Решение № 421 от 25.06.2015 година

За процедура по чл.15, ал.5, във връзка с ал.3 от ЗУТ.


Решение № 422 от 09.07.2015 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост, приета с Решение № 210 по Протокол № 87 от 14.04.2011 година на Столичния общински съвет и на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, приета от Столичния общински съвет с Решение № 138 по Протокол № 73 от 09.03.2006 година.

Приложения № 1 и № 2


Решение № 423 от 09.07.2015 година

За приемане на „Програма за управление на отпадъците на Столична община за периода 2015-2020 г. и Плана за действие към нея”.

Приложение


Решение № 424 от 09.07.2015 година

За определяне предназначението на общински жилища за продажба и на общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, и за настаняване в общински гараж.

Приложение № 1
Приложения № 2 и № 3


Решение № 425 от 09.07.2015 година

За разкриване като делегирана от държавата дейност на тринадесет Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, две Преходни жилища и едно Защитено жилище.


Решение № 426 от 09.07.2015 година

За изменение на Решение № 214/23.04.2015 година на Столичния общински съвет, относно кандидатстване на Столична община с проектно предложение с наименование: „Медико-психологически център за деца и юноши” по Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, Мярка 5, Финансов механизъм на европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014 към Министерството на здравеопазването.


Решение № 427 от 09.07.2015 година

За придобиване безвъзмездно право на собственост върху недвижим имот - частна държавна собственост, находящ се в Район ”Панчарево” и обявяването му за имот - публична общинска собственост.


Решение № 428 от 09.07.2015 година

За увеличаване на средната брутна месечна работна заплата на Симфониета „София”, Квартет „Еолина” и Джаз формация „София” към ОКИ „Надежда”.


Решение № 429 от 09.07.2015 година

За издаване на Запис на заповед в полза на Министерство културата с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 24-10М2-36/ 30.04.2015 година, сключен между Столична община и Министерство на културата по проект „Дигитализация на културното наследство - достъпен портал към историческата памет”.

Приложение


Решение № 430 от 09.07.2015 година

За подробен устройствен план - план за улична регулация за улица от о.т.503 до о.т.508 и план за регулация и застрояване за УПИ I-102, за общ. хранене, нов кв.10, м. „в.з. Врана-Герман”, Район „Панчарево”.


Решение № 431 от 09.07.2015 година

За разрешение за изработване на подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане на ел. захранване с кабел 20 kv от нов ЖР стълб в имот с идентификатор 39791.6021.96 до нов КТП в имот с идентификатор 39791.6021.62 по КККР на с.Кривина, план за застрояване на КТП в имот с идентификатор 39791.6021.62, район „Панчарево" и одобряване на задание.

Приложение


Решение № 432 от 09.07.2015 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на м. „Кръстова вада”, кв.139, УПИ I-„ за парк и детска площадка", за създаване на нови: УПИ I - за корекция на река и озеленяване, УПИ II - 1659-за жил. стр., УПИ III - 1659-за жил. стр., УПИ III - 1659-за жил. стр., УПИ IV - 1659-за жил. стр., УПИ V - 1659 - за жил. стр., УПИ VI - 1659-за жил. стр., УПИ VII - 1659-за жил. стр., УПИ VIII - 2363-за жил. стр., УПИ IХ - 2363-за жил. стр., УПИ Х - 2363-за жил. стр., и план за застрояване на УПИ I-за корекция на река и озеленяване, УПИ II- 1659-за жил. стр., УПИ III-1659-за жил. стр., УПИ III-1659 - за жил. стр., УПИ IV-1659- за жил. стр., УПИ V-1659-за жил. стр., УПИ VI- 1659-за жил. стр., УПИ VII- 1659-за жил. стр., УПИ VIII-2363-за жил. стр., УПИ IХ-2363-за жил. стр., УПИ Х-2363-за жил. стр.


Решение № 433 от 09.07.2015 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ III-197,230,231,232,186-,,за жилищно строителство", кв. 12, м. „Люлин-5 мр", район „Люлин", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Люлин-5 мр", одобрен с Решение № 411 по протокол № 21 от 19.07.2012 г. на СОС.


Решение № 434 от 09.07.2015 година

За поправка на допусната очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение № 221/23.04.2015 г. по Протокол № 80, т. 21 на СОС, с което е одобрен проект за : 1. Изменение на плана за регулация на м. НПЗ "Орион и съседни жилищни квартали", УПИ II-1183,1192,1193, III- 1196,1197 от кв. 5 и обособяване на нови УПИ II-1183,1193-за ОО, III- 1196,1197-за ОО, XI-1190- за маг., офиси и ЖС, ХII-за OO, XIII-за OO; изменение на УПИ IV-за ОО и озеленяване от кв. 6; улици по о.т. 25-24а- 24б-24в-24г-23б-23а; по о.т. 23б- 23в-23г; отпадане на улица по о.т. 23а-24- 23а по кафявите и зелени линии, цифри, букви и зачертавания, съгласно приложения проект; 2. Изменение на плана за застрояване за м. НПЗ "Орион и съседни жилищни квартали", кв. 5,УПИ II, III, XI, XII, XIII; кв. 6 УПИ IV, съгласно приложения проект.


