ЗАСЕДАНИЕ № 17 НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

09 юли 2020 г. (четвъртък), 10:00 часа
чрез платформата CISCO Webex Meeting – връзка
 

ДНЕВЕН РЕД

 1. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-2075/05.03.2020 г. относно проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет
  Докл. Силвия Христова, Ботьо Ботев, Милка Христова, Диана Тонова, Карлос Контрера, Борислав Иванов, Борис Бонев

 2. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-3663/12.05.2020 г. относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община.
  Докл. Силвия Христова, Николай Стойнев, Ботьо Ботев, Георги Георгиев

 3. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4227/02.06.2020 г. относно приемане на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива“ на Столична община за период 2020 – 2022 г.
  Докл. Йорданка Фандъкова

 4. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-5179/30.06.2020 г. относно приемане на годишен отчетен доклад за дейността на Асоциация за развитие на София за 2019 г., финансов отчет за дейността на организациите с нестопанска цел през 2019 г. на Асоциация за развитие на София, основни насоки и програма за дейността на Асоциацията за 2020 г., бюджет за 2020 г. и промени в управителните органи на АРС.
  Докл. Елен Герджиков, Николай Стойнев, Малина Едрева, Милка Христова, доц. д-р Тодор Чобанов

 5. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4049/27.05.2020 г. относно предложение за изменение в Правилника за организацията на дейността на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ с цел вписване на утвърдените  актове за публична общинска собственост в Приложение „Списък на имуществото, което се предоставя за управление на ОП СПТО“ към същия правилник.
  Докл. Десислава Билева

 6. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4950/20.06.2020 г. относно актуализиране на имотите от Общинския поземлен фонд, определени за обезщетяване на имащите право собственици по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
  Докл. Десислава Билева

 7. Доклад вх.№ СОА20-УЗ21-37/1/09.06.2020 г. относно сключване на споразумение за сътрудничество между Столична община и Военна академия „Георги Стойков Раковски“, за предоставяне на парково пространство за обществено ползване.
  Докл. Десислава Билева,  Доц. д-р Тодор Чобанов

 8. Доклад вх.№ СОА17-ДИ02-56/10/05.06.2020 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
  Докл. Дончо Барбалов

 9. Доклад вх.№ СОА19-ДИ02-22/3/05.06.2020 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
  Докл. Дончо Барбалов

 10. Доклад вх.№ СОА19-ДИ02-2/3/05.06.2020 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
  Докл. Дончо Барбалов

 11. Доклад вх.№ СОА19-ДИ02-6/4/05.06.2020 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
  Докл. Дончо Барбалов

 12. Доклад вх.№ СОА19-ДИ02-31/4/18.06.2020 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания.
  Докл. Дончо Барбалов

 13. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4393/05.06.2020 г. относно предложение за промяна на управленската структура на Общинско предприятие „Гробищни паркове“.
  Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

 14. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-5183/30.06.2020 г. относно присъждане на ежегодни награди на Столична община в областта на предучилищното и училищното образование.
  Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

 15. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-5184/30.06.2020 г.  относно подписване на Меморандум за сътрудничество между Столична община и Университет за национално и световно стопанство /УНСС/.
  Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

 16. Доклад вх.№ СОА18-ПП00-2/36/30.06.2020 г. относно авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем,, съгласно т. 24, б. „б“ от ДДС № 01/26.01.2015 г. по проект „Мобилизиране на млади европейци в подкрепа на целите на устойчивото развитие“ (Walk the Global Walk), финансиран по Програма Europe Aid на Европейската комисия.
  Докл. доц. д-р Тодор Чобанов

 17. Доклад вх.№СОА20-ВК66-4977/22.06.2020 г. относно определяне начин на разпределение на предоставените средства за компенсиране на намалените  приходи при обществен пътнически превоз на ветерани от войните.
  Докл. Кристиан Кръстев

