Решение № 555 от 25.07.2019 година

За изготвяне на оценка на непарична вноска на право на собственост върху недвижим имот за увеличаване на капитала на „Софийски имоти” ЕАД.


Решение № 554 от 25.07.2019 година

За даване на разрешение на „Софийски имоти” ЕАД за провеждане на конкурс за отдаване под наем на 7 (седем) броя недвижими имоти.

Приложение № 1а
Приложение № 1б
Приложение № 1в
Приложение № 1г
Приложение № 1д
Приложение № 1е
Приложение № 1ж
Приложение № 2


Решение № 553 от 25.07.2019 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти-общинска собственост и обособена част от имуществото на общинско търговско дружество.


Решение № 552 от 25.07.2019 година

За допускане на устройството и застрояване преди 2025 г. на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 32216.2315.51, 32216.2315.52, 32216.2315.33 и 32216.2317.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Иваняне, район „Банкя”, попадащи в територия за далекоперспективно развитие, определена с ОУП на СО, приет с решение на Министерския съвет № 960/16.12.2009 г.


Решение № 551 от 25.07.2019 година

За одобряване на задание и разрешаване на изработване на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване съгласно чл. 110, ал. 1, т. 1 с прилагане на чл. 16 от ЗУТ за част от територията на местности „ж.к. Горубляне 2”, НПЗ „Изток“ - подзона „Горубляне”, „ж.к. Горубляне 3” и „кв. Горубляне”, район „Младост“.

Приложение


Решение № 550 от 25.07.2019 година

За подробен устройствен план - План за регулация и режими на застрояване за преструктуриране на м. „ж.к. Дружба 1 - III част“, район „Искър“, в граници: бул. „Кръстьо Пастухов“, ул. „Тирана“, ул. „Илия Бешков“, бул. „Капитан Димитър Списаревски“ и м. „ж.к. Дружба 2 - I част“ в граници: бул. „Проф. Цветан Лазаров“, бул. „Копенхаген“, ул. „Обиколна“, заедно с план - схеми на инженерната инфраструктура.


Решение № 549 от 25.07.2019 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване за УПИ I - „за гробищен парк“ и УПИ II - „за инженерна инфраструктура и озеленяване“ (нови) от кв. 60 (нов) и план за улична регулация за нова улица с улични паркинги от о.т. 301 до о.т. 310 (нови), с план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура към него, м. „с. Волуяк - Гробищен парк”, район „Връбница”.


Решение № 548 от 25.07.2019 година

За одобряване на план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за „Водоснабдяване и канализация“, „Електроснабдяване“, „Телекомуникация“, „Газоснабдяване“ и „Топлоснабдяване“ на м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3- та, 4-та, 5-та и 6-та част“, район „Студентски”, като неразделна част от ПУП, одобрен с Решение № 696 по протокол № 114/19.07.2007 г. на СОС.


Решение № 547 от 25.07.2019 година

За одобряване проект за ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ ХХ-2569, 2572, 9574 „за хотел, търговски административен и обслужващ комплекс, жилища и тп“ за създаване на нов УПИ ХХ-2569 „за жс, обсл. обекти и тп“ в нов кв. 1а и нов УПИ XXIII „за озеленяване и техническа инфраструктура” в нов кв. 1 и пешеходна алея, поземлени имоти с идентификатори 68134.1504.2569, 68134.4081.9572 и 68134.4081.9574, м. „Цариградско шосе - Караулката“, район „Искър“ и район „Младост“ и изменение на улична регулация.


Решение № 546 от 25.07.2019 година

За прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) в частта на УПИ I-283, 2092, 1078, 1167, 1408, 1609, 1641, 1642 - „за офиси, търговия, складове, КО, подземни гаражи, бизнес-хотел и жилища”, кв. 4, м. НПЗ „Хладилника - Витоша“, част юг, изключен от обхвата на одобряване с т. 4.2. от Решение № 254 по Протокол № 17, т. 16 от 31.05.2012 г. на Столичния общински съвет за одобряване на план за регулация и застрояване на м. НПЗ „Хладилника - Витоша“, части север и юг, заедно с план - схеми на инженерната инфраструктура в обхвата на проекта, както и Прекратяване на производството по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация относно УПИ II-281 „за ЖС и КО“, УПИ III-282 - „за ЖС и КО“, УПИ VI-527 - „за КО и производство“, кв. 4, м. НПЗ „Хладилника - Витоша“, изключен от обхвата на одобряване с т. 5.1. от Решение № 254 по Протокол № 17, т. 16 от 31.05.2012 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 545 от 25.07.2019 година

За одобряване проект за ПУП - (ИПРЗ) на м. „Територии, прилежащи на пътен възел - Околовръстен път - бул. Сливница“, кв. 1, образуване на нови УПИ XIII - „за озел“, УПИ XV-2687 „за ТП и КОО“, УПИ XVII-2251 „за общ. обсл“, УПИ ХVIII - „за техн. инфраструктура“ и алея, ПИ с идентификатори 68134.2808.2251, 68134.2808.2687 и част от ПИ 68134.2808.2234 по КККР на район „Връбница“.


