Решение № 211 от 23.04.2015 година

За партньорство на Столична община в проект „Европейски месец на фотографията - София”.


Решение № 212 от 23.04.2015 година

За приемане на План за действие за 2015 година по реализацията на Стратегия за превенция на социалното изключване на територията на град София за периода 2011 г.-2015 г.

Приложение


Решение № 213 от 23.04.2015 година

За даване на съгласие за кандидатстване на Столична община в партньорство с Фондация „Здраве и социално развитие” и „ДКЦ-13 – София” ЕООД с проектно предложение с наименование „Семейно планиране и репродуктивно здраве – младите хора знаят и могат” по Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве”, Финансов механизъм на европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014 г.


Решение № 214 от 23.04.2015 година

За изменение на Решение № 557 / 10.10.2013 година на Столичния общински съвет и даване на съгласие за кандидатстване на Столична община с проект: „Медико-психологически център за деца и юноши” по програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, Мярка 5 „Подобряване на достъпа и качеството на грижите за деца с психични, генетични и онкохематологични заболявания (с акцент върху деца, страдащи от церебрална парализа, сърдечно-съдови заболявания, аутизъм и младежи страдащи от хранителни разстройства) и соматични увреждания, причинени от инфекциозни заболявания (като полиомиелит, бактериален менингит, морбили, туберкулоза, ХИВ/СПИН и т.н.)”, Финансов механизъм на европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014 г. към Министерство на здравеопазването.


Решение № 215 от 23.04.2015 година

За заемообразно отпускане на средства и за безвъзмездно отпускане на средства от бюджета на Столична община, дирекция „Социални дейности” за разплащане на разходи по Проект BG051РО001-5.2.12-0056- С0001, ”Шанс за деца - разкриване на 13 „Центъра за настаняване от семеен тип” за деца и младежи, 2 „Преходни жилища” и 1 „Защитено жилище” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007- 2013г., сключен между Столична община и Агенция за социално подпомагане.


Решение № 216 от 23.04.2015 година

За отпускане на парична помощ на служители в администрацията на Столична община.


Решение № 217 от 23.04.2015 година

За решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за финансиране на проектни предложения, класирани в резерва - 2015 г..

Приложения № 1 и № 2


Решение № 218 от 23.04.2015 година

За одобряване на проект за: Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване на нови УПИ XII-537, XI-700, VII- 498, 490, IX-905, 906, ХХI-4028, 4072 и ХХ-4071, 4072, 4073 от кв.67 (нов); изменение на улична регулация за създаване на пешеходна алея между кв.61 и кв.67, в.з. ”Симеоново-север”, Район ”Витоша”, Столична община.


Решение № 219 от 23.04.2015 година

За поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение № 686 по Протокол № 70/23.10.2014 г. на СОС.


Решение № 220 от 23.04.2015 година

За одобряване на проект за план за регулация и застрояване на м. „Мало Бучино”, нов кв.16а, УПИ I-3851.818-„за ж.с.” и изменение на улична регулация между о.т.66 и о.т.69.


Решение № 221 от 23.04.2015 година

За одобряване на проект за ПУП - ИПРЗ за м. НПЗ ”Орион и съседни жилищни квартали", кв. 5, за УПИ II-1183,1193-за ОО, III-1196,1197- за ОО, XI-1190- за маг., офиси и ЖС, XII- за ОО, XIII- за ОО, XV-1192- за ОО; кв.6, УПИ IV- за ОО и озеленяване; улици по о.т. 25-24а-24б-24в-24г- 23б-23а; по о.т.23б-23в-23г; отпадане на улица по о.т.23а-24-25, Район „Връбница”.


Решение № 222 от 23.04.2015 година

За поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата и графичната част на План за регулация и застрояване на м. „Голямата локва - Търговски парк” II на поземлени имоти в м. „Доло” и м. „Османска могила” от КККР, части 1 и 2, одобрени с Решение № 534 по протокол №48/26.09.2013 г на СОС.


