Решение № 279 от 25.06.2020 година

За даване на съгласие „Център за градска мобилност“ ЕАД да сключи анекс към Договор за банков кредит № 866/24.07.2015 година (№ ДЗОП10/24.07.2015 година).

Приложение № 1


Решение № 278 от 25.06.2020 година

За провеждане на публичен подбор за избор на обществени посредници на „Топлофикация София“ ЕАД.


Решение № 277 от 25.06.2020 година

За даване на съгласие „Втора многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.


Решение № 276 от 25.06.2020 година

За приемане на решение за изменение и допълнение на Решение № 244 по Протокол № 15 от 11.06.2020 г. на Столичен общински съвет по повод изменение и допълнение на т. 1.2.6. от същото.


Решение № 275 от 25.06.2020 година

За заемообразно отпускане на средства за разплащане на разходи по договор за финансиране от Министерство на здравеопазването по проект BG05M90P001-1.099-0001 „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID19”. 


Решение № 274 от 25.06.2020 година

За поставяне на паметен знак, изработен от естествен камък, посветен на навършването на 140 години от създаването на българската статистическа институция.


Решение № 273 от 25.06.2020 година

За поставяне на паметна плоча на Нейчо Попов, Георги Калоянчев и Стоянка Мутафова на сградата, където те са живяли, в гр. София, ул. ”Люботрън” № 96, бл. 3, вх. “А“.


Решение № 272 от 25.06.2020 година

За поставяне на паметна плоча на проф. д-р Константин Кацаров в гр. София, ул. „Любен Каравелов” № 34, където той е живял.


Решение № 271 от 25.06.2020 година

За продажба на имот - частна общинска собственост, УПИ VI - снс, кв. 18 по плана на местност „с. Мало Бучино“, нанесен в КККР с идентификатор 46721.3851.326 на собственика на законно построена върху него сграда.


Решение № 270 от 25.06.2020 година

За продажба на имот - частна общинска собственост на собственика на законно построена върху него сграда, УПИ V-158, кв. 14 с площ от 683 кв.м., представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 55419.6708.158, целият с площ от 693 кв.м., находящ се в с. Панчарево, в.з. “Беликата“.


Решение № 269 от 25.06.2020 година

За продажба на имот - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ УПИ IV-1636, кв.№ 5, съставляващ поземлен имот с идентификатор 04234.6969.3322, находящ се във в.з. „Бистрица“, с. Бистрица, Район „Панчарево“.


Решение № 268 от 25.06.2020 година

За учредяване право на строеж на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, за изграждане на трансформаторен пост - тип БКТП с площ от 9 кв.м., прилежащите кабелни линии със сервитутна площ 16 кв.м. върху общински имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 37914.6848.3208, в.з  „Бяла нива“, землището на с. Кокаляне.


Решение № 267 от 25.06.2020 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за придобиване на общински имоти с идентификатори 55419.6704.3157 с площ 48 кв.м. и 55419.6704.3159 с площ 53 кв.м., находящи се във в.з. „Градище - Панчарево I-ва част“, с. Панчарево, Район „Панчарево“.


Решение № 266 от 25.06.2020 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Кремиковци”.


Решение № 265 от 25.06.2020 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение в сграда, публична общинска собственост, находяща се на територията на Район „Нови Искър” - 170 СУ „Васил Левски“, гр. Нови Искър.


Решение № 264 от 25.06.2020 година

За процедура по придобиване от Столична община на поземлен имот с идентификатор 68134.2815.1201, собственост на физически лица, с площ от 331 кв.м., попадащ в улична регулация по действащ план за регулация и застрояване на м.„ж.к. Връбница-2“, Район „Връбница“ - Столична община.


Решение № 263 от 25.06.2020 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с довършване на процедура по прилагане на ПУП - ИПРЗ за УПИ XLIV-2677, 2679, кв. 100, м. „Волуяк - гарата", район „Връбница", Столична община.


Решение № 262 от 25.06.2020 година

За процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с довършване на процедурата по прилагане на ПУП - ИПРЗ за УПИ VII-878, кв. 108, м. „Волуяк - гарата“ и придобиване от Столична община на поземлен имот 12084.2701.2687 попадащ в улица, по реда на чл. 199 на ЗУТ, Район „Връбница“, Столична община.


Решение № 261 от 25.06.2020 година

За процедура по реда на Закона за устройство на територията, за прилагане на влязъл в сила ПУП относно УПИ XI-186 от кв. 33, местност „Карпузица“, по плана на гр. София.


Решение № 260 от 25.06.2020 година

За процедура за доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план за УПИ III-19, кв. 833, местност „ж.к. Триъгълника - Надежда“, Район „Надежда“.