 18. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-6309-[1]/10.06.2020 г. относно Проект за ПУП – изменение на специализиран ПУП -изменение на план за рeгулация (ИПР), план за застрояване (ПЗ) и план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за обект „Трети метродиаметър” по бул. „Владимир Вазов“ и прилежащи територии, в участъка между МС ІІІ-2 и МС ІІІ-5, район „Подуяне".
  Докл. арх. Здравко Здравков

 19. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4537/10.06.2020 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ I-553 и XIV-552, кв. 191, м. „Надежда част 2б“, район „Надежда”, представляващ неразделна част от плана за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс на м. „Надежда 2а и 2б”, одобрен с Решение № 409 по протокол № 43/18.07.2013 г. на СОС.
  Докл. арх. Здравко Здравков

 20. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4614/11.06.2020 г. относно одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ VIII-222 за създаване на нови УПИ VIII-222 „за ЖС” и УПИ XXXI-222 „за ЖС” по отношение на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 14831.6501.222 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), изменение на плана за улична регулация (ИПУР) между о.т. 103а и о.т. 104 за създаване на улица-тупик от о.т. 104а (нова) до о.т. 104б (нова), кв. 9, с. „Герман“, район „Панчарево“.
  Докл. арх. Здравко Здравков

 21. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4272/03.06.2020 г. относно одобряване на проект за ПУП – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) с кадастрален идентификатор (КИ) 00357.5243.238 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Нови Искър за създаване на нов УПИ XX- „за резервоар за питейни води“ от кв. 11б и изменение на плана за улична регулация по о.т.350б – о.т.350в за откриване на нова улица по о.т. 350в – о.т. 350г – о.т. 350д, м. „гр. Нови Искър, кв. Курило“.
  Докл. арх. Здравко Здравков

 22. Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2756/3/03.06.2020 г. относно издаване на разрешително на „Венцислав Василев 2001“ ООД за водовземане от минерална вода чрез съществуващо съоръжение Каптиран естествен извор (КЕИ) „Тунела“ към находище на минерална вода „София-Панчарево“ – изключителна държавна собственост - № 81 по Приложение № 2 към чл. 14 на Закона за водите, предоставено от Столична община с Решение № 33/04.02.2011 на министъра околната среда и водите за безвъзмездно.
  Докл. арх. Здравко Здравков

 23. Доклад вх.№ СОА20-ТД26-4395/3/23.06.2020 г. относно разрешение за изработването на специализиран подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) за интегрирана екологична ферма в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 32216.2368.80, 32216.2368.81, 32216.2368.74, 32216.2368.75, 32216.2366.40, 32216.2366.41, 32216.2366.42, 32216.2367.51 и 32216.2367.52 по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Иваняне, м. „Садината“, район „Банкя” и Парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура в прилежащите територии – локала към път от РПМ и обслужващи линейни обекти на инженерната инфраструктура и одобряване на задание.
  Докл. арх. Здравко Здравков

 24. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-5191/30.06.2020 г. относно разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на м. „НПЗ Искър” I, II и III част“, План за улична регулация (ПУР) на м. „Летищен комплекс-София“, район „Искър“ и парцеларен план (ПП) за нова пътна връзка от кръстовището на бул. „Брюксел” с ул. „Продан Таракчиев” до „Софийски околовръстен път”, райони Искър”, „Слатина” и „Кремиковци”.
  Докл. арх. Здравко Здравков

 25. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-5297/02.07.2020 г. относно споразумение между „Столичен Електротранспорт“ ЕАД и „Европейската банка за възстановяване и развитие“ за отлагане срока на плащане на дължимата за месец юни 2020 г. главница по договор за заем от 15.10.2018 г. до  15.06.2022 г. и дължимата за месец декември по договор за заем от 15.10.2018 г. до 15.12.2022 г.
  Докл. Кристиан Кръстев, Зафир Зарков, Димитър Вучев

