Решение № 15 от 17.01.2019 година

За продължаване срока на ликвидация на „Диагностично-консултативен център X - София” ЕООД - в ликвидация.


Решение № 14 от 17.01.2019 година

За продължаване на срока на отпуснати заеми от Столична община на „Медицински център I - Банкя” ЕООД - в ликвидация. 


Решение № 13 от 17.01.2019 година

За приемане на годишен отчетен доклад за дейността на Фондация „София - Европейска столица на спорта” за 2018 г., основни насоки и програма за дейността на Фондацията за 2019 г. и бюджет за 2019 г.

Приложение № 1
Приложение № 2


Решение № 12 от 17.01.2019 година

За приемане на отчет по Програма за развитие на детско-юношеския спорт за 2018 г.

Приложение


Решение № 11 от 17.01.2019 година

За минимални условия и изисквания за сключване на договор за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм, приети с Решение № 731 от 25.10.2018 г. на СОС.


Решение № 10 от 17.01.2019 година

За прекратяване на производството по одобряване на проект за План за регулация на м. „Хаджи Димитър - част" в обхват: ул. „Резбарска", ул. „Видол", ул. „Къкринско ханче", ул. „Видини кули", ул. „Цанко Дюстабанов", ул. „Филип Тотю", ул. „Васил Петлешков", ул. „Панайот Хитов", ул. „Доктор Лонг", ул. „Ильо войвода", бул. „Владимир Вазов", ж.п. ареал от югозапад и западната част на кв. 2, Район „Подуяне", в частта му относно УПИ I-1140, 1221 и УПИ II-1140, 864 от кв. 9, които са изключени от обхвата на одобряване с т. 5 от Решение № 271 по протокол № 40 от 30.05.2013 г. на СОС.


Решение № 9 от 17.01.2019 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на м. „Надежда 3", кв. 9, УПИ III-2109 „за ж.с.", район „Надежда", представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. „Надежда 3" в граници: северните граници на квартали 11, 10а, 36 и 67, осовата линия на бул. „Ломско шосе" (от о.т. 9 до о.т. 126), ул. „Христо Силянов" (от о.т. 126 до о.т. 78) и ул. „Хан Кубрат" (от о.т. 79 до о.т. 3), район „Надежда", одобрен с Решение № 343 по протокол № 83 от 11.06.2015 г. на СОС.


Решение № 8 от 17.01.2019 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План-извадка - Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на м. „Толева махала” за кв. 26 и части от кв. 24, кв. 27, кв. 29 и улици, осигуряващи трасе на ел. кабел до поземлен имот (ПИ) с идентификатор 12084.2761.2013, район „Връбница".


Решение № 7 от 17.01.2019 година

За поправка на допусната очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение № 81 по Протокол №5/17.12.2015 г., т. 22 на СОС, с което е одобрен проект за: 1/ Изменение на план за улична регулация от о.т. 18 - о.т. 17а до о.т. 17в. Изменение границите на кв. 8 и създаване на нов кв. 8А. Изменение границите на УПИ XIII - CHC от кв. 8 и преотреждането му в УПИ I - снс в кв. 8А, в.з. „Градоман", Район „Банкя”; 2/ План за регулация за създаване на УПИ ХVI-1012 за жс и УПИ XVII-1011 за жс, кв. 3, в.з. „Градоман”, Район „Банкя"; 3/ План за застрояване на УПИ XVI-1012 за жс и УПИ XVII-1011 за жс, кв. 3, в.з. „Градоман”, Район „Банкя”.


Решение № 6 от 17.01.2019 година

За приемане на Календар на културните събития на Столична община за 2019 г.

Приложение № 1


Решение № 5 от 17.01.2019 година

За приемане на годишен отчет за изпълнение на Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на кмета на СО за 2018 г.

Приложение № 1


Решение № 4 от 17.01.2019 година

За приемане на отчет по Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община през 2018 г.

Приложение


Решение № 3 от 17.01.2019 година

За увеличаване броя на децата в яслените групи в общинските детски градини на територията на Столична община.


Решение № 2 от 17.01.2019 година

За изменение и допълнение на Решение №737 на Столичен общински съвет по Протокол № 24 от 24.11.2016 г., с което е приет Статут за присъждане на ежегодни награди на Столична община в областта на предучилищното и училищното образование.


Решение № 1 от 17.01.2019 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за наем на помещение в административната сграда на Столична община, заедно с част от поземлен имот - публична общинска собственост, находящи се на ул. „Париж” № 3.