Решение № 151 от 12.03.2015 година

За прекратяване на договор за възлагане на управлението на „Втора многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД.


Решение № 152 от 26.03.2015 година

За предложение за отпускане на една персонална пенсия на дете без право на наследствена пенсия от починал родител.


Решение № 153 от 26.03.2015 година

За поетапно разкриване на тринадесет Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, две Преходни жилища и едно Защитено жилище като местна дейност по Проект BG051РО001-5.2.12-0056-С0001 „Шанс за децата - разкриване на 13 „Центъра за настаняване от семеен тип” за деца и младежи, 2 „Преходни жилища” и 1 „Защитено жилище” в Столична община в периода от 01 април 2015 г. до приключване на Проекта.


Решение № 154 от 26.03.2015 година

За разкриване на нова социална услуга в общността - делегирана от държавата дейност - Дневен център за хора с интелектуални затруднения на адрес: гр.София, ул. ,,Рикардо Вакарини” № 8, вх.„А”, партерен етаж.


Решение № 155 от 26.03.2015 година

За кандидатстване пред Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика с проект за осигуряване на оборудване и обзавеждане на Работилница за кулинарна терапия като допълваща услуга в сградата на Дневен център за възрастни с ментални увреждания „Св. Марина”.


Решение № 156 от 26.03.2015 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 22/223/00294/19.12.2014 година между Столична община и Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция.


Решение № 157 от 26.03.2015 година

За промяна на статута на недвижим имот, находящ се в гр.София, ул. „Алеко Константинов” № 40, ползван от Общински културен институт Малък градски театър „Зад канала”, от частна общинска в публична общинска собственост.


Решение № 158 от 26.03.2015 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план за м. ”Мало Бучино”, кв.23, изменение на план за улична регулация при о.т.17д, план за регулация на нови улици от о.т.17д - о.т.17е до о.т.17ж, задънена улица от о.т.17е до о.т.17з, план за регулация и застрояване за нови УПИ VII-52 и VIII-52.


Решение № 159 от 26.03.2015 година

За одобряване на проект за ПУП - План за регулация и застрояване за новосъздаден УПИ ХVII-4387.2-„за обществено обслужващи дейности" и изменение на план за улична регулация на улица от о.т.79а до о.т.80 за създаване на задънена улица от о.т.79б до о.т.79в , кв. 49, м. "Филиповци", район "Люлин", Столична община.


Решение № 160 от 26.03.2015 година

За проект за ПУП - Проект за ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 68134.2821.2503 на УПИ V-995 за образуване на нов УПИ V-2503-„за административна, търговска и производствено-складова база" и пешеходна алея, кв. 16, м. НПЗ „Орион и съседни жилищни територии", район „Връбница".


Решение № 161 от 26.03.2015 година

За проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация на улица от о.т.1в до о.т.1ж; план за регулация на задънена улица от о.т.1ж - о.т.1з - о.т.1и до о.т.1к; задънена улица от о.т.1и до о.т.1п и план за регулация и застрояване за УПИ VI-102 и УПИ VII-123, кв. 4А, м. „Детски град", район „Панчарево".


Решение № 162 от 26.03.2015 година

За подробен устройствен план - изменение на план за регулация кв. 31 и кв. 33, местност „Врана-Лозен-Триъгълника". Изменение на улица между о.т.8в и о.т.9а и УПИ I-2726. Откриване на задънена улица от о.т.8г- 8ж до о.т.8з; отреждане на нов УПИ VI-626, за офис-сграда и шоурум- План за застрояване за новосъздаден УПИ VI-626, за офис-сграда и шоурум, кв. 31, местност „Врана-Лозен- Триъгълника" район „Панчарево".


Решение № 163 от 26.03.2015 година

За подробен устройствен план - изменение на план за регулация на УПИ VI 503, VIII-791, IX-791 и ХII-733; изменение на план за застрояване на УПИ VI-503, заличаване на задънена улица от о.т. 639 до о.т. 658 и откриване на нова задънена улица от о.т. 640а до о.т. 640б, м. „с. Железница", район „Панчарево".


Решение № 164 от 26.03.2015 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план /ПУП/- Изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ I-5,12-„за автосервиз, изложбена зала, складове, офиси и трафопост” за създаване на нови УПИ I-24-„за автосервиз, изложбена зала, складове, офиси и трафопост" и УПИ II-24-„за обществено обслужване, офиси и трафопост" от кв. 51; ПУР за нова задънена улица по о.т.158б - о.т.158в - о.т.158г - о.т.158д - о.т.158е, м. „с.Световрачане”, район „Нови Искър".


