Решение № 518 от 25.07.2019 година

За изменение и допълнение на Решение № 258 по Протокол № 75 от 18.04.2019г. и приемане на условия на Националния дарителски фонд „13 Века България“ за реализиране безвъзмездното придобиване от Столична община на правото на собственост върху недвижим имот -собственост на Фонда, находящ се в район „Витоша“.


Решение № 517 от 25.07.2019 година

За актуализиране на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2019 г.“, приета с Решение № 33 по Протокол № 69/31.01.2019 г.

Приложение


Решение № 516 от 25.07.2019 година

За промяна на бюджета на Столична община за ІІ-ро тримесечие на 2019 година.


Решение № 514 от 11.07.2019 година

За присъждане на отличие „Значка на София“ на Николай Георгиев - режисьор.


Решение № 513 от 11.07.2019 година

За присъждане на отличие „Значка на София“ на проф. Николай Жечев - историк.


Решение № 512 от 11.07.2019 година

За разкриване на Клуб на пенсионера и инвалида - гр. Банкя на територията на Столична община - Район „Банкя“.


Решение № 511 от 11.07.2019 година

За даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център ХII - София” ЕООД, чрез непарична вноска.


Решение № 510 от 11.07.2019 година

За проведен конкурс за избор на изпълнителни директори на общински лечебни заведения за болнична помощ - еднолични акционерни дружества по Решение № 231 от 18.04.2019 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 509 от 11.07.2019 година

За проведен конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения за извънболнична помощ - еднолични дружества с ограничена отговорност по Решение № 226 от 18.04.2019 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 508 от 11.07.2019 година

За изготвяне на оценка на непарична вноска на право на собственост върху недвижим имот за увеличаване на капитала на „Софийски имоти” ЕАД.


Решение № 507 от 11.07.2019 година

За даване на съгласие „Метрополитен” ЕАД да извърши продажба на собствения на дружеството дял в недвижим имот, съсобствен с трето лице.


Решение № 506 от 11.07.2019 година

За изпълнение на Решение № 160 по Протокол № 74 от 28.03.2019 г. на СОС - представяне на отчет до месец юни/юли 2019 г. за изпълнение на проекти, финансирани по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта.


Решение № 505 от 11.07.2019 година

За увеличаване на средна брутна месечна работна заплата на Софийски духов оркестър към ОКИ - Дом на културата „Искър”.


Решение № 504 от 11.07.2019 година

За връчване на „Значка на София” на г-н Пиер Гийме, Културен аташе на Република Франция в Република България.


Решение № 503 от 11.07.2019 година

За връчване на „Значка на София” на г-н Фабиен Флори, Съветник на Посланика на Република Франция по въпросите на културата и сътрудничеството и директор на Френския институт в Република България.


Решение № 502 от 11.07.2019 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” Николай Михайлов Петров - български алпинист.


Решение № 501 от 11.07.2019 година

За присъждане на „Почетен знак на Столична община” на г-н Енцио Ветцел - директор на Гьоте - институт България.


Решение № 500 от 11.07.2019 година

За присъждане на „Почетен знак на Столична община” на Н. Пр. Ерик Льобедел, Посланик на Република Франция в Република България.


Решение № 499 от 11.07.2019 година

За удостояване академик Георги Любенов Минчев със званието „Почетен гражданин на град София”.