Решение № 55 от 31.01.2019 година

За замяна на следните недвижими имоти: УПИ I-329, 330 - „за жилищно строителство, подземни гаражи и трафопост”, кв. 262А, м. „ЗОНА Б-5-3”, обособен от реална част от ПИ с идентификатор 68134.304.329 и реална част от ПИ с идентификатор 68134.304.330 по КККР, собственост на „Софийски имоти” ЕАД, находящ се в гр. София, Район „Възраждане” - СО с имот с идентификатор 68134.900.730 по КККР, съставляващ УПИ X - „за обществено строителство - Дом на книгата и трафопост”, собственост на „БЛД 44” ЕООД, находящ се в гр. София, Район „Лозенец”-СО, ул. „Димитър Хаджикоцев”№ 44 и парични средства.


Решение № 54 от 31.01.2019 година

За даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XVIII - София” ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив - 1 (един) брой имунологичен анализатор.


Решение № 53 от 31.01.2019 година

За даване на разрешение на „Диагностично-консултативен център V - София” ЕООД да сключи договор за наем на обект, находящ се в сградата на лечебното заведение за срок от 5 (пет) години.

Приложение № 1


Решение № 52 от 31.01.2019 година

За даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Втора МБАЛСофия” ЕАД, чрез непарична вноска.


Решение № 51 от 31.01.2019 година

За изменение на пункт I, II и IV от Решение № 547 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 50 от 31.01.2019 година

За приемане на Икономическата рамка на обществения градски транспорт в Столична община за 2019 година.

Приложение № 1


Решение № 49 от 31.01.2019 година

За преобразуване чрез промяна на правната форма на „Чистота Искър” ЕООД в еднолично акционерно дружество.

Приложение № 1
Приложение № 2


Решение № 48 от 31.01.2019 година

За утвърждаване на Бизнес-план на „Топлофикация - София” ЕАД за 2019 г.

Приложение № 1


Решение № 47 от 31.01.2019 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти - общинска собственост.


Решение № 46 от 31.01.2019 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ V, кв. 20а, м. „ж.к. Овча купел 2”, Район „Овча купел”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „ж.к. Овча купел 2", в граници: улица от о.т. 26 - о.т. 9а - о.т. 10а - о.т. 12 - о.т. 14 - о.т. 16б - о.т. 18 до о.т. 19; улица от о.т. 19 - о.т. 19а - о.т. 20 - о.т. 22а до о.т. 83; улица от о.т. 83 - о.т. 89а; улица от о.т. 89а - o.т. 1a до о.т. 44; улица от о.т. 44 до о.т. 54, одобрен с Решение № 237 по протокол № 38 от 16.04.2009 г. на СОС.


Решение № 45 от 31.01.2019 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 04234.6958.27, 04234.6958.32, 04234.6958.33, 04234.6958.34, 04234.6958.36, 04234.6958.45, 04234.6957.31 и 04234.6957.88 по КККР на с. Бистрица за образуване на УПИ III-6958.32 „за жс" (нов), УПИ IV-6958.32 „за жс" (нов), УПИ V-6958.27, 6958.34, 6958.45 „за жс" (нов), УПИ VI-6958.36 „за жс" (нов), УПИ VII-6958.33 „за жс" (нов), УПИ VIII-6958.33 „за жс" (нов), УПИ IX-6958.32 „за жс" (нов), УПИ X-6958.32 „за жс" (нов), кв. 53 (нов) и УПИ II-6957.31, 6957.88 „за жс" (нов), кв. 52 (нов), нови улици от съществуваща о.т. 612и, нови о.т. 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839 до о.т. 841 и от о.т. 837, 837а, 837б до о.т. 837в и задънени улици от о.т. 836а, 836б, о.т. 836г до о.т. 836д и от о.т. 836б до о.т. 836в и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ, м. „Орешковица - с. Бистрица", район „Панчарево"


Решение № 44 от 31.01.2019 година

За подробен устройствен план - изменение на план за регулация на улица между о.т. 10д и о.т. 10е и между о.т. 10г и о.т. 10л за откриване на нова улица от о.т. 10м - о.т. 10н - о.т. 10п до о.т. 10р; изменение на УПИ II „за паркиране, бензиностанция и залесяване" за създаване на нов УПИ III-37 „за нискоетажно жилищно застрояване”, кв. 1а, м. „Чашката на язовир Сталин”; план за застрояване на нов УПИ III-37 „за нискоетажно жилищно застрояване”, кв. 1а, м. „Чашката на язовир Сталин”.


Решение № 43 от 31.01.2019 година

За проект за подробен устройствен план - Изменение на план за улична регулация - създаване на задънена улица от о.т. 71а (нова) до о.т. 71б (нова) и Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ III-673 с цел образуване на нови УПИ III-3011 „за жил. стр.” и УПИ ХХ3010 „за жил. стр.” за имотите по кадастрална карта (ПИ с идентификатори 02659.2194.3010 и 02659.2194.3011 по КККР на гр. Банкя), кв. 54, м. „в.з. Банкя", район „Банкя".


Решение № 42 от 31.01.2019 година

За разрешение изработването на проект на подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, попадащ в землището на с. Плана, Район „Панчарево” за осигуряване на пътно-транспортен достъп и техническо обезпечаване на жилищен комплекс „ПЛАНА ХАЙТС”, находящ се в землището на с. Алино, община Самоков и одобряване на задание.

Приложение


Решение № 41 от 31.01.2019 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ IV-408 (проектен УПИ IV-146), кв. 30в, м. ж.к. „Люлин - 10 м.р.", район „Люлин", представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Люлин - 10 м.р.", в граници: бул. „Луи Пастьор", бул. "Царица Йоана", ул. "Добринова скала" и ул. "Ген. Владимир Денчев", одобрен с Решение № 405 по протокол № 21 от 19.07.2012 г. на СОС.


Решение № 40 от 31.01.2019 година

За приемане на отчет на Годишен план на Програма за ремонт на спортна инфраструктура.

Приложение


Решение № 39 от 31.01.2019 година

За обявяване на сесия за програмно финансиране по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община за 2019 г.

Приложение


Решение № 38 от 31.01.2019 година

За промяна на бюджета на Столична община за IV-то тримесечие на 2018 година.


Решение № 37 от 31.01.2019 година

За приемане на стратегия за управление на дълга на Столична община 2019- 2023 г.

Приложение № 1


Решение № 36 от 31.01.2019 година

За приемане на общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти - публична общинска собственост за 2019 г.

Приложение