Решение № 165 от 26.03.2015 година

За подробен устройствен план - изменение на улица при о.т.30д; откриване на нова задънена улица от о.т.30г до о.т.30д, план за регулация за създаване на нов УПИ I-11, план за застрояване за нов УПИ I-11, кв.53г, местност „с. Герман”, район „Панчарево".


Решение № 166 от 26.03.2015 година

За приемане на проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване и план-схеми на техническата инфраструктура на м. ж.к. „Връбница-2", район „Връбница" в граници, съгласно указания обхват в приложения проект - от север и североизток - проектно трасе на продължението на ул. „Ген Никола Жеков" от о.т. 200 до о.т. 208, от югоизток ул. „Бели Дунав", от югозапад бул. „Ломско шосе", от северозапад проектно трасе на улица от о.т. 250 до о.т. 200.


Решение № 167 от 26.03.2015 година

За приемане на проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване и план-схеми на техническата инфраструктура на м. ж.к. „Връбница-1", в граници съгласно указания обхват в приложения проект - от североизток бул. „Ломско шосе", от югоизток ул. „Бели Дунав", от югозапад ул. „Хан Кубрат", от северозапад ул. „Свети Мина" и проектно трасе на улица от о.т. 149 до о.т. 250.


Решение № 168 от 26.03.2015 година

За: 1. Обявяване на имоти - публична общинска собственост за частна общинска собственост съгласно чл.6 от ЗОС.
      2. Безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на общински имоти - частна общинска собственост, които се засягат от строителството на Северна скоростна тангента от км. 0+000 до км. 16+400 (идент. с км. 16+540).


Решение № 169 от 26.03.2015 година

За проект за ПУП - изменение на план за регулация /ИПР/ и план- схеми на техническата инфраструктура за улица „Богатица" в участъка от бул. "Арсеналски" до бул. "Джеймс Баучер", м. "Лозенец-I част" и м. "Лозенец-жилищна група „Южен парк", район „Лозенец" и район „Триадица".


Решение № 170 от 26.03.2015 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на нов УПИ ХХ-223 от кв.1 и изменение на улична регулация на улица от о.т.1 до о.т.1а за продължаването й до о.т.1б (нова), м. "Терена, отреден за трудовите войски в с. Суходол", район "Красна поляна", Столична община.


Решение № 171 от 26.03.2015 година

За подробен устройствен план - изменение на план за регулация на улица от о.т. 201-нова до о.т. 200, откриване на улица от о.т. 200 до о.т. 122, отреждане на УПИ I-380, УПИ II-381, кв. 28б, местност „в.з. Кокалянски ханчета-разширение" и план за застрояване за новосъздадени УПИ I-380, УПИ II-381, кв. 28б, местност „в.з. Кокалянски ханчета- разширение", район „Панчарево".


Решение № 172 от 26.03.2015 година

За проект за подробен устройствен план - Изменение на план за улична регулация (ИПУР) на улица от о.т. 113 до о.т. 116а (нова); План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ III-4, кв. 12, местност „в.з. Черният кос", район „Витоша".


Решение № 173 от 26.03.2015 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ I-„за ОЖС и хидрофор" и УПИ II-1698, 593, общ.- „за магазин, подземен гараж и паркинг", кв.294, м. „Красно село - Плавателен канал - Север", район „Красно село", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Красно село - Плавателен канал - Север" в граници: бул. "Тодор Каблешков", бул. "Братя Бъкстон", бул. "Цар Борис III", бул. "Гоце Делчев" и бул. "Ген. Стефан Тошев", район "Красно село", одобрен с Решение № 187 по протокол № 38/11.04.2013 г. на СОС.


Решение № 174 от 26.03.2015 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект - общинска собственост.


Решение № 175 от 26.03.2015 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект - общинска собственост.


Решение № 176 от 26.03.2015 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти - общинска собственост.


Решение № 177 от 26.03.2015 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект - общинска собственост.


Решение № 178 от 26.03.2015 година

За увеличаване на капитала на „ЧИСТОТА-ИСКЪР” ЕООД, чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.

Приложения № 1 - № 3


Решение № 179 от 26.03.2015 година

За даване на съгласие „Пазари Възраждане” ЕАД да разходва собствени средства в размер до 35 000 лева, без ДДС, за изготвяне на проект на търговски обекти в УПИ I - за пазар, по плана на м. „Зона Б- 2”, кв.106а, бул. „Стефан Стамболов” - „Женски пазар”.


Решение № 180 от 26.03.2015 година

За одобряване на Общи условия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите от ВиК оператор „Софийска вода” АД.

Приложение № 1