Решение № 535 от 25.07.2019 година

За одобряване на подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПРЗ), нов УПИ I-16 „за ЖС” за поземлен имот с идентификатор 68134. 4377.16, нов кв. 5б, м. „Манилов дол”, изменение на улична регулация от о.т. 35 до о.т. 35а и от о.т. 35а до о.т. 35б и нова улица от о.т. 35а до о.т. 35г, район „Овча купел“.


Решение № 534 от 25.07.2019 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план- план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 44063.6221.106, 44063.6221.107, 44063.6221.109, 44063.6221.178, 44063.6221.187, 44063.6221.188, 44063.6221.203, 44063.6221.204, 44063.6221.205, 44063.6221.206, 44063.6221.207, 44063.6221.211, 44063.6221.213 и 44063.6221.230 за образуване на кв. 153, кв. 155 (нов), кв. 156 (нов), кв. 157 (нов), кв. 158 (нов), м. „с. Лозен”, район „Панчарево”, План за улична регулация (ПУР) и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ.


Решение № 533 от 25.07.2019 година

За прекратяване на производството по одобряване на проект за ПУП - одобряване на подробен устройствен план - план за регулация на м. „ж.к. Бъкстон - Север“, в частта му относно УПИ VIII-503, 520 от кв. 255, който е изключен от обхвата на одобряване с т. 1 от Решение № 17 по Протокол № 33 от 24.01.2013 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 532 от 25.07.2019 година

За одобряване на ПУП-ИПРЗ за кв. 6 и кв. 6а, образуване на нови УПИ I - „за озеленяване и КОО“ II - „за озеленяване и КОО“, III-2081, 2083, 2084, 2086, 2087 „за ЖС и ТП“, кв. 6а (нов) и УПИ I-2081 „за ТП“, IV - „чисто производство“, V-2078, 2082, 2081 „за ЖС“, VII - „чисто производство“, VIII-2080, 2081 „за ЖС и ТП“, кв. 6б (нов) и изменение на план за улична регулация (ИПУР) чрез отпадане на улица от о.т. 19в до о.т. 21б, изменение на задънена улица от о.т. 21а през о.т. 21б до о.т. 21е, изменение на задънена улица от о.т. 21в до о.т. 21д, изменение на задънена улица от о.т. 19б до о.т. 19ж и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ части „Водоснабдяване“ и „Канализация“ местност „НПЗ Военна рампа - запад“, район „Надежда“.


Решение № 531 от 25.07.2019 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за наем на помещение и част от дворно място, представляващо обособен търговски обект работещ като кафене-бюфет, находящ се в сутеренния етаж на административната сграда на Столична община на ул. „Московска“ № 33 с идентификатор 68134.405.90.1.


Решение № 530 от 25.07.2019 година

За предоставяне на съгласие за участие от страна на Столична община в производство по публична продан, респ. за придобиване на ПИ с идентификатор 68134.102.204, находящ се в гр. София, Столична община, Район „Средец“, ул. „Г. С. Раковски“ № 136, заедно с построената в същия триетажна жилищна сграда, с идентификатор 68134.102.204.1, представляваща къща - музей на Пейо Яворов, както и за възлагане на правомощия за представителство на Столична община в производството.


Решение № 529 от 25.07.2019 година

За участие на Столична община в проект „Достъп до култура за всички граждани“ (ACCESS to Culture for all Citizens), финансиран no Програма УРБАКТ III на Европейския съюз.


Решение № 528 от 25.07.2019 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 527 от 25.07.2019 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-0001-C01 от 28.06.2018 г. между Столична община и Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ).


Решение № 526 от 25.07.2019 година

За издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0041-C01 от 14.03.2017 г. и сключен към него Анекс № 1 на 02.11.2018 г. и Анекс № 2 на 14.05.2019 г. за проект „Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“, Район „Илинден” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020.


Решение № 525 от 25.07.2019 година

За одобряване на Договор за организиране на система за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) между Столична община и „ЕЛТЕХРЕСУРС“ АД.

Приложение № 1


Решение № 524 от 25.07.2019 година

За приемане на нов Механизъм с оперативни мерки за обособяване на зони с ниски емисии на вредни вещества на територията на Столична община и отмяна на Механизъм с оперативни мерки за обособяване на зони с ниски емисии на вредни вещества чрез ограничаване на движението на МПС на територията на Столична община в случай на прогноза за висока степен на замърсяване на атмосферния въздух, приет с Решение № 21 по Протокол № 46/25.01.2018 г., допълнен с Решение № 855 по Протокол № 66/06.12.2018 г. на Столичен общински съвет.

Приложение № 1


Решение № 523 от 25.07.2019 година

За приемане на Програма за допълнение на Програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община 2015-2020 г. - намаляване на емисиите и достигане на установените норми за ФПЧ10, по показатели фини прахови частици с размер до 2,5 микрона и полициклични ароматни въглеводороди.

Приложение № 1


Решение № 522 от 25.07.2019 година

За отмяна на т. 2, 4, 5 и 6 от Решение № 863/21.12.2017 г. на Столичния общински съвет и за учредяване безвъзмездно право на ползване на Фондация „Асоциация Анимус“ върху друго помещение - общинска собственост.


Решение № 521 от 25.07.2019 година

За План за действие за 2019 г. към Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на Столична община 2018 - 2022 г.

Приложение № 1


Решение № 520 от 25.07.2019 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социална услуга „Асистент за независим живот” приета с Решение № 747 по Протокол № 116 от 26.07.2007 г., изм. и доп. - Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г., Решение № 716 по Протокол № 25 от 27.11.2008 г., Решение № 746 по Протокол № 53 от 3.12.2009 г., Решение № 662 по Протокол № 78 от 2.12.2010 г., Решение № 494 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г., Решение № 443 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г., Решение № 507 по Протокол № 27 от 11.10.2012 г., изм. с Решение № 616 по Протокол № 52 от 21.11.2013 г. - в сила от 1.01.2014 г., изм. и доп. - Решение № 675 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., изм. и доп. - Решение № 439 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.

Приложение № 1.1
Приложение № 1.2
Приложение № 1.3
Приложение № 1.5
Приложение № 1.6
Приложение № 1.7
Приложение № 1.8
Приложение № 1.9
Приложение № 1.10
Приложение № 1.11
Приложение № 2.1
Приложение № 2.2
Приложение № 2.3
Приложение № 2.4
Приложение № 2.5
Приложение № 2.6
Приложение № 2.7
Приложение № 2.8
Приложение № 2.9


Решение № 519 от 25.07.2019 година

За разглеждане и приемане от Столичния общински съвет на „Интегрирана стратегия за прилагане на избрани успешни „интелигентни решения“ в районите Оборище, Средец и Триадица“, Столична община.

Приложение


Решение № 518 от 25.07.2019 година

За изменение и допълнение на Решение № 258 по Протокол № 75 от 18.04.2019г. и приемане на условия на Националния дарителски фонд „13 Века България“ за реализиране безвъзмездното придобиване от Столична община на правото на собственост върху недвижим имот -собственост на Фонда, находящ се в район „Витоша“.


Решение № 517 от 25.07.2019 година

За актуализиране на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2019 г.“, приета с Решение № 33 по Протокол № 69/31.01.2019 г.

Приложение


Решение № 516 от 25.07.2019 година

За промяна на бюджета на Столична община за ІІ-ро тримесечие на 2019 година.