Решение № 31 от 22.01.2015 година

За поставяне на паметна плоча на Димитър Николов Христов, Министър на земеделието в няколко Български правителства от 1911 до 1930 година.


Решение № 32 от 22.01.2015 година

За ново обсъждане на Решение № 818 по Протокол № 73 от 18.12.2014 г. на Столичния общински съвет, прието по доклад вх. № СО- 7000-1553(4)/01.12.2014 г. от г-жа Юлия Ненкова - зам.-кмет на СО, за провеждане търг за отдаване под наем на част от имот - изключителна държавна собственост, представляващ изкуствен водоем - езеро „Ариана”, разположено на територията на Резерват на градинско-парковото изкуство „Княз-Борисова градина”, върнато със Заповед № РД-15-245/30.12.2014 г. на областния управител на Област София.


Решение № 33 от 22.01.2015 година

За включване в Програмата на Столична община за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2015 година, закупуването на нежилищен имот (МАГАЗИН № 1), находящ се на ул.”Милин камък” № 8.


Решение № 34 от 22.01.2015 година

За именуване на безименна улица на територията на местността ”Терен отреден за трудовите войски в село Суходол” в Район „Красна поляна”.


Решение № 35 от 22.01.2015 година

За изменение и допълнение на Решение № 518 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 36 от 22.01.2015 година

За преобразуване на Целодневна детска градина № 161 „Ласка”, находяща се на ул. „Евлия Челеби” № 1, Район „Овча купел” в Обединено детско заведение № 161 „Ласка” с адрес:, гр.София, кв.”Овча купел”, ул. „Маестро Кънев” № 29, Район „Овча купел”.


Решение № 37 от 22.01.2015 година

За процедура за сключване на предварителен договор, съгласно проект ИПРЗ за УПИ IV-968, кв.15, м. „Гърдова глава”, СО - Район „Витоша”, приет с решение по т.9 от Протокол № ЕС-Г-26 от 02.04.2013 г. на ОЕСУТ.


Решение № 38 от 22.01.2015 година

За изменение на точка II, т.5 от Решение № 451 от 10.07.2014 г. по Протокол № 65, т.35 от дневния ред на СОС и провеждане на процедура по придобиване на имот от СО, чрез принудително отчуждаване.


Решение № 39 от 22.01.2015 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” на Христо Георгиев Мирянов.


Решение № 40 от 22.01.2015 година

За избор на кмет на Район „Слатина” - Столична община.


Решение № 41 от 22.01.2015 година

За отпускане на еднократна финансова помощ на служител на Столична община с онкологично заболяване и необходим продължителен възстановителен период след извършена интервенция и проведено лъчелечение.


Решение № 42 от 22.01.2015 година

За подновяване на Договор за заем между Столична община и Европейската банка за възстановяване и развитие с цел осигуряване на съфинансиране по проект „Проект за интегриран столичен градски транспорт”.


Решение № 43 от 22.01.2015 година

За приемане на Календар на културните събития на Столична община за 2015 година.

Приложение № 1


Решение № 44 от 22.01.2015 година

За прекратяване на договор за възлагане на управлението на „Медицински център І – Банкя” ЕООД и избор на нов управител.


Решение № 45 от 22.01.2015 година

За даване на съгласие на „Първа МБАЛ-София” ЕАД за кандидатстване по програма, финансирана от Европейския съюз BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”.


Решение № 46 от 22.01.2015 година

За отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 5000,00 лв. (пет хиляди лева) от бюджета на Столична община за 2015г., параграф 4214 „Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет” на Евдокия Иванова Чифликджанова, служител на СО, Район „Надежда” на длъжност главен специалист „ГС и ЕСГРАОН”.


Решение № 47 от 12.02.2015 година

За предложения за промени в приходната и разходната част на проекта за Сборен бюджет на Столична община за 2015 година.


Решение № 48 от 12.02.2015 година

За съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2015 година.

Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложения № 4 - № 8
Приложение № 9


Решение № 49 от 12.02.2015 година

За приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2015 г.

Приложение № 1


Решение № 50 от 12.02.2015 година

За одобряване на годишните финансов и технически отчети на Програма „Зелена София” за 2014 г.

Приложение № 1


Решение № 51 от 12.02.2015 година

За изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (Реш. № 894 по Прот. № 93/23.11.06 г.).


Решение № 52 от 12.02.2015 година

За изменение на Решение № 479 от 24.07.2014 г. на Столичен общински съвет за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PО001/1.4-09/2012/034 от 20.05.2013 г., за проект „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Приложение


Решение № 53 от 12.02.2015 година

За приемане на Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти - публична общинска собственост за 2015 г.

Приложение


Решение № 54 от 12.02.2015 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № А12-22-187 от 27.05.14 между Столична община (СО) и Министерство на финансите (МФ) по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК).


Решение № 55 от 12.02.2015 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 56 от 12.02.2015 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 57 от 12.02.2015 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 58 от 12.02.2015 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 59 от 12.02.2015 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 60 от 12.02.2015 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.