Решение № 301 от 28.05.2015 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд ремонта на неврологично интензивно отделение в „Първа многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД.


Решение № 302 от 28.05.2015 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд ремонт на сградата на „Диагностично - консултативен център XIII - София” ЕООД.


Решение № 303 от 28.05.2015 година

За одобряване на ПУП-План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 00357.5300.36 и 00357.5300.316 по КККР, м. „кв.Гниляне”, гр. Нови Искър, Район „Нови Искър” за създаване на нов УПИ V-36,316-„за жилищно строителство” кв.116а и нова улица по о.т.676а - о.т.676б - о.т.676в - о.т.676г.


Решение № 304 от 28.05.2015 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - Изменение на план за регулация за кв.242 м. „Кумарица”, Район „Нови Искър” - изменение на улична регулация о.т.1052б- о.т.1052ж, задънена улица от о.т.1052ж-1052л и образуване на нови УПИ IV-5122.18-„за жил. стр”, УПИ V-5122.18-„за жил. стр”, УПИ VI-51.22.18-„за жил. стр”, УПИ VII-5122.18- „за жил.стр”, УПИ VIII-5122.18-„обществено обслужване”, УПИ IХ- 5122.18-„за жил. стр”, УПИ XII-5122.18-„за жил. стр.”, УПИ ХIII-5122.18- „за жил. стр” и план за застрояване за УПИ IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII.


Решение № 305 от 28.05.2015 година

За учредяване на „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД безвъзмездно право на ползване на търговски обекти в метростанциите на софийското метро - от разширението на метрото до Летище София и Бизнес Парк Младост.

Приложение


Решение № 306 от 28.05.2015 година

За разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и изменение на план за регулация и застрояване на с. Мърчаево, Район „Витоша”.

Приложение


Решение № 307 от 28.05.2015 година

За подробен устройствен план - план за регулация и режими на застрояване за преструктуриране на м. „Дианабад”, Район „Изгрев”.


Решение № 308 от 28.05.2015 година

За одобряване на Подробен устройствен план - Изменение на плана за улична регулация на улица от о.т.1 до о.т.5, в.з. ”Приплат”, план за улична регулация на улица от о.т.350 през о.т.351 - о.т.352 - о.т.353 - о.т.354 - о.т.355 - о.т.356 - о.т.357 - о.т.358 и о.т.359 до о.т.360 и план за регулация и застрояване за нови УПИ I-364 и II-365 от нов кв.19 и УПИ I- 364 и II-365 от нов кв.20, в.з.”Приплат-разширение-запад”, Район ”Витоша”, Столична община.


Решение № 309 от 28.05.2015 година

За план за регулация и застрояване (ПРЗ) на м.„Манилов дол”, землище „Филиповци”, ПИ с идентификатор 68134.4378.175, кв.8 (стар кв.9) за създаване на нови УПИ VI-4378.175, VII-4378.175 с предвидено застрояване, създаване на нова задънена улица по о.т.20а - о.т.20б; Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ V-139, II-169 и III-232; преномериране на УПИ I-169, II-169, III-232, V-169, VI-169, Район „Люлин”.


Решение № 310 от 28.05.2015 година

За приемане на схема за поставяне на рекламни елементи с едностранна рекламна площ до 2 кв.м. на територията на Столична община.


Решение № 311 от 28.05.2015 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти - общинска собственост.


Решение № 312 от 28.05.2015 година

За даване на съгласие ”Първа МБАЛ-София” ЕАД да предприеме действия за вписване на промени в учредителния акт на дъщерното дружество - „Диагностично-консултативен център Първа градска болница- София” ЕООД.

Приложение № 1


Решение № 313 от 28.05.2015 година

За определяне на представител на Столична община  в общото събрание на съдружниците в „Диагностично-консултативен център ХХІІІ – София” ООД, както и конкретизиране на неговите задачи по повод насроченото за 28.05.2015 година общо събрание на съдружниците в „Диагностично-консултативен център ХХІІІ – София ” ООД.


