Решение № 387 от 23.07.2020 година

За учредяване безвъзмездно право на ползване на сграда на Фондация „Сошъл Фючър“.


Решение № 386 от 23.07.2020 година

За отмяна на заповеди № СОА20-РД09-1539/22.03.2020 г. и № СОА20- РД09-1537/20.03.2020 г. на кмета на Столична община.


Решение № 385 от 23.07.2020 година

За приемане на мерки, свързани с експлоатацията на обществения градски транспорт на територията па Столична община във връзка с въведената извънредна епидемична обстановка.


Решение № 384 от 23.07.2020 година

За определяне на представител на Столична община в Общото събрание на акционерите в „София крематориум“ АД и даване мандат на избрания представител за гласуване на точките oт дневния ред на обявеното за 17.08.2020 година редовно годишно Общо събрание на акционерите.


Решение № 383 от 23.07.2020 година

За откриване на нова социална услуга в общността - Център за обществена подкрепа „Развитие“ на територията на Столична община, като делегирана от държавата дейност, при провеждане на конкурс за избор на лицензиран доставчик, който притежават опит, капацитет и осигурява необходимата материална база.


Решение № 382 от 23.07.2020 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на плана за регулация в обхвата на УПИ II-1007, 1421, 239 и контактен УПИ I за озеленяване, кв. 15, в.з. „Малинова долина IIб част - разширение“, местност Дупките, Район „Панчарево“.


Решение № 381 от 23.07.2020 година

За продажба на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 22472.7301.1117 с площ от 45 кв.м., представляващ реална част от УПИ IX-155 от кв. 17, находящ се в с. Долни Пасарел, Район „Панчарево“.


Решение № 380 от 23.07.2020 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на самостоятелен обект с идентификатор 56624.7203.1079.1.2 с площ от 85 кв.м., находящ се в УПИ I - за салон, селкооп, кв. 3 на с. Плана, със специфично конкурсно условие „за магазин за хранителни стоки“.


Решение № 379 от 23.07.2020 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от самостоятелен обект с идентификатор 29150.7105.1047.2.1, представляващ стоматологичен кабинет и прилежащите му части за общо ползване с обща застроена площ 28.93 кв.м., находящ се в сградата на здравна служба с. Железница, със специфично конкурсно условие „за стоматологичен кабинет“.


Решение № 378 от 23.07.2020 година

За процедура по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, относно урегулиран поземлен имот УПИ XXXVIII-398 и УПИ XXXIX-399 от кв. № 2 на в.з. „Косанин дол“, с. Бистрица, Район „Панчарево“.


Решение № 377 от 23.07.2020 година

За откриване на процедура за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, находящи се на територията на Район „Кремиковци”.


Решение № 376 от 23.07.2020 година

За придобиване от Столична община на части от имоти, собственост на физически и юридически лица, във връзка с влязло в сила Решение № 73 от 14.02.2019 година на СОС, с което е одобрен проект на ПУП - парцеларен план за продължение на бул. “Илиянци“ в участъка от пътен възел „Северна скоростна тангента - бул. “Илиянци“ до съществуващ път между с. Кубратово, район „Нови Искър“ и кв. Бенковски, район „Сердика”.


Решение № 375 от 23.07.2020 година

За откриване на процедура за провеждане, на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем на помещения в сгради - публична общинска собственост, находящи се на територията на Район „Нови Искър”.


Решение № 374 от 23.07.2020 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се на територията на Район „Нови Искър“ за поставяне на преместваеми обекти.


Решение № 373 от 23.07.2020 година

За обявяване на имоти - публична общинска собственост за частна общинска собственост и прехвърляне на Държавата безвъзмездно правото на собственост върху недвижими имоти - частна общинска собственост, попадащи в реализацията на обект „Модернизация на железопътен участък „гара София - гара Волуяк", находящи се на територията на Район „Връбница“ - СО.


Решение № 372 от 23.07.2020 година

За обявяване на имоти - публична общинска собственост за частна общинска собственост и прехвърляне на Държавата безвъзмездно правото на собственост върху недвижими имоти - частна общинска собственост, попадащи в реализацията на обект „Модернизация на железопътна линия София - граница с РСърбия, участък „Волуяк - Петърч“, находящи се на територията на Район „Връбница“ - СО.


Решение № 371 от 23.07.2020 година

За процедура по чл.15, ал.5 от Закона за устройство на територията, сключване на предварителен договор за проектни УПИ IX-7, 1350 и УПИ II-1350, 1351, кв. 27, м. „ж.к.„Връбница-2“, изключени от действащия регулационен план на м. „ж.к.„Връбница-2“, одобрен с Решение № 166 по Протокол № 79/26.03.2015 г. на СОС.


Решение № 370 от 23.07.2020 година

За прекратяване на съсобственост върху поземлен имот, чрез продажба на общинската част на физическо лице съсобственик в имота.


Решение № 369 от 23.07.2020 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с процедура за изменение на ПУП за кв. 21, м. „Младост - Център”, чрез образуване на нов УПИ II-402 „за офиси, пг и коо“.


Решение № 368 от 23.07.2020 година

За учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години на Фондация „Бесарабски българи - 98“ върху нежилищно помещение - частна общинска собственост.