Решение № 601 от 23.07.2015 година

За подготовка на проект за кандидатстване на Столична община като бенефициент по програма „Хоризонт” 2020, подпрограма „От мобилност към растеж” по тема „Укрепване на знанията и създаване на капацитет на местните власти”.


Решение № 602 от 23.07.2015 година

За увеличаване на капитала на „Софийски имоти” ЕАД чрез непарична вноска.


Решение № 603 от 23.07.2015 година

За увеличаване капитала на "Пазари Юг" ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.

Приложение № 1 и № 2
Приложение № 3


Решение № 604 от 23.07.2015 година

За учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на Сдружение с нестопанска цел „Тишина”, върху недвижим имат - ЧАСТ от недвижим имот - общинска собственост, представляващ едноетажна клубна сграда, която се състои от голяма зала и малка зала, санитарни възли (тоалетни) сервизни помещения, абонатна станция и коридор към тях с площ от 295,20 кв.м. и кафене с площ от 76,20 кв.м. 


Решение № 605 от 17.09.2015 година

За определяне на заместници на кмета на Столична община, кметовете на райони на територията на Столична община и кметовете на кметства във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове и национален референдум, насрочени с Укази № № 162 и 163 на президента на Република България (обн. ДВ., бр. 61 от 11 август 2015 г.) и по повод използване на отпуск от тяхна страна в хипотеза, че бъдат регистрирани за участие в изборната кампания.


Решение № 606 от 17.09.2015 година

За кандидатстване на Столична община - Район „Овча купел” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за строителството на водопроводна и канализационна мрежа в кв. „Горна баня”.