Решение № 575 от 25.07.2019 година

За отпускане на заеми от Столична община на лечебни заведения - еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала.

Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4


Решение № 574 от 25.07.2019 година

За допълнение към Програма на Столична община за финансово подпомагане на медицински специалисти по здравни грижи, обучаващи се във Факултета по обществено здраве към Медицински университет и промяна в правилата за работа. 

Приложение № 1
Приложение № 2


Решение № 573 от 25.07.2019 година

За даване на съгласие със собствени средства „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания“ ЕООД да закупи дълготрайни материални активи.


Решение № 572 от 25.07.2019 година

За промяна на учредителния акт и наименованието на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания“ ЕООД.

Приложение № 1


Решение № 571 от 25.07.2019 година

За изменение на Решение № 836 от 21.12.2017 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 570 от 25.07.2019 година

За даване на съгласие Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение - София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи.


Решение № 569 от 25.07.2019 година

За даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностичноконсултативен център XXIX - София” ЕООД, чрез непарична вноска.


Решение № 568 от 25.07.2019 година

За даване на съгласие „Център за психично здраве - Проф. Никола Шипковенски” ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив - 1 (един) брой линейка.


Решение № 567 от 25.07.2019 година

За даване на разрешение на „Диагностично-консултативен център V - София“ ЕООД да сключи договор за наем на обект, находящ се в сградата на лечебното заведение за срок от 5 (пет) години.

Приложение № 1


Решение № 566 от 25.07.2019 година

За увеличаване капитала на „Първа специализирана акушерогинекологична болница за активно лечение - Света София” ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.

Приложение № 1


Решение № 565 от 25.07.2019 година

За осигуряване на финансови средства за извършване на мерки по недопускане разпространение и ликвидиране на Вирусен хепатит А.


Решение № 564 от 25.07.2019 година

За допълване на Решение № 577 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 563 от 25.07.2019 година

За разширяване на възможностите за заплащане на паркиране в зоните за почасово платено паркиране.


Решение № 562 от 25.07.2019 година

За одобрение на (i) Споразумение за изменение № 1 на Договор за заем от 15 октомври 2018 г. между „Столичен електротранспорт” ЕАД и Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и сделките, договорени в него, и (ii) Споразумение за изменение № 1 на Споразумение за общинска подкрепа от 15 октомври 2018 г. между Столична община, „Столичен електротранспорт” ЕАД и ЕБВР и сделките, договорени в него.

Приложение № 1
Приложение № 2


Решение № 561 от 25.07.2019 година

За подписване на меморандум за сътрудничество с Фондация А21.

Приложение № 1


Решение № 560 от 25.07.2019 година

За резултатите от дейността на работната група за технологично обновление на „Топлофикация - София“ ЕАД.


Решение № 559 от 25.07.2019 година

За определяне на регистрирани одитори за извършване на одиторски контрол и заверка на годишните финансови отчети за 2019 г. на търговските дружества със 100% участие на Столична община в капитала.

Приложение № 1
Приложение № 2


Решение № 558 от 25.07.2019 година

За разпределение на печалбата по годишните финансови отчети за 2018 г. на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала, попълване на фонд „Резервен” и изплащане на дивиденти.


Решение № 557 от 25.07.2019 година

За увеличаване на капитала на „Пазари Север“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.

Приложение А
Приложение Б
Приложение В


Решение № 556 от 25.07.2019 година

За изготвяне на оценка на непарична вноска на право на собственост върху недвижим имот за увеличаване на капитала на „Софийски имоти” ЕАД.