Решение № 35 от 31.01.2019 година

За изменение на Решение № 497 от 29.07.2009 г. на Столичния общински съвет, изменено с Решение № 258 от 28.04.2011 г. на Столичния общински съвет - увеличаване капацитета на Център за обществена подкрепа (ЦОП) „Света София", находящ се в гр. София, ул. „Гюешево” № 21.


Решение № 34 от 31.01.2019 година

За кандидатстване на Столична община с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ).


Решение № 33 от 31.01.2019 година

За приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2019 г.

Приложение № 1


Решение № 31 от 17.01.2019 година

За промяна в състава на съвета на директорите на „Пазари Изток” ЕАД.


Решение № 30 от 17.01.2019 година

За подаване на проектно предложение за Техническа помощ по Програма „LIFE” 2018 г. на Европейския съюз от Столична община като асоцииран бенефициент.


Решение № 29 от 17.01.2019 година

За именуване на улица на територията на Район „Витоша”.


Решение № 28 от 17.01.2019 година

За процедура по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС за прекратяване на съсобствеността в УПИ II-5696, 5714, кв. 21 в.з. „Косанин дол”, с. Бистрица, Район „Панчарево”, чрез продажба на частта на общината.


Решение № 27 от 17.01.2019 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване в обхвата на кв. Кумарица, гр. Нови Искър, кв. 187, УПИ I-479 и УПИ XXIII-480, Район „Нови Искър”.


Решение № 26 от 17.01.2019 година

За процедура по продажба на общински урегулиран поземлен имот УПИ IX - „За обществено обслужване”, съставляващ ПИ с идентификатор 68134.2815.3113 по КККР на гр. София, кв. 40, м. „ж.к. Връбница-2”, Район „Връбница” - Столична обшина на собственика на законно построен самостоятелен обект с идентификатор 68134.2815.3113.9.


Решение № 25 от 17.01.2019 година

За процедура за доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план за регулация по отношение на урегулиран поземлен имот XVI-2322, 2335, отреден за „бирена фабрика и офиси”, урегулиран поземлен имот XVII-1754, 2348, 2351, 2360, 2342 и урегулиран поземлен имот XVIII-2341, 2346, отреден за “производство, складове, офиси и обслужване” и трите от квартал № 5 в местност “СПЗ Модерно предградие - Обеля", находящи се в град София, Район „Люлин”.


Решение № 24 от 17.01.2019 година

За процедура за доброволно прилагане на действащия подробен устройствен план за УПИ IX-396, кв. 219, м. „ж.к.Овча купел - стар кв. 12А и част от кв. 23”, Район „Овча купел”.


Решение № 23 от 17.01.2019 година * 

За придобиване от Столична община на имот, собственост на юридическо лице, попадащ по действащ подробен устройствен план на в.з. ”Драгалевци - Стадиона” в уличната регулация на ул. „Академик Петър Динеков” от О.Т. 438 до О.Т. 439, представляващ по КККР ПИ с идентификатор 68134.1971.3053.

* Решението е обжалвано пред Административен съд София-град.
  Образувано е адм. дело № 1276/2020 г., 48 св. по описа на АССГ.


Решение № 22 от 17.01.2019 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на обект - частна общинска собственост, представляващ помещение № 22, с площ 93,20 кв.м., разположено в административната сграда на кметство Владая, Район „Витоша”, на адрес: улица „Войнишко въстание” № 61.


Решение № 21 от 17.01.2019 година

За процедура по реда на Закона за устройство на територията, за прилагане на влязъл в сила ПУП, относно УПИ XXI-372 от кв. 42, м. в.з. „Симеоново север”, по плана на гр. София.


Решение № 20 от 17.01.2019 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти (терени) публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти, по схеми одобрени от Главния архитект на Столична община.


Решение № 19 от 17.01.2019 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с изменение на подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация (ИПР) в частта за УПИ VIII-1626, общ., кв. 79, м. „ж.к. Надежда 3”, Район „Надежда” - Столична община.


Решение № 18 от 17.01.2019 година

За определяне предназначението на общински апартамент на ул. „Богдан” № 6 с идентификатор 68134.409.214.1.14 на шести етаж (първо подпокривно ниво) за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.


Решение № 17 от 17.01.2019 година

За удължаване на гратисния период по договор за отпускане на заем от Столична община на „Диагностично-консултативен център XI - София” ЕООД.


Решение № 16 от 17.01.2019 година

За увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център XIV - София” ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.

Приложение № 1