Решение № 615 от 25.07.2019 година

За удостояване с отличие “Почетен знак на Столична община” на Н. Пр. Ема Кейт Хопкинс, извънреден и пълномощен посланик на Обединено кралство Великобритания в Република България.


Решение № 614 от 25.07.2019 година

За удостояване със званието “Почетен гражданин на София” на Н. Пр. г-н Ерик Сет Рубин, извънреден и пълномощен посланик на Съединените американски щати в Република България.


Решение № 613 от 25.07.2019 година

За преименуване на ул. „Салски дол“ с името „Скални рози“ и именуване на безименна улица в с. Панчарево на територията на Район „Панчарево“.


Решение № 612 от 25.07.2019 година

За наименуване на безименна улица в м. “Цар Борис III“ - II част, Район „Овча купел“.


Решение № 611 от 25.07.2019 година

За наименуване на безименни улици в м. “Дърньов камък“, кв. Горна баня, СО - Район “Овча купел”.


Решение № 610 от 25.07.2019 година

За именуване на улица на територията на Район „Витоша”-СО.


Решение № 609 от 25.07.2019 година

За продажба на имот - частна общинска собственост на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор 55419.6706.1321 с площ от 571 кв.м., находящ се в с. Панчарево, местност „Дебело гуно“, Район „Панчарево“.


Решение № 608 от 25.07.2019 година

За продажба на имот-частна общинска собственост, на собствениците на законно построена върху него сграда, представляващ УПИ XXIV-1199 в кв. 1, с площ 771 кв.м., съставляващ поземлен имот с идентификатор 55419.6706.1199 с площ 779 кв.м., находящ се в с. Панчарево, в.з. „Ловджийска чешма“, Район Панчарево.


Решение № 607 от 25.07.2019 година

За прехвърляне правото на собственост на поземлен имот - частна общинска собственост, на собствениците на законно построена върху него сграда, представляващ УПИ XVI-686, кв. 76А, целият с площ от 487 кв.м., представляващ поземлен имот с идентификатор 35239.6106.686 с площ от 484 кв.м., находящ се в с. Казичене, Район „Панчарево“.


Решение № 606 от 25.07.2019 година

За продажба на имот - частна общинска собственост на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ УПИ VIII-289, кв. 17, целият с площ от 601 кв.м., представляващ поземлен имот с идентификатор 55419.6708.289 с площ от 594 кв.м., находящ се в с. Панчарево, в.з. „Беликата“, Район „Панчарево“.


Решение № 605 от 25.07.2019 година

За продажба на имот - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ УПИ ХХ-1277, кв. 76А, целият с площ от 517 кв.м., съставляващ поземлен имот с идентификатор 35239.6106.1277 с площ от 520 кв.м., находящ се в с. Казичене, Район „Панчарево“.


Решение № 604 от 25.07.2019 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Кремиковци”.


Решение № 603 от 25.07.2019 година

За кандидатстване на СО - Район „Нови Искър“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за изпълнение на работен проект за канализационна и водопроводна мрежи в кв. Курило - „ВиК мрежи в кв. Курило, гр. Нови Искър по ул. “Чавдар войвода“, ул. “Малко бърдо“, ул. “Смагово“, ул. “Крушетата“, ул. “Ливадски път“, ул. “Голо бърдо“, ул. “Билка“, ул. “Перла“ и ул. “Космонавт“, СО, р-н „Нови Искър“ - ЕТАП 1 и ЕТАП 2.


Решение № 602 от 25.07.2019 година

За процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, относно УПИ VI-454, 455, 456, 457, кв. 81, м. „НПЗ Орион и съседни жилищни територии“, Р-н „Връбница“ - СО.


Решение № 601 от 25.07.2019 година

За процедура по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона по устройство на територията, във връзка с изменение на плана за регулация.


Решение № 600 от 25.07.2019 година

За процедура по реда на Закона за устройство на територията, за прилагане на влязъл в сила ПУП, относно УПИ VIII-745б от кв. 224 на местност „Гърдова глава“, по плана на гр. София.


Решение № 599 от 25.07.2019 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, представляващ - III (трети) етаж от сградата на 86-то ОУ „Св. Климент Охридски” за частно училище, находящ се в гр. София, с. Владая, ул. „Брезова гора“ № 2, изградено в УПИ VIII-433, кв. 18, с. Владая на територията на Район “Витоша”.


Решение № 598 от 25.07.2019 година

За отдаване под наем чрез конкурс за срок от пет години за здравни дейности на 7 бр. свободни помещения от нежилищен имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Студентски“.


Решение № 597 от 25.07.2019 година

За даване съгласие за безвъзмездно и безсрочно учредяване в полза на Столична община на ограничено вещно право на преминаване през имоти частна собственост.


Решение № 596 от 25.07.2019 година

За прилагане на влязъл в сила план за регулация и застрояване, одобрен със Заповед № РД-50-09-373/08.12.1988 г. на гл. архитект на гр. София и ИПР за кв. 14а, УПИ VI и VII, одобрени със Заповед № РД-64-41/ 26.05.2011 г. на гл. архитект на Район „Младост“, за УПИ VI-1964, 1979, отреден „за чисто производство, складове и офиси“, кв. 14, НПЗ „Изток“, м. „Къро“.