Решение № 314 от 28.05.2015 година

За поставяне на паметна плоча на журналиста Горан Готев на ул. „Буная” № 18.


Решение № 315 от 28.05.2015 година

За процедура по чл.15, ал.5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация за ХIIсго, ХIIIсго и XIVcгo, кв.38, м.”Бенковски” и прекратяване на съсобственост, чрез доброволна делба в новообразуваните имоти.


Решение № 316 от 28.05.2015 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от имоти - публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми търговски обекти на територията на СО - Район „Изгрев”, съгласно одобрени схеми от Главния архитект на Столична община.


Решение № 317 от 28.05.2015 година

За откриване на новопостроено обединено детско заведение № 172 с адрес: гр.София, ж.к. „Надежда I част”, ул. ”Кирил Дрангов” № 14.


Решение № 318 от 28.05.2015 година

За наименуване на безименни улици пред 8 (осем) общински детски заведения на територията на Район ”Младост”.


Решение № 319 от 28.05.2015 година

За отдаване под наем на общински нежилищни имоти - терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми съоръжения по одобрени локални схеми от Главния архитект на София, за извършване на търговска дейност на територията на Район „Витоша”.


Решение № 320 от 28.05.2015 година

За изкупуване от страна на Столична община на реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1971.3065, включен в изградена улица с о.т.83-о.т.82-о.т.87-о.т.78, кв.”Драгалевци”, Район „Витоша”.


Решение № 321 от 28.05.2015 година

За процедура по прекратяване на съсобственост между Столична община и физически лица, чрез доброволна делба и получаване в дял на реална част от имота.


Решение № 322 от 28.05.2015 година

За отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 5 000.00 (пет хиляди) лева от бюджета на Столична община за 2015 г., параграф 4214 "Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет" на Надежда Иванова Величкова, служител на СО - Район „Кремиковци”, на длъжност  "Старши специалист "Приходи от наеми от общински имоти".


Решение № 323 от 28.05.2015 година

За прехвърляне право на собственост на бетонов фундамент със съответното право на строеж на трансформаторен пост с площ от 6 кв.м. на „ЧЕЗ Разпределение България” АД в общински имот - поземлен имот с идентификатор 39791.6016.972, с.Кривина, Район „Панчарево”.


Решение № 324 от 28.05.2015 година

За даване на съгласие за ползване на отпуск от председателя на Столичен общински съвет.


Решение № 325 от 28.05.2015 година

За присъждане на Значка на София на Нейно Превъзходителство г-жа Лйерка Алайбег - посланик на Република Хърватия в Република България.


Решение № 326 от 28.05.2015 година

За изменение на Статут на награди на Столична община за ярки постижения в областта на културата, приет с Решение № 593 по Протокол № 112 от 28.06.2007 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 327 от 28.05.2015 година

За изменение и допълнение на Решение № 157 от 26.03.2015 г. на Столичен общински съвет за промяна на статута на недвижим имот, находящ се в гр.София, ул. „Алеко Константинов” № 40 от частна в публична общинска собственост.


Решение № 328 от 28.05.2015 година

За утвърждаване на конкурсна документация за провеждане на конкурс от „Пазари Възраждане” ЕАД за отдаване под наем на търговски обекти, изградени в изпълнение на „Първи етап на проект за реконструкция и капитален ремонт на „Женски пазар” - гр. София.

Приложение № 1


Решение № 329 от 28.05.2015 година

За наименуване на безименна улица в м. „Манастирски ливади- изток”, Район „Триадица” с името „Спас Соколов”.


Решение № 330 от 11.06.2015 година

За предоставяне на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания” на имот - частна общинска собственост на територията на Район „Надежда”, представляващ дворно място с къща, находащ се на адрес: гр.София, Район „Надежда”, ул. „Недко Войвода” № 49.