Решение № 91 от 26.02.2015 година

За промяна на бюджета на Столична община за IV-то тримесечие на 2014 година.


Решение № 92 от 26.02.2015 година

За продължаване срока на ликвидация на ”Оборище” ЕООД - в ликвидация.


Решение № 93 от 26.02.2015 година

За даване на съгласие ”Топлофикация София” ЕАД да учреди банкова гаранция в полза на Столична община, съгласно договор № РД- 56-611/15.06.2011 г., сключен със Столична община.


Решение № 94 от 26.02.2015 година

За даване на разрешение „Егида-София” ЕАД да сключи допълнително споразумение към Договор за кредитен ангажимент за предоставяне на банков кредит - овърдрафт по разплащателна сметка и издаване на банкови гаранции № КБ-20-ЮЛ/14.01.2010 г., изменен с Анекс № 6 от 14.03.2013 г., с „Общинска банка” АД и обезпечение на същия с вземания на дружеството от клиенти по сключени договори за наем и охрана на търговски обекти, собственост на дружеството.

Приложения № 1 и № 2


Решение № 95 от 26.02.2015 година

За утвърждаване на проекти на методики за разпределение на субсидии и компенсации, изплащани от Столична община на транспортните оператори.

Приложения № 1, № 2 и № 3


Решение № 96 от 26.02.2015 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляваща ресторант, находящ се в сутерена на административната сграда на Столична община на ул. ”Париж” № 3 в гр.София, (бивш ресторант „При кмета”).


Решение № 97 от 26.02.2015 година

За потвърждаване вида, размера и местонахождението на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) за обезщетение по реда на чл.10б, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), обект на Решение № 719 от 06.11.2014 г..

Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3


Решение № 98 от 26.02.2015 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/3.2-03 /2012/002 от 29.03.2013 г. между Столична община (СО) и Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).


Решение № 99 от 26.02.2015 година

За изменение и допълнение на Решение № 834 по Протокол № 73 от 18.12.2014 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 100 от 26.02.2015 година

За допускане устройството и застрояването преди 2020 година на поземлени имоти с идентификатори 44063.6216.3570, 44063.6216.3571, 44063.6216.3572, 44063.6216.3573, 44063.6216.3574 и 44063.6216.3575 по КККР на с.Лозен, местност „Димоска бара”, Район „Панчарево”.


Решение № 101 от 26.02.2015 година

За одобряване на Проект за подробен устройствен план-изменение на план за регулация и застрояване за квартали: 104, 104В, 105, 146 и 147, гр.Банкя, Район „Банкя”.


Решение № 102 от 26.02.2015 година

За одобряване на проект за м. „Суходол” - Район „Овча купел”; изменение на улична регулация при о.т.312; план за регулация на улица от о.т.312 до о.т.330; план за регулация и застрояване за УПИ I-3942.371 „за комплексно обслужване, складове и безвредно производство”, кв.44в (нов).


Решение № 103 от 26.02.2015 година

За подробен устройствен план - план за улична регулация за улица от о.т.600 до о.т.623 и план за регулация и застрояване за УПИ I-842 и УПИ II-843 от нов кв.45, м. „в.з. Бистрица-разширение”, план схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и проект за вертикална планировка с надлъжен профил и картограма на земните маси, Район „Панчарево”.


Решение № 104 от 26.02.2015 година

За прекратяване на договора за възлагане на контрол в „ДКЦ Х- София” ЕООД.


Решение № 105 от 26.02.2015 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти - общинска собственост.


Решение № 106 от 26.02.2015 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти - обособена част от имуществото на общинско търговско дружество и общинска собственост.


Решение № 107 от 26.02.2015 година

За приемане и утвърждаване на:
- Годишен общински план за работа по приватизация за 2015 г. и
- Отчет за извършената работа в СОАП по изпълнението на ГОПРП и следприватизационен контрол за 2014 година.

Приложение № 1
Приложения № 1А, № 1Б, № 2А, № 2Б


Решение № 108 от 26.02.2015 година

За приемане на отчет за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия за 2014 година и Програма за дейността на ОГФМСП за 2015 година.

Приложения № 1 и № 2


Решение № 109 от 26.02.2015 година

За приемане на годишен отчетен доклад за дейността на Асоциация за развитие на София за 2014 година, годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2014 година на Асоциация за развития на София, основни насоки и програма за дейността на Асоциацията за 2015 година и бюджет за 2015 година.

Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3


Решение № 110 от 26.02.2015 година

За наименуване на безименна улица в кв.9А, III-559, до бул. „Александър Малинов”, Район „Младост”.


Решение № 111 от 26.02.2015 година

За промяна предназначението на общинско жилище от фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” на СО и включването му във фонд „Резервен”.


Решение № 112 от 26.02.2015 година

За прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински УПИ IV-95, кв.18А, м.ж.к. „Хаджи Димитър”, ул. „Никола Войновски” № 43.


Решение № 113 от 26.02.2015 година

За одобряване отпускането на средства от бюджета на Столична община под формата на безлихвено заемообразно финансиране във връзка с разплащане на разходи за изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № А 12-22-157/18.09.2014 год. по Оперативна програма ”Административен капацитет”, сключен между Столична община - Район „Изгрев” и Министерство на финансите - ОП „Административен капацитет”.


Решение № 114 от 26.02.2015 година

За процедура по чл.15, ал.5, във връзка с чл.17 от ЗУТ, във връзка с изменение на ПРЗ (план за регулация и застрояване) за квартал 277а, УПИ III-280, и УПИ IV-280 местност „Разсадника - Коньовица”, Район „Красна поляна”, Столична община.


Решение № 115 от 26.02.2015 година

За одобряване на необходими средства за заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община във връзка с разплащане на розходи за изпълнение на договор № А 12-22-6/12.03.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) с бенефициент Столична община - район „Илинден”.


Решение № 116 от 26.02.2015 година

За процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост.


Решение № 117 от 26.02.2015 година

За отмяна на Решение № 511 по Протокол № 46 от 12.09.2013 г. на Столичен общински съвет и учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 3 (три) години на Фондация „Бесарабски българи - 98” върху нежилищно помещение - частна общинска собственост.


Решение № 118 от 26.02.2015 година

За изменение на Решение № 998 от 11.12.2006 г. по Протокол № 94 на Столичен общински съвет, с което е дадено съгласие за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план и прилагане на улична регулация чрез прехвърляне право на собственост върху реални части от поземлени имоти.


Решение № 119 от 26.02.2015 година

За определяне характера на собствеността на УПИ, отреден за спортно игрище, по реда на чл.49 от Закона за физическото възпитание и спорта.


Решение № 120 от 26.02.2015 година

За изменение на Решение № 335 по Протокол № 68 от 28.06.2010 г. на Столичния общински съвет и процедура по §8, ал.1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на действащия подробен устройствен план за УПИ X-1100,1611 -общ. и УПИ XI-1100,1611 -общ. кв.25б, местност ”Овча купел”.