ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет, което ще се проведе на 19 ноември 2019 г. (вторник) от 10:00 ч.
в заседателната зала „София" на Столичния общински съвет на адрес гр. София, ул. „Московска" № 33, ет. 5

 

1. Предложение за избор на заместник-председател на СОС.

2. Доклад вх. № СОА19-ВК66-9244/15.11.2019 г. относно избор на ръководства и попълване на поименния състав на постоянните комисии на Столичния общински съвет.
Докл. Елен Герджиков

3. Доклад вх.№СОА19-ВК66-9245/15.11.2019 г. относно избор на работна група за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет.
Докл. Елен Герджиков

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                      /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/