Решение № 581 от 12.11.2020 година

За изменение и допълнение на Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община (в сила от 18.03.2019 г.) и Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община (в сила от 23.07.2020 г.).


Решение № 580 от 12.11.2020 година

За поставяне на спирков навес на спирка „НСБАЛ по Онкология“ с код 0764.


Решение № 579 от 12.11.2020 година

За избор на одитни комитети на „Център за градска мобилност” ЕАД, „Столичен автотранспорт” ЕАД, „Столичен електротранспорт“ ЕАД, „Метрополитен” ЕАД и на „Топлофикация София“ ЕАД.


Решение № 578 от 12.11.2020 година

За временно освобождаване - изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица - наематели и ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия, с участие на Столична община в капитала, както и освобождаване - изцяло от задължението за заплащане на наем или дължимо обезщетение от лицата - наематели, респ. ползватели на обекти или имоти, намиращи се на територията на кооперативни пазари и цветни борси, общинска собственост, собственост или предоставени за управление на публични предприятия, с участие на Столична община в капитала.

Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4


Решение № 577 от 12.11.2020 година

За предоставяне на целеви субсидии на общински лечебни заведения за болнична помощ за закупуване на медицинска апаратура за диагностика на пациенти с COVID-19.


Решение № 576 от 12.11.2020 година

За промяна на бюджета на Столична община за ІII-то тримесечие на 2020 година.


Решение № 575 от 12.11.2020 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци”.


Решение № 574 от 12.11.2020 година

За промяна в характера на собствеността на спортен обект - общинска собственост от публична в частна и стартиране на процедура за учредяване безвъзмездно право на ползване.


Решение № 573 от 12.11.2020 година

За процедура за доброволно прилагане на действащия подробен устройствен план за УПИ XXVII-13, кв. 19, местност ”кв. Горна баня”, район „Овча купел“.


Решение № 572 от 12.11.2020 година

За учредяване право на строеж на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, за изграждане на трансформаторен пост - тип БКТП с площ от 6.92 кв.м. и сервитутна зона за ТП с размер 16.08 кв.м. в общински имот, находящ се на територията на район „Витоша", представляващ УПИ XIX - за ТП, кв. 2, местност „в.з. „Беловодски път“, по плана на гр. София, по кадастрална карта: ПИ с идентификатор 68134.1939.1235.


Решение № 571 от 12.11.2020 година

За процедура по реда на Закона за устройство на територията, за прилагане на влязъл в сила ПУП, относно УПИ III-366 от кв. 2 на местност ,,бул. Цар Борис III - 3-та и 4-та част“ по плана на гр. София. 


Решение № 570 от 12.11.2020 година

За безвъзмездно прехвърляне от Държавата на Столична община на поземлен имот с идентификатор 68134.4081.9486, попадащ в улица.


Решение № 569 от 12.11.2020 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти (терени) - частна общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти, по схеми одобрени от Главния архитект на Столична община.


Решение № 568 от 12.11.2020 година

За изменение и допълнение на Решение № 402 по Протокол № 78/27.06.2019 г. на СОС, относно придобиване от Столична община на реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1749, попадаща в улична регулация от о.т. 14б - о.т. 700, в обхвата на ул. „Филип Кутев“, кв. 120, собственост на физически лица, по действащия план на местност „Витоша - ВЕЦ-Симеоново“, район „Лозенец“.


Решение № 567 от 12.11.2020 година

За отмяна на Решение № 859 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 566 от 12.11.2020 година

За отмяна на Решение № 862 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 565 от 12.11.2020 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещения - частна общинска собственост.


Решение № 564 от 12.11.2020 година

За процедура по доброволно прилагане на действащия подробен устройствен план за УПИ XXXI - ОбНС, кв. 95, по плана на гр. София, м. „кв. „Бенковски”, район „Сердика”.


Решение № 563 от 12.11.2020 година

За осигуряване на заемообразно финансиране от бюджета на Столична община във връзка с изпълнението на Проект „ПОМОЩ В КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ”, Процедура BG05M9OP001-2.101 - “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, финансиран съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001- 2.101-0151-С01, между район „Средец“ - СО като бенефициент, заедно с район “Триадица“ - СО като партньор и Министерството на труда и социалната политика.


Решение № 562 от 12.11.2020 година

За недостига на места в яслите и детските градини в Столичната община.