ДНЕВЕН РЕД
на 76-то заседание на Столичния общински съвет,
което ще се проведе на 30 май 2019 г. (четвъртък) от 10:00 часа

1. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-4093/21.05.2019 г.  относно приемане на отчет за изпълнение на Оперативната работна програма на Столичен общински съвет за 2018 г. и приемане на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2019 г.
Докл. Елен Герджиков

2. Доклад вх.№ СОА18-ДИ04-3217/9/17.04.2019 г.  относно издаване на Запис на заповед на Министерството на околна среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.
Докл. Йорданка Фандъкова

3. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3912/15.05.2019 г. относно отпускане на средства за довършване изграждането или поддръжка на църковни храмове в гр. София.
Докл. Йорданка Фандъкова

4. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2582/27.03.2019 г. относно приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет, за социална политика при Столична община (ООССП) и отмяна на действащия правилник, приет с Решение № 431 от 25.06.2009 г. на СОС.
Докл. Албена Атанасова

5. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3878/15.05.2019 г. относно предложение за преразпределение на бюджетни средства в делегираните от държавата дейности за 2019 г., функция 05 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.
Докл. Албена Атанасова

6. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-4106/21.05.2019 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, за разплащане на разходи по приключване на проект „Осигуряване на топъл обяд в Столична община – 2016-2019 г.“ към договор № BG05FMOP001-3.002-0040-С04, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане към Фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, изпълняван съвместно със следните райони: „Връбница“; „Възраждане“; „Подуяне“; „Слатина“; „Искър“; „Младост“.
Докл. Албена Атанасова

7. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3345/22.04.2019 г. относно приемане на План за адаптация към климатичните промени за Столична община 2019-2025 г., неразделна част от Стратегия за адаптация към климатичните промени на Столична община.
Докл. Йоана Христова

8. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-4013/18.05.2019 г. относно подписване на Споразумение за сътрудничество между Столична община „Екобулпак“ АД и „Соитрон“ ЕООД във връзка с изпълнение на дейности по проект „Stimulating citizens participation to  recycle processes – Benefit  As you Save - BAS“, финансиран от Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ (2014-2020).
Докл. Йоана Христова

9. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-2139/1/20.05.2019 г. относно отнемане от Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъците“, поради отпаднала необходимост, предоставените с Решение № 620 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г. на Столичен общински съвет, безвъзмездно за управление, девет броя общински жилища.
Докл. Йоана Христова

10. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3257/18.04.2019 г. относно осигуряване на допълнителна численост на персонала в дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ“ за разкриване на нови групи.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов         

11. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3884/15.05.2019 г. относно преразпределение на средствата за обезпечаване квалификацията на помощник-възпитателите, осигурени от бюджета на функция „Образование“ – местни дейности.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов   

12. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3660/08.05.2019 г. относно изменение и допълнение на Решение № 159, прието на Заседание на Столичен общински съвет, проведено на 28.03.2018 г. Протокол № 74, за процедура по пряко отдаване под наем на обекти – общинска собственост по реда на Закона за физическото възпитание и спорта /ЗФВС/ и Правилника за прилагане на ЗФВС, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местната администрация.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Теодор Петков

13. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3910/15.05.2019 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ нежилищно помещение с площ от 120 кв.м., находящ се на бел. "Михай Еминеску" № 5, район „Средец“ за нуждите на Фондация „София – европейска столица на спорта“.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов, Анатоли Илиев, Татяна Георгиева, Светослав Витков, Иветка Петрова

14. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3780/11.05.2019 г. относно финансиране на транспортна услуга за превоз на деца от подготвителни групи и ученици от I до VII клас.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

15. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3966/17.05.2019 г. относно приемане на безвъзмездно управление имот – публична държавна собственост, представляващ „Археологическа недвижима културна ценност „Средновековна крепост „Урвич“, за срок от 10 години.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

16. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3962/17.05.2019 г. относно програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общинските училища на територията на Столична община през 2019 г.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

17. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-9738/2/17.05.2019г. относно завишаване на броя на децата в общинските детски градини на територията на Столична община.
Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

18. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2921/08.04.2019 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – Изменение на улична регулация между о.т. 164е и о.т. 164д и План за регулация и застрояване за образуване на нов УПИ IV-741 „за обществено обслужване, складова дейност и офиси“, нов УПИ V-820 „за бърза закуска, склад и офис“ и нов УПИ VI-822 „за склад, офис и сервиз“, кв. 49а, м. „с. Герман“, район „Панчарево“.
Докл. арх. Здравко Здравков

19. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3028/11.04.2019 г. относно допускане устройството и застрояването преди 2025 г. на поземлен имот с идентификатор 68134.2808.9 по КККР, попадащ в обхвата на м. „Територии, прилежащи на пътен възел Околовръстен път – бул. Сливница”, район „Връбница” Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков

20. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3061/12.04.2019 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация – УПИ XX-264, XXI-265 и XXIII-720,241, терен за „корекция на река и озеленяване“ и изменение на улицата от о.т. 325а до о.т. 327 и изменение на план за застрояване – УПИ XXI-265 и XXIII-720,241, кв. 87, м. „кв. Овча купел-актуализация“, район „Овча купел“-СО.
Докл. арх. Здравко Здравков

21. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3245/18.04.2019 г. относно подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ V-49,50,222 „за жил. стр. и подземни гаражи“, кв. 45, м. „ж.к. Люлин – 3 мр”, район „Люлин”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „ж.к. Люлин - 3 мр”, в граници: бул. „Царица Йоана”, бул. „Добринова скала”, ул. „Захари Стоянов” и бул. „Панчо Владигеров”, одобрен с Решение № 412 по Протокол № 21/19.07.2012 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков

22. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3263/18.04.2019 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за създаване на нов УПИ VII-235 „за обществено обслужване“, кв. 2, м. „Модерно предградие-Обеля“, район „Люлин”, пи с идентификатор 68134.4362.235 по КККР и изменение на плана на контактната улична регулация между о.т.118д и о.т.118к за създаване на нова задънена улица от о.т.118п до о.т.118с.
Докл. арх. Здравко Здравков

23. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3295/19.04.2019 г. относно одобряване проект за ПУП – Изменение на план за улична регулация /ИПУР/ между о.т. 42 и о.т. 43 и създаване на нова задънена улица от о.т. 42а (нова) до о.т. 42б (нова), изменение на план за регулация /ИПР/ на УПИ XII-2091,2120 за образуване на нов УПИ XII-3850 „за жс“ и нов УПИ XVII-2120 "за жс", кв. 4м, м. „в.з. Бистрица-Манастира“, район „Панчарево“.
Докл. арх. Здравко Здравков

24. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3412/24.04.2019 г.  относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ III-3029,3030 "за жс и маг.", кв. 68, м. ж.к. "Връбница-1", представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. ж.к. "Връбница-1", район Връбница, одобрен с Решение № 167 по Протокол № 79/26.03.2015 на Столичния общински съвет.
Докл. арх. Здравко Здравков

25. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3432/25.04.2019 г. относно проект за подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация - откриване на нова задънена улица от о.т. 635а до о.т. 635в, изменение границите на УПИ III-75 и създаване на нови УПИ III-75 "за ЖС" и УПИ XVII-75 "за ЖС", кв. 17, м. "с. Бистрица", район "Панчарево".
Докл. арх. Здравко Здравков

26. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3519/02.05.2019 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) и работен устройствен план (РПУ) за УПИ VII-1189, кв. 7, м. "Овча купел", район Овча купел и изменение на план за улична регулация (ИПУР) за ул. "761" в участъка между о.т. 110 и о.т. 126, прилежащ на УПИ VII-1189 и ул. "661" - от о.т. 134 до о.т. 133.
Докл. арх. Здравко Здравков

27. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3842/14.05.2019 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ IV-876,2153 „за Ж.С.”, кв. 82, м. „Надежда 4”, район „Надежда”, представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. „Надежда 4”, район „Надежда”, одобрен с Решение № 342 по Протокол № 83 от 11.06.2015 г. на СОС.
Докл. арх. Здравко Здравков

28. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3858/14.05.2019 г. относно проект за подробен устройствен план – Изменение на план за улична регулация от о.т. 919б - о.т. 919в (нова) - о.т. 919г (нова) до о.т. 919д (нова), в следствие на което се изменя контактен УПИ XXIV-424 от кв. 159, м. „гр. Банкя – разширение”; План за регулация и застрояване в обхвата на пи с идентификатор 02659.2193.400 по КККР на гр. Банкя, създаване на УПИ XXV-2193.400 “за ЖС”, кв. 36а, м. „гр. Банкя”, район „Банкя”.
Докл. арх. Здравко Здравков

29. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3859/14.05.2019 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - Изменение на улична регулация между о.т.30г и о.т.30д за откриване на нова задънена улица от о.т.30е (нова) до о.т.30ж (нова) и План за регулация и застрояване на нов УПИ V-7020,7021 „за ЖС” и нов УПИ VI-7020,7021 „за ЖС”, кв. 53а, м. „с. Герман”, район „Панчарево”.
Докл. арх. Здравко Здравков

30. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3869/14.05.2019 г. относно разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен план /ПП/ за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе на канален колектор от кв. Челопечене до съществуващ канален колектор V Ф500 в землището на кв. Ботунец, район „Кремиковци” – Столична община.
Докл. арх. Здравко Здравков

31. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-5615/2/22.05.2019 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) на м. „в.з. Симеоново – север - разширение”, с териториален обхват: „Софийски околовръстен път”, западна регулационна граница на път към лифтова станция „Симеоново”, северна регулационна граница на м. „в.з. Симеоново – север”, ул. „Неофит Хилендарски” и ул. „53-та”, район „Витоша”, изработен по реда на чл. 16 от ЗУТ, с придружаващите го план-схеми на инженерната инфраструктура в обхвата на проекта.
Докл. арх. Здравко Здравков

32. Доклад вх.№СОА19-ТД26-6594/1/23.05.2019 г. относно приемане на дарение от БЛД 33 ЕООД, ЕИК 203784972 под формата на стойност над 136 200 лева за извършване на строително-ремонтни работи на обект публична общинска собственост ул. „Малко Търново“.
Докл. арх. Здравко Здравков, Дончо Барбалов, Малина Едрева, Силвия Христова, Борислав Бориславов, Милка Христова, Карлос Контрера, Светослав Витков         

33. Доклад вх.№ СОА19-ТД26-6141/2/23.05.2019 г. относно даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация - София“ ЕАД в Общото събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 04.06.2019 г. Общото събрание на акционерите.
Докл. Николай Стойнев, Валя Чилова

34. Доклад вх.№ СОА19-ТД26-5671/3/23.05.2019 г. относно даване на мандат на представител на Столична община в Общото събрание на акционерите на Интер Експо и Конгресен център за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 31.05.2019 г. Общото събрание на акционерите.
Докл. Йордан Господинов

35. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3067/12.04.2019 г. относно приемане на Програма „Културно наследство“ на Столична община за подпомагане собствениците на недвижими културни ценности за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им.
Докл. Малина Едрева, Силвия Христова, Борислав Бориславов, Доц. д-р Тодор Чобанов, арх. Здравко Здравков

36. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3558/03.05.2019 г. относно изменение на Решение № 146 по Протокол № 72/14.03.2019 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Малина Едрева

37. Доклад вх.№ СОА19-УЗ21-486/1/16.05.2019 г. относно допълнение на Решение № 248/26.04.2018 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Малина Едрева, Христина Семерджиева

38. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-4157/23.05.2019 г. относно решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ за финансиране на проектни предложения от Втора сесия на СП „Култура“- 2019 г.
Докл. Малина Едрева, доц. д-р Тодор Чобанов, Венцислав Мицов

39. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-4135/22.05.2019 г. относно удължаване крайния срок за изпълнение на договорите по одобрени проекти по Програма „Зелена София“ за 2018 г.
Докл. Лорита Радева

40. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-4105/21.05.2019 г. относно отпускане на еднократна безвъзмездна помощ на служител от Столична община.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов

41. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3144/16.04.2019 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XX-София“ ЕООД, чрез непарична вноска.
д-р Веселин Милев, Симеон Славчев, Станил Станилов, Дончо Барбалов

42. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3199/17.04.2019 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XXIV – София“ ЕООД, чрез непарична вноска.
д-р Веселин Милев, Иветка Петрова, Йоанна Драгнева, Дончо Барбалов         

43. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3200-17.04.2019 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Първа САГБАЛ-Света София“ ЕАД, чрез непарична вноска.
д-р Веселин Милев, д-р Антон Койчев, д.м., Милка Христова, Дончо Барбалов

44. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3201/17.04.2019 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XII – София“ ЕООД, чрез непарична вноска.
д-р Веселин Милев, Тодор Цанев, Живка Новкова, Дончо Барбалов

45. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-4065/20.05.2019 г. относно удължаване на гратисния период по договор за отпускане на  заем от Столична община на „Диагностично-консултативен център XXIX - София“ ЕООД. 
д-р Веселин Милев, Милка Христова, Симеон Славчев, Дончо Барбалов

46. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-4136/22.05.2019 г. относно програма на Столична община за скринингово флуорографско изследване на състоянието на дихателната система на жителите на столицата.
д-р Веселин Милев, Малина Едрева, Нина Чанева, Дончо Барбалов

47. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-4022/18.05.2019 г. относно провеждане на конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения.
Дончо Барбалов,  д-р Веселин Милев, Милка Христова, Д-р Антон Койчев, д.м., Симеон Славчев, Карлос Контрера

48. Доклад вх.№ СОА19-ВК66-1488/3/20.05.2019 г. относно изменение и допълнение на Решение № 117 по Протокол № 71 от 28.02.2019 г. на СОС, за обявяване на имоти – публична общинска собственост за частна общинска собственост и прехвърляне на държавата безвъзмездно право на собственост върху недвижими имоти – частна общинска собственост, попадащи в Софийски околовръстен път от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“.
д-р Ваня Тагарева, Теодор Петков, Румен Русев, Димитър Сичанов

49. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-3179/1/23.04.2019 г. относно отдаване под наем на обособена част от имот – частна общинска собственост.
Докл. Христо Апостолов

50. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-1025/1/18.05.2019 г. относно отмяна на Решение № 702/13.11.2008 г. по Протокол № 24, точка 41 на Столичен общински съвет, относно процедура по § 6 и § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПЗР на Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на план за регулация за урегулиран поземлен имот II-53 от квартал № 56 в местност „Лагера“ по плана на град София.
Докл. Христо Апостолов

51. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-2888/1/10.05.2019 г. относно предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на съсобственика на 0,67% идеални части – частна общинска собственост от бивш магазин № 1, находящ се на ул. „Сердика“ № 2.
Докл. Васил Цолов

52. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-2867/28.02.2019 г. относно предоставяне безвъзмездно  за управление за срок от 10 години на недвижим имот-частна общинска собственост на  бул. „Васил Левски“ № 122-124-партер, за разкриване на Клуб на пенсионера.
Докл. Васил Цолов

53. Доклад вх.№ СОА18-ГР94-6063/4/19.04.2019 г. относно приемане на дарение от Столична община на поземлен имот, собственост на физическо лице, с проектен идентификатор 68134.513.629, попадащ по действащия подробен устройствен план в на м. „ГГЦ – Зона В - 17“, в УПИ VI – за ОЖС и магазини, кв. 24.
Докл. Тодор Кръстев

54. Доклад вх.№СОА19-ВК08-3678/20.03.2019 г. относно разкриване на Клуб на пенсионера на територията на район „Изгрев“.
Докл. Цветомир Жеков

55. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-6473/5/09.04.2019 г. относно прекратяване на съсобственост между общината и физическо лице, чрез продажба на общинския дял от апартамент, находящ се на втория етаж в жилищната сграда на бл. № 119, улица „Персенк“, Район „Лозенец“ и представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.901.892.1.8
Докл. Любомир Дреков

56. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-4110/1/23.04.2019 г. относно придобиване от Столична община на поземлен имот, попадащ в улична регулация на улица „Филип Кутев“, собственост на физически лица.
Докл. Любомир Дреков

57. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-2834/1/23.04.2019 г. относно изкупуване от страна на Столична община на част от недвижим имот – собственост на физическо лице,  попадащ по действащия подробен устройствен план в обект за транспортна инфраструктура – ул. „Филип Кутев“ /бъдещо трасе на бул. „Тодор Каблешков“/, която обслужва кв. 41, м. „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“ и кв. 1, м. „Зоопарк“, район „Лозенец“, съгласно действащ ПУП-ПРЗ, одобрен с Решение № 44, т. 2 по Протокол № 24/30.03.2001 г. и Решение № 21 по Протокол № 55/23.01.2013 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Любомир Дреков

58. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-3572/1/23.04.2019 г. относно придобиване от Столична община на поземлен имот, попадащ в улична регулация на улица „Филип Кутев“, собственост на физически лица.
Докл. Любомир Дреков

59. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-3170/1/23.04.2019 г. относно придобиване от Столична община на поземлен имот, попадащ в улична регулация на улица „Филип Кутев“, собственост на юридическо лице.
Докл. Любомир Дреков

60. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-2422/1/25.04.2019 г. относно процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, относно доброволно прилагане на подробен устройствен план на УПИ  XV-989, кв. 19, м. „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, район „Лозенец“.
Докл. Любомир Дреков

61. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-6590/22.05.2019 г. относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на част от общински имот – частна общинска собственост, за срок от 10 години, на Фондация „Майко Мила“, за подпомагане на майки на деца с увреждания.
Докл. Любомир Дреков, Прошко Прошков

62. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-6592/22.05.2019 г. относно придобиване от Столична община на реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.8897, с площ от 1156 кв.м., собственост на физически лица, попадаща в улична регулация, в участъка от о.т. 345 – о.т. 344 – о.т. 363, в обхвата на ул. „Константин Петканов“, обслужващ кв. 19, кв. 20 и кв. 25, м. „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, район „Лозенец“.
Докл. Любомир Дреков, Прошко Прошков

63. Доклад вх.№ СОА16-ДИ04-311/52/29.03.2019 г. относно отмяна на част от Решение № 495 по Протокол № 18 от 14.07.2016 г. на Столичен общински съвет и процедура по принудително отчуждаване на недвижим имот, собственост на физически лица, попадащ в улична регулация, във връзка с изграждане на ЛОТ 70 „Северна скоростна тангента“, доизграждане на пътен възел „Северна скоростна тангента“ – бул. „Рожен“, район „Надежда“.
Докл. Димитър Димов

64. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-3881/1/10.05.2019 г. относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
Докл. Димитър Димов

65. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-3858/1/18.05.2019 г. относно процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на реални части от имоти – публична общинска собственост.
Докл. Димитър Димов

66. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-3677/8/18.05.2019 г. относно провеждане на процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.
Докл. Ивайло Цеков

67. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-10593/3/18.05.2019 г. относно процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, относно доброволно прилагане на подробен устройствен план за УПИ VI-1007, кв.53, м. „Манастирски ливади - запад“, район „Витоша“.
Докл. Теодор Петков

68. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-10077/3/18.05.2019 г. относно обявяване от публична в частна общинска собственост на поземлен имот и сграда и отдаване под наем за пощенски услуги, без търг или конкурс на помещение с площ 46,50 кв. м, представляващо реална част от сграда с идентификатор 68134.4141.2001.1, построената в поземлен имот с идентификатор 68134.4141.2001, находящи се на територията на Район „Овча купел“, квартал „Суходол“, улица „Овчо поле“ № 26А.
Докл. Христина Семерджиева

69. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-2706/4/10.05.2019 г. относно откриване но процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти, които са публична общинска собственост, находящи се в училища и в административната сграда на район „Люлин“.
Докл. Милко Младенов

70. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-4506/1/18.05.2019 г. относно провеждане на процедура по чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията.
Докл. Младен Младенов

71. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-11922/6/09.04.2019 г. относно провеждане на процедура по чл. 15, ал. 3 и 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с допуснато ИПР на съществуващи УПИ I-479 и УПИ II-587, кв.15 и улична регулация от о.т.54-о.т.57 по регулационния план на с. Мировяне, гр. Нови Искър с сключване на предварителен и окончателен договор за прехвърляне на собственост.
Докл. Даниела Райчева

72. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-4536/1/18.05.2019 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията  за процедура по изменение на ПУП за УПИ  XI-530,533 , кв.51, с Доброславци, Район „Нови Искър“ и сключване на предварителен и окончателен договор за прехвърляне на собственост.
Докл. Даниела Райчева

73. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-1036/1/18.05.2019 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на помещение за стоматологичен кабинет с площ  14,5 кв. м, находящо се в едноетажна сграда (здравно заведение) с идентификатор 44224.5806.147.2 – публична общинска собственост, намиращ се на територията на Район „Нови Искър“, село Локорско.
Докл. Даниела Райчева

74. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-3505/1/25.04.2019 г. относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 04234.6971.987, с площ 511 кв.м., находящ се в с. Бистрица, чрез продажба на общинските 365/511 ид.ч. на собствениците.
Докл. Димитър Сичанов

75. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-2735/1/09.04.2019 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и изменение на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация за УПИ X- 846, кв. 13а, кв. Вердикал, гр. Банкя, чрез закупуване на придаваем ПИ с идентификатор 02659.2196.2289 с площ 22 кв.м. – частна общинска собственост на основание АОС № 1638/13.09.2018 г. на район „Банкя“.
Докл. Рангел Марков

76. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-3410/1/25.04.2019 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част с площ 1 кв.м. за поставянето на кафе автомат в имот – публична общинска собственост, представляващ административната сграда на район „Банкя“, находящ се на улица „Цар Симеон“ № 1.
Докл. Рангел Марков

77. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-2218/2/25.04.2019 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, чрез изменение на плана за регулация в обхвата на УПИ  XII-646 и УПИ  XIII-646, кв. 9, м. „в.з. Бели брег“, район „Банкя“.
Докл. Рангел Марков      

78. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-709/1/18.05.2019 г. относно продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 02659.2192.79, находящи се в град Банкя, квартал „Михайлово“, улица „Никола Йонков Вапцаров“ № 58, включен в програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 години.
Докл. Рангел Марков

79. Доклад вх.№ СОА18-ВК08-16351/3/18.05.2019 г. относно продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 02659.2198.809, находящ се на територията на Район „Банкя“, включен в програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година.
Докл. Рангел Марков

80. Доклад вх.№СОА19-НЦ62-643/1/23.05.2019 г. относно удостояване със званието „Почетен гражданин на София” на Веселин Пантелеев-Веско Ешкенази.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков

81. Доклад вх.№СОА19-НЦ62-541/1/23.05.2019 г. относно удостояване с „Почетен знак на Столична община“ на г-жа Аделина Филева.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Малина Едрева, Светозар Ерменков

82. Питане вх.№ СОА19-ГР94-1348/20.03.2019 г. от г-н Симеон Славчев и Иван Велков – общински съветници относно изкоренени дървета на ул. „Граф Игнатиев“.

83. Питане вх.№ СОА19-ГР94-1466/26.03.2019 г. от г-н Симеон Славчев – общински съветник относно регистър на общинските жилища.

84. Питане вх.№ СОА19-ГР94-1730/04.04.2019 г. от г-н Калоян Паргов и     г-жа Милка Христова – общински съветници относно извършван ремонт в 70 ОУ „Св. Климент Охридски“, ул. „Адам Мицкевич“ № 10, район „Връбница“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.

85. Питане вх.№ СОА19-ГР94-2067/22.04.2019 г. от г-н Альоша Даков и г-н Иван Таков – общински съветници относно сеч на десетки дървета в обхвата на футболен стадион, стопанисван от ФК „Витоша“, в с. Бистрица, район „Панчарево“, Столична община.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

                           (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)