 26. Доклад вх.№СОА20-ТД26-6273/1/02.07.2020 г. относно даване на съгласие „Топлофикация - София“ ЕАД да сключи Договор за банков кредит за оборотни средства с цел възстановяване/прихващане на суми по изравнителни сметки на клиенти, вследствие на нормативни промени, и учредяване на обезпечения.
  Докл. Николай Стойнев, Прошко Прошков, Карлос Контрера, д-р Георги Георгиев

 27. Доклад вх.№СОА20-ТД26-6273/2/02.07.2020 г. относно утвърждаване на актуализиран Бизнес-план на „Топлофикация – София“ ЕАД за 2020 година.
  Докл. Николай Стойнев, Прошко Прошков, д-р Георги Георгиев, д-р Дончо Барбалов

 28. Доклад вх.№СОА20-ТД26-6022/2/02.07.2020 г. относно даване на съгласие „Център за градска мобилност“ ЕАД да сключи Договор за банков кредит за финансиране разплащането на задължения към транспортните оператори, възникнали при изпълнение на транспортната задача.
  Докл. Николай Стойнев, Карлос Контрера, д-р Георги Георгиев

 29. Доклад вх.№СОА20-ВК66-5305/02.07.2020 г. относно одобряване на инициатива „Зелени улици“.
  Докл. Малина Едрева, Зафир Зарков, Симеон Колев, Десислава Билева, Трайчо Трайков

 30. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-5130/26.06.2020 г. относно утвърждаване на нов състав на Творческия съвет – ръководен орган на Столична  програма „Култура“, за периода 2019 - 2023 г.
  Докл. Малина Едрева

 31. Доклад вх.№ СОА20-ГР94-363/4/02.07.2020 г. относно поставяне на паметна плоча на сградата на СБАЛОЗ „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД, находяща се в  гр. София, ж.к. „Младост“ 1, бул. „Андрей Сахаров“ № 22.
  Докл. Малина Едрева

 32. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-5199/30.06.2020 г. относно заплащане на дължимо обезщетение за ползване на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII-за спорт и озеленяване, кв. 149, м. „в.з. Драгалевци - стадиона“, одобрен с Решение № 91 по Протокол № 23/19.03.2001 г. на СОС (АОС № 3189/28.06.2018 г.) от  „ДИТ ГРУП“ АД въз основа на договор за гражданско дружество от 11.06.2009 г., сключен между Сдружение „Обединен спортен клуб ЛЕВСКИ - ДРАГАЛЕВЦИ“ (ОСК) и „ДИТ ГРУП“ АД, на основание чл. 236, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
  Докл. Татяна Георгиева,Николай Стойнев,доц. д-р Тодор Чобанов

 33. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-2247/11.03.2020 г. относно приемане на промени в правилата за диверсификация (деконцентрация) на паричните ресурси със 100% участие на Столична община в капитала, приети с Решение №31 на Столичния общински съвет от 25.01.2018 г.
  Докл. Владислав Панев

 34. Доклад вх.№СОА20-ВК08-7893/25.06.2020 г. относно даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на имот частна общинска собственост, находящ се в кв. „Дианабад“, бл. 7 ет. 1.
  Докл. Делян Георгиев

 35. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-5544/1/03.06.2020 г. относно безвъзмездно прехвърляне от държавата на Столична община на поземлен имоти, попадащи в улица.
  Докл. Димитър Димов

 36. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-10076/5/20.06.2020 г. относно довършване на процедура по прилагане  на ПУП към УПИ IV-2409, 2427, 2283, 2284, кв. 79, местност „ж.к. Надежда 3“, район „Надежда“.
  Докл. Димитър Димов

 37. Доклад вх.№СОА19-ВК08-10242/4/12.06.2020 г. относно процедура за доброволно прилагане  на действащ ПУП за УПИ  XX- 563, 564- „за бензиностанция“, кв. 21, м. „Илиянци“, район „Надежда“, Столична община.
  Докл. Димитър Димов

