Решение № 61 от 12.02.2015 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 62 от 12.02.2015 година

За приемане на Правилник за устройството и дейността на Общински културен институт Галерия-музей ”Дечко Узунов” и увеличаване числеността на персонала с 1 щатна бройка.

Приложения № 1 и № 2


Решение № 63 от 12.02.2015 година

За приемане на едногодишен план за действие по реализация на Стратегията за развитие на средното образование в Столична община за 2015 година и отчет за изпълнение на Едногодишен план по реализация на Стратегията за развитие на средното образование в Столична община за 2014 година.

Приложение № 1
Приложение № 2


Решение № 64 от 12.02.2015 година

За увеличаване на средна брутна месечна работна заплата на Софийски духов оркестър към ОКИ „Искър”.


Решение № 65 от 12.02.2015 година

За предоставяне безвъзмездно за управление на Министерството на образованието и науката за нуждите на Профилирана гимназия с интензивно изучаване на румънски език „Михай Еминеску” за срок от 10 години части от имот - публична общинска собственост - 9 класни стаи в сградата на 29 СОУ „Кузман Шапкарев”, Район „Сердика” за образователна дейност.


Решение № 66 от 12.02.2015 година

За одобряване на проект за: Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване на УПИ VII-182, VIII-378, IX-со и Х-415 от кв.1 и УПИ I-,,за хранителни стоки, сладкарница, общ.клуб и детска площадка” от кв.2а за създаване на УПИ VII-182, VIII-378, IX-со, Х-415 и XIV-„за хранителни стоки, сладкарница, общ.клуб и детска площадка” и задънена улица от о.т.3а - о.т.4 до о.т.3б, кв.1 (нов), м. ”Мала кория”, Район ”Витоша”, Столична община.


Решение № 67 от 12.02.2015 година

За одобряване на подробен устройствен план - план за регулация на улици: от о.т. 85е-о.т. 1-о.т. 19-о.т. 27-о.т. 73-о.т. 29-о.т. 68-о.т.65- о.т.62- о.т. 53-о.т. 44-о.т. 38-о.т. 31 до о.т. 29; от о.т. 73-о.т. 81-о.т. 90 до о.т. 95; задънени улици: от о.т. 73 до о.т. 94; от о.т. 53 до о.т. 95А; план за регулация и застрояване за квартали 1, 2, 3, 4 и 5, план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и план-схема на идейна вертикална планировка с надлъжни профили на новопроектираните улици в обхвата на разработката, м. „Дъбо", землище с. Мало Бучино, район „Овча купел".


Решение № 68 от 12.02.2015 година

За обявяване за частна общинска собственост на обособени обекти от сградата на Столичната общинска администрация - Направление „Архитектура и градоустройство” - публична общинска собственост, находяща се на ул. „Сердика” № 5 и предоставянето им безвъзмездно за ползване на „Географска информационна система - София” ЕООД („ГИС - София” ЕООД).


Решение № 69 от 12.02.2015 година

За одобряване на проект за ПУП-Изменение на план за регулация и застрояване за м. „кв.Кумарица” - гр. Нови Искър кв.236, УПИ VII-1213, УПИ XXIX-1214 - нови и изменение на улична регулация от о.т.127б до о.т.127в.


Решение № 70 от 12.02.2015 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ VIII-74, кв.35а, м. „Люлин-8 мр", район „Люлин", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Люлин-8 мр" в граници: бул. „Панчо Владигеров", бул. „Царица Йоана", ул. „Ген. Асен Николов" и ул. „Крим", одобрен с Решение № 408 по протокол № 21 от 19.07.2012 г. на СОС.


Решение № 71 от 12.02.2015 година

За изработване и поставяне барелеф на майката на Васил Левски - Гина Кунчева.


Решение № 72 от 12.02.2015 година

За даване на съгласие на ”Първа МБАЛ-София” ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен актив - нова версия на лицензирана компютърна програма.


Решение № 73 от 12.02.2015 година

За продължаване срока на ликвидация на ”Дентален център XV - София” ЕООД - в ликвидация.


Решение № 74 от 12.02.2015 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект - общинска собственост.


Решение № 75 от 12.02.2015 година

За изменение на решение № 521 по Протокол № 27 от 11.10.2012 г. и Решение № 774 по Протокол № 72 от 04.12.2014 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 76 от 12.02.2015 година

За провеждане на конкурси за отдаване под наем на имоти, собственост на „Софийски имоти” ЕАД.

Приложение № 1
Приложение № 2


Решение № 77 от 12.02.2015 година

За намаляване на капитала на „Софийски имоти” ЕАД и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.

Приложение № 1


Решение № 78 от 12.02.2015 година

За изменение на Решение № 500 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 79 от 12.02.2015 година

За наименуване на безименна улица в Район „Студентски” с името „Проф. Борис Боровски”, наименуване на жилищен комплекс с името „Панорама Бояна”, Район „Витоша” и преименуване на улица в Район „Сердика” с името „Северна”.


Решение № 80 от 12.02.2015 година

За учредяване на право на надстрояване на съществуващ частен нежилищен имот - едноетажно помещение към трафопост, в сграда с пл.№ 1320, в общински УПИ I - „за жс, магазин и трафопост” от кв.261 на м. „Суха река” - „квартали от Североизточен град, прилежащи на Първа задгарова артерия” по плана на гр.София, Район „Подуяне”.


Решение № 81 от 12.02.2015 година

За учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище ”Паисий Хилендарски 2007” - кв. ”Редута”, върху общински недвижим имот, находящ се на ул. „Иларион Драгостинов” № 17-19, кв. „Подуене - Редута”, СО - Район „Слатина”.


Решение № 82 от 12.02.2015 година

За прогласяване на погасено по давност право на строеж върху 73,309% идеални части от имоти, находящи се в ж.к. „Яворов”, кв.9 - УПИ III-за ЖС и КОО и УПИ IV- за ЖС и КОО, идентични с УПИ II (стар) - за ЖС и КОО, Район „Слатина”.


Решение № 83 от 12.02.2015 година

За отмяна на Решение № 512 по Протокол № 66 от 24.07.2013 г. на СОС и предоставяне безвъзмездно право на ползване на общински имот - частна общинска собственост за срок от 10 години на Фондация „Ханна”, за разкриване на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания”.


Решение № 84 от 12.02.2015 година

За отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Надежда”.


Решение № 85 от 12.02.2015 година

За учредяване безвъзмездно право на ползване на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД и „Български пощи” ЕАД, за срок от 10 години за АТЦ и поща.


Решение № 86 от 12.02.2015 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по договор № А12-22-9/26.03.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК).


Решение № 87 от 12.02.2015 година

За процедура по чл.15, ал.5, във връзка с ал.3 от Закона за устройство на територията и чл.77 от Наредбата за общинската собственост.


Решение № 88 от 12.02.2015 година

За прекратяване на съсобственост, чрез доброволна делба на реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.4336.2029 по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-1/15.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК с площ от 1834 кв.м., между СО от една страна и от друга Десислава Лазарова Грозева-Костадинова.


Решение № 89 от 12.02.2015 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по договор № А12-22-11/20.05.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК).


Решение № 90 от 26.02.2015 година

За приемане на Наредба за изменение на Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества.