ДИРЕКЦИЯ "СЕКРЕТАРИАТ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ"

 
 Служители на дирекцията:  Длъжност:  Телефон:   Експертно обезпечаване на:
 Станислава Стоянова  Стоянова  директор  02/9377-401   
 Бистра Цонева Иванова  главен експерт  02/9377-384  Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика
 Емилия Любенова Стамболова  главен експерт  02/9377-384   Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори
 Постоянна комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество
 Росица Николова Григорова  главен експерт  02/9377-321   Постоянна комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика
 Емилия Емилова Даскалова   главен експерт  02/9377-338   Постоянна комисия по финанси и бюджет
 Магдалина Ангелова Атанасова   главен експерт  02/9377-402    
 Галина Христофорова Георгиева  главен експерт  02/9377-568   
 Иванка Тенчева Галова  главен експерт  02/9377-572  Постоянна комисия по икономика и собственост
 Семра Якуб Мехмед  главен юрисконсулт  02/9377-599   Постоянна комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране
 Иво Руменов Димитров  юрисконсулт  02/9377-599  
 Борис Руменов Гарчев   юрисконсулт  02/9377-599   
 Теодора Деспотова-Кямилова   главен експерт  02/9377-591   Комисия, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
 Иванка Лазева Гергинова   старши експерт  02/9377-384   
 Йова Петкова Граматикова  главен експерт  02/9377-361   
 Димана Стоянова Пунчева   старши експерт  02/9377-572   Постоянна комисия за децата, младежта и спорта;
 Постоянна комисия за връзки с гражданското общество
 Костанца Александрова Иванова   старши експерт  02/9377-245   Постоянна комисия по образование, култура наука и културно многообразие
 Виолета Юриева Захариева   юрисконсулт  02/9377-338   Постоянна комисия по местно самоуправление и нормативна уредба;
 Йоанна Емилова Цанкова  младши експерт  02/9377-338   Постоянна комисия по транспорт и туризъм
 Аделина Стойчева Райкова   главен специалист  02/9377-361   
 Росица Бошнакова   главен специалист  02/9377-591   
 Юлия Димитрова Пашалийска   главен специалист  02/9377-384   Постоянна комисия по обществен ред и сигурност
 Евелина Атанасова Петрова  старши специалист  02/9377-528   
 Теменужка Михайлова Радева   старши специалист  02/9377-402   
 Виктория Пламенова Ниновска  специалист  02/9377-568