Решение № 391 от 25.06.2015 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на имот, публична общинска собственост, представляващ двуетажна сграда с прилежащ терен, находяща се на ул. „Порой” № 18, ж.к. „Фондови жилища” - с предназначение „детска градина с яслени групи”.


Решение № 392 от 25.06.2015 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на общински терени и помещение - публична общинска собственост.


Решение № 393 от 25.06.2015 година

За прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба на реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.4161.9032 по КККР, одобрена със Заповед № РД-18-74/20.10.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, между Столична община от една страна и от друга Ваня Атанасова Дойчева и Дочко Иванов Дойчев.


Решение № 394 от 25.06.2015 година

За изменение на Решение № 752 от 03.12.2009 г. по Протокол № 53, т.18 от дневния ред на Столичния общински съвет.


Решение № 395 от 25.06.2015 година

За утвърждаване на нова щатна численост и структура на персонала на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци”.

Приложение № 2


Решение № 396 от 25.06.2015 година

За предоставяне на имот от Общинския поземлен фонд (ОПФ) по реда на §27 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).


Решение № 397 от 25.06.2015 година

За удължаване срока на „Актуализирана програма за управление на отпадъците на Столична община”.


Решение № 398 от 25.06.2015 година

За определяне на имоти от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за отдаване под наем на територията на Район „Панчарево”.

Приложения № 1 и № 2


Решение № 399 от 25.06.2015 година

За предоставяне на имот от Общинския поземлен фонд (ОПФ) по реда на §27 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).


Решение № 400 от 25.06.2015 година

За подаване на проектно предложение „ФУУДБЕК” („FOODBACK”) по програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 от Столична община като водещ партньор.


Решение № 401 от 25.06.2015 година

За отпускане на еднократна финансова помощ на служител на СО с диагноза: Аневризма на дясна средна мозъчна артерия (М2), извършена интервенция и необходим продължителен период за възстановяване.


Решение № 402 от 25.06.2015 година

За управление на Къща-музей „Ненко Балкански” на ул. „Латинка” № 12, Район „Изгрев”, гр.София.


Решение № 403 от 25.06.2015 година

За отдаване под наем, чрез публично оповестен конкурс на част от общински недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се в сградата на Район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, (приземен етаж).


Решение № 404 от 25.06.2015 година

За сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на плана за регулация за УПИ VII, кв.11, в съответствие с Решение № 549 от 29.07.2009 г. на СОС за одобряване на подробен устройствен план за преструктуриране на жилищен комплекс „Младост-2”.


Решение № 405 от 25.06.2015 година

За:
1. Обявяване на имоти-публична общинска собственост за частна общинска собственост, съгласно чл.6 от ЗОС;
2. Безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на общински имоти-частна общинска собственост, които се засягат от строителството на Път II-18 „Софийски околовръстен път” от км. 0+780 до км 6+300.


Решение № 406 от 25.06.2015 година

За одобряване на проект за: Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация на УПИ IX-589 и XII-591 за създаване на нови УПИ IX-589, УПИ XII-2073, 2074 и УПИ XXII-2073, 2074, 2075 и прокарване на задънена улица от о.т.149а до о.т.149б, кв.41, м. в.з. „Симеоново- Драгалевци - 3 ч.”, Район ”Витоша”, Столична община.


Решение № 407 от 25.06.2015 година

За одобряване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за нов кв.22а - образуване на нови УПИ III-281, 344, 345, 376, 377, 412, 413, 1302, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, IV-414- „за укрепващо противосвлачищно озеленяване”, V-346- „за укрепващо противосвлачищно озеленяване”, нова задънена улица от о.т.315 до о.т.331 и нова задънена улица от о.т.300 до о.т.302, местност „Детски град - Панчарево”, Район „Панчарево”, Столична община.


Решение № 408 от 25.06.2015 година

За изменение и допълнение на Годишния общински план за работа по приватизация за 2015 година.


Решение № 409 от 25.06.2015 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти - общинска собственост.


Решение № 410 от 25.06.2015 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект - общинска собственост.


Решение № 411 от 25.06.2015 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти - общинска собственост.


Решение № 412 от 25.06.2015 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти - общинска собственост.


Решение № 413 от 25.06.2015 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти - общинска собственост.


Решение № 414 от 25.06.2015 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти - общинска собственост.


Решение № 415 от 25.06.2015 година

За даване на съгласие на „Пазари Юг” ЕАД да изразходва собствени средства за реализиране на инвестиционен проект.


Решение № 416 от 25.06.2015 година

За приемане на Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от инвитро процедури с донорски яйцеклетки и правила за нейната работа.

Приложения № 1 и № 2


Решение № 417 от 25.06.2015 година

За утвърждаване на общи условия и тръжна документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, в изпълнение на Решение № 840 по Протокол № 73 от 18.12.2014 г. на Столичен общински съвет.

Приложение № 1
Приложение № 2


Решение № 418 от 25.06.2015 година

За наименуване на безименни улици в Район „Студентски” с имената „Илия Димушев”, „Проф. Д-р Боян Боянов” и именуване на площадно пространство в памет на оперния певец Никола Гюзелев.


Решение № 419 от 25.06.2015 година

За наименуване на безименни улици в ж.к. „Овча купел 1”, м.в.з. „Горна баня” и м. „в.з. Люлин”, Район „Овча купел”.


Решение № 420 от 25.06.2015 година

За учредяване на „Сдружение „Народно читалище „Светлина - Вердикал 1927 г.”, безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) години, върху имот - частна общинска собственост, намиращ се в гр.Банкя, кв.”Вердикал”, ул.”Варна” № 202, за читалищни нужди.