Служители на дирекцията:  Длъжност:  Телефон:   Експертно обезпечаване на:
 Станислава   Стоянова  директор  02/9377-401   
 Бистра Цонева  главен експерт  02/9377-384  Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика
 Иванка Благова  главен експерт  02/9377-384   Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори
 Постоянна комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти
 Росица  Григорова  главен експерт  02/9377-321   Постоянна комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика
 Емилия  Даскалова   главен експерт  02/9377-338   Постоянна комисия по финанси и бюджет
 Галина  Георгиева  главен експерт  02/9377-568   
 Иванка  Галова  старши експерт  02/9377-572  Постоянна комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация
 Юлия Пашалийска   главен специалист  02/9377-361    Постоянна комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране
 Иво  Димитров  юрисконсулт  02/9377-599 Постоянна комисия по местно самоуправление и нормативна уредба
 Борис Гарчев   юрисконсулт  02/9377-599   
 Теодора Деспотова-Кямилова   главен експерт  02/9377-591   Комисия, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
 Иванка Гергинова   старши експерт  02/9377-384   
 Йова Граматикова  главен експерт  02/9377-361   
 Димана Пунчева   старши експерт  02/9377-572   Постоянна комисия за децата, младежта и спорта;
 Постоянна комисия за връзки с гражданското общество
 Костанца  Иванова   старши експерт  02/9377-245   Постоянна комисия по образование, култура наука и културно многообразие
 Виолета Захариева  юрисконсулт  02/9377-338  
 Йоанна Цанкова  младши експерт  02/9377-338   Постоянна комисия по транспорт и пътна безопасност
 Аделина  Райкова   главен специалист  02/9377-361   
 Росица Бошнакова   главен специалист  02/9377-591   
 Бистра Цонева    главен експерт  02/9377-384   Постоянна комисия по обществен ред и сигурност
 Евелина  Петрова  старши специалист  02/9377-528   
 Теменужка  Радева   старши специалист  02/9377-402   
 Виктория Ниновска  специалист  02/9377-568