Решение № 544 от 25.07.2019 година

За подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ V-20, 21 „за жил. стр. и подз. гаражи“, кв. 238, м. „Надежда част 2б“, район „Надежда”, представляващ неразделна част от плана за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс на м. „Надежда 2а и 2б”, одобрен с Решение № 409 по протокол № 43/19.07.2013 г. на СОС.


Решение № 543 от 25.07.2019 година

За одобряване на Подробен устройствен план - Изменение план за регулация и застрояване и работен устройствен план на м. „Младост 3”, район „Младост” - СО, квартал 23, нов УПИ I-6206 „за жилища, магазини, офиси, коо, пг и трафопостове“; нов УПИ II „за озеленяване“; промяна в бордюрните линии на улица между о.т. 38. - о.т. 42, промяна в бордюрните линии на улица между о.т. 41 - о.т. 40 и промяна в северните бордюрни линии на бул. „Андрей Ляпчев” между о.т. 40 - о.т. 503а.


Решение № 542 от 25.07.2019 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация (ИПУР) от о.т. 35 - о.т. 43 - о.т. 44 - о.т. 55 и план за регулация и застрояване на (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 39791.6013.1215 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Кривина за образуване на нов УПИ III-1215 „за ОО“, кв. 46, м. „с. Кривина”, Район „Панчарево”, представляващ неразделна част от решение № 354 по протокол № 35/22.06.2017 г. на Столичен общински съвет (СОС), с който е одобрен ПУП - ИПРЗ на с. Кривина, район „Панчарево”.


Решение № 541 от 25.07.2019 година

За одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) на УПИ VI-87, 95 „за паркинг“ (проектен УПИ VI-472б, общ. - „за паркинг“), кв. 288б, м. „ж.к. Борово”, район „Красно село”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „ж.к. Борово” в граници: бул. „България“, бул. „Тодор Каблешков“, бул. „Ген. Стефан Тошев“, ул. „Дойран“ и бул. „Гоце Делчев“, район „Красно село”, одобрен с Решение № 404 по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС.


Решение № 540 от 25.07.2019 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на плана за регулация (ИПР) на м. НПЗ „Илиенци - запад”, УПИ I - „за озеленяване“ в кв. 4, УПИ I - „за озеленяване“ в кв. 4а, УПИ III-11 „за производство, складове и т.п.“ в кв. 5, изменение на плана за улична регулация в кръстовището при о.т. 78а и кръстовището при о.т. 103 и създаване на нова улица от о.т. 103 до о.т. 78а, район „Надежда”.


Решение № 539 от 25.07.2019 година

За проект за ПУП - план за регулация и застрояване за УПИ I-„за гробищен парк, църква, ритуална зала, сгради за стопанско обслужване и ТП“ (нов) от кв. 65 (нов), нова улица от о.т. 68 до о.т. 68ж, изменение на план за регулация за УПИ IV - ”за озеленяване и църква” от кв. 18, изменение на плана за улична регулация между о.т. 72 - о.т. 71а - о.т. 70а и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, м. „с. Пасарел”, район „Панчарево”.


Решение № 538 от 25.07.2019 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ VII-2001, 2030,  кв. 2, м. „ж.к. Свобода”, район „Надежда”, представляващ неразделна част от ПУП - План за регулация на м. „ж.к. Свобода”, район „Надежда”, одобрен с Решение № 587 по протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.


Решение № 537 от 25.07.2019 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за пътна връзка и питейно-битов водопровод за поземлен имот с идентификатор 68134.1322.1, предоставен на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“, в землищата на с. Мрамор, район „Връбница“ и с. Требич, район „Надежда“.


Решение № 536 от 25.07.2019 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - Изменение на план за улична регулация, план за улична регулация и парцеларен план, надлъжни профили за осигуряване на трасе за велоалея, свързваща гр. София с гр. Банкя, район „Люлин” и район „Банкя”.