 38. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-4736/2/20.06.2020 г. относно придобиване от Столична община на ПИ с идентификатор 68134.1932.2241, попадащ в улица, кв. 11, м. „Манастирски ливади - Запад“, собственост на физически лица.
  Докл. Теодор Петков

 39. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-5005/1/20.06.2020 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5, във връзка с ал. 3 от ЗУТ, по одобряване на плана за регулация за местност „жк Люлин – II-ри м. р-н“, създаване на нов УПИ X-34, кв. 23б.
  Докл. Милко Младенов

 40. Доклад вх.№ СОА19-ВК08-9436/9/09.06.2020 г. относно провеждане на процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Предходните разпоредби на Закона за устройство на територията.
  Докл. Даниела Райчева

 41. Доклад вх.№ СОА20-ВК08-2953/1/20.06.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот в улична регулация – тротоар, представляващ публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Панчарево“, село Кокаляне, ул. „Самоковско шосе“, върху която част е предвидено разполагането на преместваем обект за търговска дейност  по индивидуален архитектурен проект и одобрена схема от главния архитект на СО, като и издадена от него заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в схемата.
  Докл. Николай Гюров

 42. Питане вх.№СОА19-ГР94-6142/19.12.2019 г. от г-жа Грети Стефанова – общински съветник относно информация за подлежащи на отчуждаване части поземлени имоти за публични нужди на територията на Столична община.
  Отговор по т. 42

 43. Питане вх.№СОА20-ГР94-526/03.02.2020 г. от г-н Тома Белев – общински съветник относно площ на задънените улици в Столична община.
  Отговор по т. 43

 44. Питане вх.№СОА20-ГР94-808/14.02.2020 г. от г-н Борис Бонев – общински съветник относно постъпили средства за 2018 г. и 2019 г. от отдаване на спортни обекти – общинска собственост.
  Отговор по т. 44

 45. Питане вх.№СОА20-ГР94-1049/26.02.2020 г. от г-н Борис Бонев – общински съветник относно извършени дейности по почистване на територията на Столична община.
  Отговор по т. 45
  Протоколи 2018 г.
  Протоколи 2019 г.
  Протоколи 2020 г.

 46. Питане вх.№СОА20-ВК66-4650/12.06.2020 г. от Калоян Паргов и Иван Таков – общински съветници относно кадрова обезпеченост на общинските детски градини.
  Отговор по т. 46

 47. Питане вх.№СОА20-ВК66-4760/16.06.2020 г. от Васко Тодоров – общински съветник относно статута на 23-то ОДЗ, район „Люлин“ 3 микрорайон, ул. 309.
  Отговор по т. 47

 48. Питане вх.№СОА20-ВК66-4980/22.06.2020 г. от Диана Тонова, Иван Виделов, Николай Николов и Альоша Даков – общински съветници относно кои са новите десет общински детски градини, които Столична община ще построи и разкрие през 2020 г., съгласно ваши изявления пред медиите, в кои детски градини ще бъдат свободни за кандидатстване новите 1500 броя места, обявени пред медиите, както и как са разпределени те по критерии за всяка една детска градина, както следва.
  Отговор по т. 48
   

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

 1. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-4350/5/06.07.2020 г. относно кандидатстване по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас по Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) към Министерството на труда и социалната политика (МТСП).
  Докл. Албена Атанасова, Ирина Савина

 2. Доклад вх.№ СОА20-ВК66-5255/01.07.2020 г. относно допълнение на Решение № 377/27.06.2019 г. , допълнено с Решение № 645/17.09.2019 г. на Столичен общински съвет – даване на съгласие за допълнително предоставяне на 355 кв. м. прилежаща площ около едноетажна сграда с идентификатор 68134.503.672.1 и застроена площ от 255 кв. м., която е част от имот – частна общинска собственост с идентификатор 68134.503.672, АЧОС № 1530/04.06.2013 г. на Район „Сердика“ в гр. София, ул. „Лазар Михайлов“ №54.
  Докл. Албена Атанасова, Тодор Кръстев

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
            (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)