Решение № 223 от 23.04.2015 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП)- изменение на план за регулация (ИПР) за кв. 201: откриване на улица от о.т. 495в до о.т. 497 и създаване на нови квартали 201 и 201б; изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ VII-1105, от който се създават нови УПИ VII-3015, УПИ ХII-2922 и УПИ XIII-3049; изменение границите на УПИ VIII-1106 и преотреждането му в УПИ VIII-660, нов кв. 201, гр. Банкя, район „Банкя".


Решение № 224 от 23.04.2015 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект - общинска собственост.


Решение № 225 от 23.04.2015 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти - общинска собственост.


Решение № 226 от 23.04.2015 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект - общинска собственост.


Решение № 227 от 23.04.2015 година

За промяна на Решение № 782 от 04.12.2014 г. на СОС.


Решение № 228 от 23.04.2015 година

За даване на съгласие на ”Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив - 1 (един) брой ехографски апарат.


Решение № 229 от 23.04.2015 година

За даване на съгласие ”Диагностично-консултативен център VIII- София” ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив - 1 (един) брой ехокардиограф.


Решение № 230 от 23.04.2015 година

За даване на съгласие на „Софийски имоти” ЕАД да извърши продажба на притежавани от дружеството дялове от недвижими имоти в режим на съсобственост.

Приложения № 1 и № 2


Решение № 231 от 23.04.2015 година

За дарение на общински недвижим имот - собственост на Столична община, находящ се в гр.София, Район „Красно село”, ул.„Солун”, представляващ УПИ XI за жс, кв.330Б, м. „ж.к. Борово” по плана на гр. София с площ от 369.00 кв.м. в полза на ЕТ „З-Г Гриша Георгиев” и приемане на дарение в полза на Столична община на недвижим имот, собственост на ЕТ „З-Г Гриша Георгиев”, находящ се в гр.София, Район „Красно село”, бул. „Братя Бъкстон”, представляващ УПИ II 1660, кв.302, м. „Красно село-Плавателен канал” с площ от 425.00 кв.м. и парична сума в размер на 9 000,00 (девет хиляди) евро.


Решение № 232 от 23.04.2015 година

За обявяване на конкурс за отдаване под наем на помещение – публична общинска собственост, представляващо книжарница в 95 СОУ „проф. Иван Шишманов” на територията на Район ”Подуяне”.


Решение № 233 от 23.04.2015 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по договор № А12-22-156/11.03.2014 година по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК).


Решение № 234 от 23.04.2015 година

За именуване на ОДЗ № 175, Район „Лозенец” с името „Слънчеви лъчи”.


Решение № 235 от 23.04.2015 година

За процедура по чл.15, ал.5 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на плана за регулация на УПИ Х-695 - „за жилищно строителство”, кв.2, м. „Младост-1а” по плана на гр.София, находят се в гр.София, Район „Младост” и обявяване от публична в частна общинска собственост на реални части от общински поземлени имоти с идентификатори 68134.4083.168 и 68134.4083.165.


Решение № 236 от 23.04.2015 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по първи етап на Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR- 51011119-C025 от 17.02.2012 година между Столична община (СО) и Министерство на околната среда и водите (МОСВ).


Решение № 237 от 23.04.2015 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение в недвижим имот, административна сграда - публична собственост, находяща се на територията на Район „Нови Искър”.


Решение № 238 от 23.04.2015 година

За обявяване за частна общинска собственост на реална част от ПИ с идентификатор 04234.6941.3714 с площ 159.13 кв.м., придаден към УПИ I- 3270 „за жилищно строителство”, кв.19Г, м.”Петрефетин”, с.Бистрица, Район „Панчарево” и процедура по чл.17, ал.3, ал.5 от ЗУТ.


Решение № 239 от 23.04.2015 година

За процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за прехвърляне правото на собственост върху общински поземлен имот с идентификатор 44063.6214.583 с площ от 133 кв.м., придаваем към УПИ ХХIХ-4813.583.


Решение № 240 от 23.04.2015 година

За утвърждаване на имена на улици в Район „Панчарево”.