Решение № 514 от 11.07.2019 година

За присъждане на отличие „Значка на София“ на Николай Георгиев - режисьор.


Решение № 513 от 11.07.2019 година

За присъждане на отличие „Значка на София“ на проф. Николай Жечев - историк.


Решение № 512 от 11.07.2019 година

За разкриване на Клуб на пенсионера и инвалида - гр. Банкя на територията на Столична община - Район „Банкя“.


Решение № 511 от 11.07.2019 година

За даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център ХII - София” ЕООД, чрез непарична вноска.


Решение № 510 от 11.07.2019 година

За проведен конкурс за избор на изпълнителни директори на общински лечебни заведения за болнична помощ - еднолични акционерни дружества по Решение № 231 от 18.04.2019 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 509 от 11.07.2019 година

За проведен конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения за извънболнична помощ - еднолични дружества с ограничена отговорност по Решение № 226 от 18.04.2019 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 508 от 11.07.2019 година

За изготвяне на оценка на непарична вноска на право на собственост върху недвижим имот за увеличаване на капитала на „Софийски имоти” ЕАД.


Решение № 507 от 11.07.2019 година

За даване на съгласие „Метрополитен” ЕАД да извърши продажба на собствения на дружеството дял в недвижим имот, съсобствен с трето лице.


Решение № 506 от 11.07.2019 година

За изпълнение на Решение № 160 по Протокол № 74 от 28.03.2019 г. на СОС - представяне на отчет до месец юни/юли 2019 г. за изпълнение на проекти, финансирани по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта.


Решение № 505 от 11.07.2019 година

За увеличаване на средна брутна месечна работна заплата на Софийски духов оркестър към ОКИ - Дом на културата „Искър”.


Решение № 504 от 11.07.2019 година

За връчване на „Значка на София” на г-н Пиер Гийме, Културен аташе на Република Франция в Република България.


Решение № 503 от 11.07.2019 година

За връчване на „Значка на София” на г-н Фабиен Флори, Съветник на Посланика на Република Франция по въпросите на културата и сътрудничеството и директор на Френския институт в Република България.


Решение № 502 от 11.07.2019 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” Николай Михайлов Петров - български алпинист.


Решение № 501 от 11.07.2019 година

За присъждане на „Почетен знак на Столична община” на г-н Енцио Ветцел - директор на Гьоте - институт България.


Решение № 500 от 11.07.2019 година

За присъждане на „Почетен знак на Столична община” на Н. Пр. Ерик Льобедел, Посланик на Република Франция в Република България.


Решение № 499 от 11.07.2019 година

За удостояване академик Георги Любенов Минчев със званието „Почетен гражданин на град София”.


Решение № 498 от 11.07.2019 година

За поставяне на бюст - паметник на капитан Петко Войвода.


Решение № 497 от 11.07.2019 година

За процедура по доброволно прилагане на действащият подробен устройствен план (план за регулация), одобрен с Решение № 66 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС за УПИ VIII-110 и УПИ IХ-115, кв. 10, с. Клисура, гр. Банкя, Район „Банкя“.


Решение № 496 от 11.07.2019 година

За процедура за доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план за УПИ XXIV-1047, кв. 100, м. „Волуяк - гарата“ по реда на § 8, ал. 2, т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, Район „Връбница“ - Столична община.