Решение № 271 от 14.05.2015 година

За прекратяване на съсобственост между Столична община, от една страна и Янаки Костов Янакиев и Екатерина Костова Игнатова, от друга, в два магазина на ул. ”Веслец” № 49, чрез доброволна делба - образуване и придобиване на два реални дяла (единия за Столична община, а другия - за Янаки Костов Янакиев и Екатерина Костова Игнатова).


Решение № 272 от 14.05.2015 година

За прогласяване на погасено по давност право на строеж върху 587/ 1200 идеални части от УПИ VIII-4197, 3321, кв.49 по плана на град София м.,,Студентски град”, 990/1797 идеални части от УПИ IX-2752, 4206, кв.49 по плана на град София м. „Студентски град” и 517/1055 идеални части от УПИ V-4198, 3321 от кв.49 по плана на град София м.,,Студентски град”.


Решение № 273 от 14.05.2015 година

За изменение на точка 1.2, в частта за басейните на 33 ОУ, 97 СОУ и 68 СОУ от Решение № 4 от 20.01.2000 г. по Протокол № 5, т. 5 от дневния ред на Столичния общински съвет и предоставяне безвъзмездно за управление басейните на 33 ОУ „Санкт Петербург”, 97 СОУ „Братя Миладинови” и 68 СОУ „Акад. Никола Обрешков” на училищните ръководства.


Решение № 274 от 14.05.2015 година

За процедура по реда на чл.15, ал.3 и 5 от Закона по устройство на територията, във връзка с изменение на плана за регулация.


Решение № 275 от 14.05.2015 година

За публичен търг за продажба на общински недвижим имот: ПИ с идентификатор 87401.7501.163, с площ от 613 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Яна, Район „Кремиковци”, съответстващ на УПИ XVI-128, квартал 26 по регулационния план на с.Яна, одобрен с Решение № 888 по Протокол № 119, т.10 от 28.09.2007г. на СОС, незастроен имот за жилищни нужди, находящ се в гр.София, Район „Кремиковци”, с.Яна, ул. „Св. Никола /Байкуш/” № 40.


Решение № 276 от 14.05.2015 година

За именуване на безименна улица в с.Лозен и жилищен комплекс в с.Бистрица, Район „Панчарево”.


Решение № 277 от 14.05.2015 година

За актуализиране на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2015г.”, приета с Решение № 49, по Протокол № 76/12.02.2015 година.


Решение № 278 от 14.05.2015 година

За обезщетяване с двустайно жилище от оборотния жилищен фонд на Столична община при условията на § 9, ал.1 от ПР на ЗУТ, във връзка с чл.103, ал.5 от ЗТСУ (отм.)


Решение № 279 от 14.05.2015 година

За даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД в Общото събрание на акционерите на „Софийска вода” АД за гласуване на насроченото за 18.05.2015 година редовно годишно Общо събрание на акционерите.


Решение № 280 от 14.05.2015 година

За свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „София крематориум” АД.


Решение № 281 от 14.05.2015 година

За определяне на представител на Столичната община в общото събрание на съдружниците в ”Диагностично-консултативен център XXI- София” ООД, както и конкретизиране на неговите задачи по повод насроченото за 20.05.2015 година общо събрание на съдружниците в ”Диагностично-консултативен център XXI-София” ООД.


Решение № 282 от 28.05.2015 година

За обезщетяване с двустайно с преходен хол и кухня жилище от оборотния жилищен фонд на Столична община при условията на § 9, ал.1 от ПР на ЗУТ, във връзка с чл.102 и чл.103, ал.5 от ЗТСУ (отм.).


Решение № 283 от 28.05.2015 година

За предложение за отпускане на една персонална пенсия на дете без право на наследствена пенсия от починал родител.


Решение № 284 от 28.05.2015 година

За разкриване на нова социална услуга в общността - Център за социална рехабилитация и интеграция като делегирана от държавата дейност.


Решение № 285 от 28.05.2015 година

За промяна на вида на социалната услуга - делегирана от държавата дейност от Дневен център за деца с увреждания - седмична грижа „Слънчоглед” - гр.София, бул. „Цар Борис III” № 128 в Дневен център за деца и/или възрастни с увреждания „Слънчоглед” - гр.София, бул. „Цар Борис III” № 128.


Решение № 286 от 28.05.2015 година

За предоставяне на имот от Общинския поземлен фонд (ОПФ) по реда на §27 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).


Решение № 287 от 28.05.2015 година

За промяна на Решение № 746/19.12.2013 г. на Столичен общински съвет относно придобиването на дълготрайни материални активи (ДМА) - специализирана техника чрез собствени средства, вкл. на лизинг при спазване изискванията на ЗОП от „Чистота Искър” ЕООД.


Решение № 288 от 28.05.2015 година

За приемане на дарението на г-н Гауденц Б.Руф за фондовете на Софийска градска художествена галерия.

Приложение № 1


Решение № 289 от 28.05.2015 година

За продължаване срока на ликвидация на ”Дентален център XV - София” ЕООД - в ликвидация и необходимостта от превеждане на средства за погасяване задълженията на ”Дентален център XV - София” ЕООД - в ликвидация, с оглед приключване на процедурата по ликвидация.


Решение № 290 от 28.05.2015 година

За приемане на Отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд през 2014 г.

Приложение № 1


Решение № 291 от 28.05.2015 година

За финансиране със средства от СОПФ, развитието на системата за видеонаблюдение в публичните площи на територията на СО.

Приложение № 1


Решение № 292 от 28.05.2015 година

За финансиране със средства от СОПФ, развитието на системата за видеонаблюдение на общинските учебни и детски заведения и разширяване на обхвата в оперативно интересни входно - изходни точки на столицата.

Приложение № 1


Решение № 293 от 28.05.2015 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд закупуване на медицинска апаратура за нуждите на „Диагностично-консултативен център III - София” ЕООД.


Решение № 294 от 28.05.2015 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд закупуването на два апарата за патохистологична лаборатория във „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново” ЕАД.


Решение № 295 от 28.05.2015 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изпълнение на конструктивно - укрепителни дейности през 2015 г. в сградите на общински детски и учебни заведения.

Приложение № 1


Решение № 296 от 28.05.2015 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд районни администрации на Столична община за строителство на детски заведения през 2015 година.

Приложение № 1


Решение № 297 от 28.05.2015 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд изграждане на четири броя детски площадки на територията на Район ”Студентски”.


Решение № 298 от 28.05.2015 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд ремонта на ограда на ОДЗ № 10 ”Чебурашка”, м. ”Младост 1”, на територията на Район ”Студентски”.


Решение № 299 от 28.05.2015 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд реализиране на проект за „Изграждане на паркова среда и засаждане на дървесна и храстова растителност в зелени площи на територията на Район „Кремиковци”.


Решение № 300 от 28.05.2015 година

За допълнително финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд по Решение № 319 по Протокол № 90/ 26.05.2011 г. на СОС за полагане на топлоизолация на фасадата и покрива на сградата на Първа английска езикова гимназия и 112 ОУ „Стоян Заимов”.