Решение № 1 от 22.01.2015 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.

Приложение


Решение № 2 от 22.01.2015 година

За изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС - Глава Четвърта „Конкурси за организиране на ученическото столово хранене”.

Приложение № 1


Решение № 3 от 22.01.2015 година

За изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (Реш. № 894 по Прот. № 93/23.11.06 г.).


Решение № 4 от 22.01.2015 година

За даване на съгласие за съвместно реализиране и финансиране на проект „Подкрепа за изграждане на устойчив модел на резидентни социални услуги за деца и младежи в Столична община” през 2014-2015 г.

Приложение


Решение № 5 от 22.01.2015 година

За предложение за отпускане на персонална пенсия на дете без право на наследствена пенсия от починал родител.


Решение № 6 от 22.01.2015 година

За изменение и допълнение на Решение № 857/18.12.2014 г. на СОС за кандидатстване с проектно предложение „Рехабилитация на вътрешно- отоплителни инсталации в 3 училища и 1 детска градина на територията на Столична община” по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, Компонент 1 „Мерки за енергийна ефективност”, финансирана от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009- 2014 година.

Приложение


Решение № 7 от 22.01.2015 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т.20 от ДДС№ 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PО001/1.1-11/ 2011/009 от 31.01.2012 г. между Столична община (СО) и Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР) за проект „Технологично обновление и ремонт на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания ЕООД - гр. София”.


Решение № 8 от 22.01.2015 година

За кандидатстване на Столична община за финансиране по Проект „Красива България” 2015 година.


Решение № 9 от 22.01.2015 година

За изпълнение на проект „Проект за интегриран столичен градски транспорт” - II фаза от страна на СО.


Решение № 10 от 22.01.2015 година

За издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие с издател Столична община, подписана от кмета на Столична община, без протест и без разноски, със срок на предявяване до 2 месеца след одобряване на окончателния доклад, в размер на 34 227 025.00 (тридесет и четири милиона двеста двадесет и седем хиляди и двадесет и пет) лева, обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG161РО001/1.5-02/2011/001 от 23.08.2011 година за безвъзмездна финансова помощ, за проект „Проект за интегриран столичен градски транспорт”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие'' 2007-2013 г. с Решение № С(2012)4048 от 13.06.2012 г. на Европейската комисия.

Приложение


Решение № 11 от 22.01.2015 година

За приемане на годишни отчети по Програма за изпълнение на Общинска Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община - Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на Столична община и Програма за ремонт на спортна инфраструктура за 2014 година.

Приложение № 1
Приложение № 2


Решение № 12 от 22.01.2015 година

За приемане на отчет по Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община - обявена сесия за програмно финансиране през м. септември 2014 година.

Приложение № 1


Решение № 13 от 22.01.2015 година

За обявяване на сесия през месец февруари 2015 г. в изпълнение на Програма за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община.


Решение № 14 от 22.01.2015 година

За подробен устройствен план - Изменение на план за регулация на м. „Врана-Лозен-Триъгълника", кв.17. Изменение на план за улична регулация при о.т.117А. Изменение на границите на УПИ: Х-169, XI-292, XIII-167, XV-142 и XIV-141. Създаване на нови УПИ: XVI-168, XVII-168 и изменение на план за застрояване на новосъздадени УПИ: XVI-168, XVII- 168, кв.17, м. „Врана-Лозен-Триъгълника”, Район „Панчарево”.


Решение № 15 от 22.01.2015 година

За проект за ПУП - План за регулация и застрояване на м. „кв. Абдовица” и план-схеми на техническата инфраструктура, Район „Искър”.


Решение № 16 от 22.01.2015 година

За проект за ПУП - План за регулация и застрояване на м. „кв.Димитър Миленков” и план-схеми на техническата инфраструктура, Район „Искър”.


Решение № 17 от 22.01.2015 година

За поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 723 по Протокол № 71 от 06.11.2014 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 18 от 22.01.2015 година

За прекратяване на административното производство по одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за обект: ”Северна скоростна тангента с дължина около 17 км. от отклонението на магистрала Калотина-София със Софийски околовръстен път до възела при бул. „Ботевградско шосе” (от км 0+000 до км 16+400) - реконструкция на съществуваща електропреносна мрежа при км 0+785 (BЛ 110 кV „Требич”).


Решение № 19 от 22.01.2015 година

За одобряване на проект за: Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация на УПИ II-120 и УПИ- ”за озеленяване” за създаване на нови УПИ II-120, УПИ XI-1114 и УПИ- ”за озеленяване” и прокарване на задънена улица от о.т.184а до о.т.184б, кв.31, м. в.з. ”Киноцентър-1 ч.”, Район ”Витоша”, Столична община.


Решение № 20 от 22.01.2015 година

За прекратяване на административното производство по одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план за обект: ”Северна скоростна тангента с дължина около 17 км. от отклонението на магистрала Калотина-София със Софийски околовръстен път до възела при бул. „Ботевградско шосе” (от км 0+000 до км 16+400) - реконструкция на ел.преносна мрежа при км 9+180 СРН 20kV, „Чепинско шосе”.


Решение № 21 от 22.01.2015 година

За проект за подробен устройствен план - ИПРЗ- Изменение на план за регулация и застрояване на УПИ V- за трудови казарми, за създаване на нови УПИ V- за трудови казарми и IV-62,63- за автосервиз и нова задънена улица от о.т.15б до о.т.15ж, кв.1, м. ”Трудови казарми”, Район „Красна поляна”.


Решение № 22 от 22.01.2015 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на м. „Южна тангента”, кв.2, УПИ I-„за транспортна инфраструктура и КОО” за създаване на нов УПИ VI-13-„за офиси и оо” с предвидено застрояване и нова задънена улица по о.т.58а - о.т.58б.


Решение № 23 от 22.01.2015 година

За подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация между о.т.654 и о.т.658, откриване на задънена улица от о.т.655 до о.т.654в, план за регулация и застрояване за УПИ I-512, II-512,535, III- 535, кв.53в, местност „с.Железница”, Район „Панчарево”.


Решение № 24 от 22.01.2015 година

За разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план - парцеларен план за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе на разпределителен газопровод м. „Долни Богров” от ГРС „Кремиковци” до „Инсталация за преработка на желязосъдържаща суровина” в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 22304.7930.15, Район „Кремиковци”.

Приложение


Решение № 25 от 22.01.2015 година

За именуване на пространството между ул. „Московска” (о.т.112а- о.т.106а), бул. „Васил Левски” в частта площад „Паметник Васил Левски” и сградата на „Музеен комплекс” - квартал 500, местност „Център - Зона А” по плана на град София като площад „Гина Кунчева”.

Приложение


Решение № 26 от 22.01.2015 година

За приемане на решение за учредяването на Организационен комитет по подготовката и провеждането на дейностите, свързани с обявяването на София за Европейска столица на спорта за 2018 година.


Решение № 27 от 22.01.2015 година

За освобождаване на заместник-обществения посредник на територията на Столична община от заеманата длъжност.


Решение № 28 от 22.01.2015 година

За увеличаване на капитала на „Чистота-Искър” ЕООД, чрез непарична вноска.


Решение № 29 от 22.01.2015 година

За провеждане скринингово изследване за рак на млечната жлеза (РМЖ) на жените от преподавателските колективи в общинските образователни институции на територията на Столична община.


Решение № 30 от 22.01.2015 година

За приемане на Отчет за изпълнение на Програма Европа за 2014 г. и на Приоритетни области и финансиране по Програма Европа за 2015 г.

Приложение № 1
Приложение № 2