.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
    
4. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-9738/20.12.2018 г. относно увеличаване броя на децата в яслените групи в общинските детски градини на територията на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
    
5. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-36/03.01.2019 г. относно отчет за изпълнение на сесия за програмно финансиране през 2018 г. обявена по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
    
6. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-39/03.01.2019 г. относно Годишен отчет за изпълнение на Годишен план на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на Кмета на Столична община за 2018 г. в изпълнение на Решение № 90/22.02.2018 г., Решение № 310/17.05.2018 г. и Решение № 520/26.07.2018 г. на СОС.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
    
7. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-113/07.01.2019 г. относно Календар на културните събития на Столична община за 2019 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов
    
8. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-9620/18.12.2018 г. относно поправка на допусната очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение № 81 по Протокол № 5/17.12.2015 г., т. 22 на СОС, с което е одобрен проект за: 1/ Изменение на план за улична регулация от о.т. 18-о.т. 17а до о.т. 17в. изменение границите на кв. 8 и създаване на нов кв. 8а. Изменение границите на УПИ XIII-снс от кв. 8 и преотреждането му в УПИ I-снс в кв. 8а, в.з. „Градоман“, район „Банкя“; 2/ план за регулация за създаване на УПИ XVI-1012 за жс и УПИ XVII-1011 за жс, кв. 3, в.з. „Градоман“, район „Банкя“; 3/ План за застрояване на УПИ XVI-1012 за жс и УПИ XVII-1011 за жс, кв. 3, в.з. „Градоман“, район „Банкя“.
Докл. арх. Здравко Здравков
    
9. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-9707/20.12.2018 г. относно одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) - план-извадка на УПИ  II- „за ОЖС, училище, КОО и ПГ”, кв. 2, м. „Бул. Баба Парашкева”, район „Люлин” за създаване на нови УПИ III-230,231,232 „за жил. стр., магазини, гаражи и ателиета” в нов кв. 90 от м. „Люлин 8 м.р.-бул. Сливница“ за поземлени имоти с идентификатори 68134.4356.230, 68134.4356.231 и 68134.4356.232, УПИ II- „за ОЖС, училище, КОО и ПГ”, кв. 2, УПИ I- „за ОЖС, училище, КОО и ПГ”, кв. 2а, м. „бул. Баба Парашкева” и изменение на плана за улична регулация между о.т.315 - о.т.307в; о.т.307в - о.т.306а; о.т.306а - о.т.316, м. „бул. „Баба Парашкева”, район „Люлин”.
Докл. арх. Здравко Здравков
   
10. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-9860/28.12.2018 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План извадка - Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на м. "Толева махала" за кв. 26 и части от кв. 24, кв. 27, кв. 29 и улици, осигуряващи трасе на ел. кабел до поземлен имот (ПИ) с идентификатор 12084.2761.2013, район „Връбница“.
Докл. арх. Здравко Здравков
    
11. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-9861/28.12.2018 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на м. "Надежда 3", кв. 9, УПИ III-2109 "за ж.с.", район Надежда, представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. Надежда 3" в граници: северните граници на квартали 11, 10а, 36 и 67, осовата линия на бул. "Ломско шосе" (от о.т. 9 до о.т. 126), ул. "Христо Силянов" (от о.т. 126 до о.т. 78) и ул. "Хан Кубрат" (от о.т. 79 до о.т. 3), район "Надежда", одобрен с Решение №343 по Протокол №83 от 11.06.2015 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
    
12. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-242/10.01.2019 г. относно прекратяване на производство по одобряване на проект за План за регулация на м. „Хаджи Димитър - част“ в частта му относно  УПИ I-1141,1221 и УПИ  II-1140,864 от кв. 9, които са изключени от обхвата на одобряване с т. 5 от Решение № 271 по Протокол № 40 от 30.05.2013 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков
    
13. Доклад вх.№ СОА18-ТД26-16247/6/17.12.2018 г. относно минимални условия и изисквания за сключване на договор за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали: хартия и картон, метали пластмаси и стъкло от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм, приети с Решение № 731 от 25.10.2018 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Лорита Радева, Иван Велков, Иван Таков, Радослав Абрашев
    
14. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-53/03.01.2019 г. относно изпълнение на Решение № 104/22.02.2018 г. за обявяване на сесия и Решение № 186/05.04.2018 г. на Столичен общински съвет за финансиране на проекти по Програма за развитие на детско – юношеския спорт.
Докл. Анатоли Илиев, доц. д-р Тодор Чобанов
                    
15. Доклад вх.№СОА19-ВК66-285/10.01.2019 г. относно приемане на годишен отчетен доклад за дейността на Фондация „София- Европейска столица на спорта“ за 2018 г., основни насоки, програма за дейността на Фондацията за 2019 г. и бюджет за 2019 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Анатоли Илиев, Татяна Георгиева, Нина Чанева, Иветка Петрова, Николай Николов
    
16. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5437/5/07.01.2019 г. относно продължаване на срока за отпуснати заеми от Столична община на „Медицински център I - Банкя“ ЕООД – в ликвидация.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
    
17. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-6375/8/07.01.2019 г. относно продължаване срока на ликвидация на „Диагностично-консултативен център X - София“ ЕООД – в ликвидация.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
    
18. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-45/7/08.01.2019 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XIV -София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. д-р Веселин Милев, Силвия Христова, Симеон Славчев, Дончо Барбалов
    
19. Доклад вх.№ СОА18-МЦ29-491/2/10.01.2019 г. относно удължаване на гратисния период по договор за отпускане на заем от Столична община на „Диагностично-консултативен център XI - София“ ЕООД.
Докл. д-р Веселин Милев, Живка Новкова, Симеон Славчев, Дончо Барбалов
    
20. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-13771/1/20.12.2018 г. относно продажба на общински имот, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.
Докл. Мария Ачкова
    
21. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-13058/2/20.12.2018 г. относно определяне предназначението на общински апартамент на ул. „Богдан“ № 6, с идентификатор 68134.409.214.1.14, на шести етаж (първо подпокривно ниво), за настаняване на граждани с установени жилищни нужди.
Докл. Васил Цолов
    
22. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-12470/3/20.12.2018 г. относно провеждане на процедура по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.
Докл. Ева Митова
    
23. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-14121/1/20.12.2018 г. относно учредяване право на пристрояване към нежилищна сграда с идентификатор 68134.705.309.3, изградена в УПИ II-за КЖС, общежития на МНО, магазини и трафопост, КВ. 42, м. „Христо Смирненски – Слатина “ – частна общинска собственост.
Докл. Наталия Стоянова
    
24. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-5434/7/27.11.2018 г. относно прекратяване на съсобственост между Столична община и юридически лица, чрез продажба на общинската част от УПИ IV-60, кв. 29, м. „Изток-Изток“, район „Изгрев“.
Докл. Цветомир Жеков
    
25. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-10333/1/07.11.2018 г. относно продажба на общински поземлен имот, находящ се на ул. „Бабуна планина“ № 5 на собственика на законно построена сграда.
Докл. Любомир Дреков
    
26. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-499/10.01.2019 г. относно замяна на части от  недвижими имоти, с идентификатор 68134.304.329 и 68134.304.330 собственост на „Софийски имоти“ ЕАД, находящи се в гр. София, район „Възраждане“, с имот с идентификатор 68134.900.730, собственост на „БЛД 44“ ЕООД, находящ се в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 44 и парични средства.
Докл. Любомир Дреков, Борислав Борисов
    
27. Доклад вх.№ СОА16-ГР94-746/8/29.11.2018 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 във връзка с ал. 3 от Закона за устройство н а територията и чл. 77 от Наредбата за общинската собственост.
Докл. Димитър Димов
    
28. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-11492/1/20.12.2018 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Надежда“, съгласно одобрена схема от Главния архитект на Столична община.
Докл. Димитър Димов
    
29. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-8263/3/09.01.2019 г. относно процедура по реда на Закона за устройство на територията, за прилагане на влязъл в сила ПУП, относно УПИ XXI-372 от кв. 42, местност в.з. „Симеоново север“, по плана на гр. София.
Докл. Теодор Петков
    
30. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-11016/1/20.12.2018 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот, частна общинска собственост, представляваща помещение, разположено на първия етаж в административната сграда на кметство Владая, ул. „Войнишко въстание“ № 61, район „Витоша“ – за сладкарница, за срок от 10 години.
Докл. Теодор Петков
    
31. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-14428/1/20.12.2018 г. относно придобиване от Столична община на имот, попадащ в уличната регулация на ул. „Академик Петър Динеков“, кв. Драгалевци, частна собственост на юридическо лице.
Докл. Теодор Петков
    
32. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-7593/4/20.12.2018 г. относно сключване на договор по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ.
Докл. Христина Семерджиева
    
33. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-2510/6/29.11.2018 г. относно процедура по чл. 199 и § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ, свързан с доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация по отношение на УПИ XVI-2322, 2335,  отреден за „Бирена фабрика и офиси“, УПИ XVII-1754, 2348, 2351, 2360, 2342 и УПИ XVIII-2341, 2346, отреден за „производство, складове, офиси и обслужване“ от кв. № 5 в местност „СПЗ Модерно предградие - Обеля“, находящ се в град София, Район „Люлин“.
Докл. Милко Младенов
    
34. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-14675/3/07.12.2018 г. относно продажба на общински имот по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.
Докл. Младен Младенов
    
35. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-4920/10/20.12.2018 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с допуснато  ИПРЗ на съществуващи УПИ I-479 е УПИ XXIII-480, кв. 187 по регулационния план на кв. Кумарица, гр. Нови Искър, район „Нови Искър“ и сключване на предварителен и окончателен договор за прехвърляне на собственост.
Докл. Даниела Райчева
    
36. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-9940/08.08.2018 г. относно провеждане на процедура по прекратяване на съсобственост.
Докл. Димитър Сичанов
    
37. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-9438/1/14.11.2018 г. относно именуване на безимена улица – район „Витоша“ с името „Никола Коцев“.
Докл. Теодор Петков
    
38. Питане вх.№ СОА18-ГР94-6393/12.12.2018 г. от г-н Альоша Даков – общински съветник, относно системно разходване на събраните от Столична община средства от таксата за битови отпадъци, за дейности извън предвидените в План-сметката по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, в периода 2014-2017 година.
    
39. Питане вх.№ СОА19-ГР94-17/03.01.2019 г. от г-жа Марта Георгиева – общински съветник, относно елха подарена от правителството на Москва, поставена в близост до църквата „Света Неделя“.
 


 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ
към проекта за дневен ред на 68-то заседание на Столичния общински съвет

1. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-316/11.01.2019 г. относно участие на Столична община като партньор в проект „Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони“ по Програма LIFE 2018 на Европейския съюз (ЕС).
Докл. Йоана Христова
    
2. Доклад вх.№ СОА19-ГР94-16/1/15.01.2019 г. относно промени в състава на съвета на директорите на „Пазари Изток“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев, Орлин Алексиев

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:................

            (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)