Решение № 435 от 09.07.2015 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ I-1753,1754,общ.-„за офиси и ОО", кв.320, м. „ж.к. Борово", район „Красно село", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „ж.к. Борово" в граници: бул. "Гоце Делчев", бул. "България", бул. "Тодор Каблешков", бул. "Ген. Стефан Тошев" и ул. "Дойран", район "Красно село", одобрен с Решение № 404 по протокол № 43 от 20.06.2013 год. на СОС.


Решение № 436 от 09.07.2015 година

За одобряване на Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване, заедно с план-схеми на техническата инфраструктура на м. „Люлин 10 мр. и р. Суходолска", район "Люлин", Столична община.


Решение № 437 от 09.07.2015 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план -план за регулация и застрояване на м. „Юбилейна гора - I и II част", район „Овча купел", изработен по реда на чл. 16 от ЗУТ.


Решение № 438 от 09.07.2015 година

За поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата и графичната част на Решение № 24 по протокол № 50/23.01.2014 г. на СОС, с което е одобрен План за регулация и застрояване на м. НПЗ „Искър - Север - III част", кв. 2а, УПИ I-44,57,64,65-„за офиси, хотел, търговия, сервиз, подземен гараж и трафопост", УПИ III-33-„за офис, шоурум и подземен гараж" и УПИ IV-30-„за офиси, хотел, магазин, КО, подземен гараж и трафопост".


Решение № 439 от 09.07.2015 година

За подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на напорен тръбопровод с водохващане в част от имот с идентификатор 29150.7102.722 /по скица-проект имот с идентификатор 29150.7102.721/, землище на с.Железница до имот с идентификатор 37914.6829.60, землище Кокаляне и трасе на електропровод 20 kv, обслужващ централата, с присъединяване от въздушен електропровод „Регата” в имот с идентификатор 29150.7102.970 по КККР на с.Железница, План за застрояване за водохващане в част от имот с идентификатор 29150.7102.722 /по скица-проект имот с идентификатор 29150.7102.721/, землище на с.Железница и План за застрояване за изграждане на МВЕЦ „Ведена" в имот с идентификатор 37914.6829.60, землище на с. Кокаляне, район „Панчарево".


Решение № 440 от 09.07.2015 година

За проект за подробен устройетвен план - план за регулация, план за застрояване и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на квартали 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, м. "Орлова круша", район „Панчарево".


Решение № 441 от 09.07.2015 година

За изменение на Решение № 428/10.07.2014 г. на Столичен общински съвет за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството с издател Столична община, подписана от Кмета на Столична община, без протест и без разноски със срок на предявяване до 21.02.2016г. /до два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, заложен в Анекса за удължаване срока на изпълнение на договора/, в размер на 874 160,00 лв. /осемстотин седемдесет и четири хиляди сто и шестдесет лева/ във връзка с преведено от УО на ОПРР авансово плащане по ДБФП № BG161PО001/5- 02/2012/002 за проект „Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Столична община по ОПРР за периода 2014-2020 г."


Решение № 442 от 09.07.2015 година

За разрешение за изработване на подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане на електропровод 20 kv от ЖР стълб в имот с идентификатор 44063.6201.127 до нов трафопост в имот с идентификатор 44063.6201.77 по КККР на с. Лозен, план за застрояване на ТП в имот с идентификатор 44063.6201.77 по КККР на с. Лозен, м. „Садина", район „Панчарево" и одобряване на задание.

Приложение


Решение № 443 от 09.07.2015 година

За разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) по реда на чл. 16 от ЗУТ за местност, условно наречена за част от територията на м. „п.з. Илиянци-изток", район „Сердика" и одобряване на задание.

Приложение


Решение № 444 от 09.07.2015 година

За одобряване на проект за: Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация на УПИ XXI-60 и улица от о.т.192с до о.т.192н за създаване на задънена улица от о.т.201 до о.т.202 и План за регулация и застрояване на нов УПИ LI-73, кв.3а, м. "Национален киноцентър", район "Витоша", Столична община.


Решение № 445 от 09.07.2015 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти - общинска собственост.


Решение № 446 от 09.07.2015 година

За обявяване на публичен подбор/конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център X - София” ЕООД.


Решение № 447 от 09.07.2015 година

За даване на съгласие „Втора МБАЛ-София” ЕАД да сключи съдебна спогодба с „Ковачев и партньори” ЕООД за погасяване на задължения за извършена доставка на храна.

Приложение № 1


Решение № 448 от 09.07.2015 година

За даване на съгласие „Първа САГБАЛ „Св. София” ЕАД, „Втора САГБАЛ „Шейново” ЕАД за кандидатстване по Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 година и допълнение на Решение № 246 по Протокол № 80 от 23.04.2015 г. на СОС.


Решение № 449 от 09.07.2015 година

За предоставяне на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години на юридически лица с нестопанска цел - сдружения „БЪЛГАРСКА ХЪНГТИНГТЪН АСОЦИАЦИЯ” и „НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС НА ХОРА С РЕДКИ БОЛЕСТИ” на нежилищно помещение - частна общинска собственост, находящо се на бул. ”Ген.Данаил Николаев” № 26, ет. 1.


Решение № 450 от 09.07.2015 година

За промяна на статута на недвижими имоти, находящи се на втори и на седми етажи в административната сграда на ул. ”Будапеща” № 17, от частна общинска собственост в публична общинска собственост.