Решение № 95 от 14.02.2019 година

За участие на Столична община в проект „Лисабонска Стратегия за местно развитие на квартали или области с приоритетна интервенция, интегриран инструментариум“ (Com.Unity.Lab), финансиран по Програма УРБАКТ III на Европейския съюз.


Решение № 93 от 14.02.2019 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0041-C01 от 14.03.2017 г. и сключен към него Анекс № 1 на 02.11.2018 г. между Столична община и Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ).


Решение № 92 от 14.02.2019 година

За издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002- 0041-C01 от 14.03.2017 г. и сключен към него Анекс № 1 на 02.11.2018 г. за проект „Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранителновкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“, Район „Илинден“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020.


Решение № 91 от 14.02.2019 година

За прекратяване на съсобственост между Столична община и Диана Кунгалова, чрез доброволна делба и получаване в дял на реални урегулирани имоти.


Решение № 90 от 14.02.2019 година

За процедура за доброволно прилагане на действащия подробен устройствен план за УПИ VI-52, кв. 55, местност ”в.з. Горна баня - разширение на кв. Горна баня”, Район „Овча купел“.


Решение № 89 от 14.02.2019 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот (терен) публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект, по схема одобрена от Главния архитект на Столична община.


Решение № 88 от 14.02.2019 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти (терени) - публична общинска собственост на територията на СО Район „Надежда“.


Решение № 87 от 14.02.2019 година

За процедура по чл. 17, ал. 2, т. 3 от Закона за устройство на територията и чл. 78 от Наредбата за общинската собственост за довършване на производството по одобряване на ПУП - ПРЗ на местност „ж.к. Надежда 1а и 1б“, в частта за УПИ I-390, 387, 388, кв. 15, Район „Надежда“.


Решение № 86 от 14.02.2019 година

За учредяване право на строеж върху незастроен урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. „Будапеща“ № 42, на жилищностроителна кооперация /ЖСК/ „Евросити“, чийто член - кооператори са правоимащи по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУПГМЖСВ).


Решение № 85 от 14.02.2019 година

За проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за УПИ VIII-444 и УПИ XXX - „за гаражи и озеленяване“, кв. 738-Б, зона Г-13 - юг.


Решение № 84 от 14.02.2019 година

За придобиване от Столична община на ПИ с идентификатор 68134.905.1780, попадащ в улична регулация от о.т. 20а - о.т. 71А - о.т. 69=130, в обхвата на ул. „Сребърна“, обслужваща кв. 16 и в УПИ XI - „за озеленяване“, кв. 16 по действащия план на м. НПЗ „Хладилника - Витоша“ - Район „Лозенец“, собственост на частно лице.


Решение № 83 от 14.02.2019 година

За придобиване от Столична община на реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1813, попадаща в улична регулация от о.т. 14а - о.т. 14б - 14в, в обхвата на ул. „Филип Кутев“, кв. 120, собственост на частни лица, по действащия план на местност „Витоша - ВЕЦ-Симеоново“, Район „Лозенец“.


Решение № 82 от 14.02.2019 година

За учредяване право на безвъзмездно ползване за срок от 5 (пет) години на фондация „Глобална инициатива в психиатрията - София“, върху общински имот-частна общинска собственост (АОС № 1735/19.01.2018 г. на СО, Район „Слатина“), находящ се в гр. София, ул. „Роглец“ №17, за продължаване дейността на обособения Дневен център, Защитено жилище за възрастни с психични услуги, и Информационен център за промоция на психично здраве на територията на Район „Слатина”.


Решение № 81 от 14.02.2019 година

За финансиране през 2019 година на Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от инвитро процедури с донорски яйцеклетки, приета с Решение № 416 от 25.06.2015 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 80 от 14.02.2019 година

За провеждане на процедура по акредитация на цялостната медицинска дейност на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение - Шейново“ ЕАД.


Решение № 79 от 14.02.2019 година

За обявяване на сесия за програмно финансиране по Програма за развитие на детско-юношеския спорт в Столична община за 2019 година.


Решение № 78 от 14.02.2019 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищно помещение, находящо се на партерния етаж в сградата на улица “Большая Дмитровка”, дом 8/1, строение 5, град Москва, Руска Федерация.


Решение № 77 от 14.02.2019 година

За удължаване крайният срок за изпълнение на договорите по одобрени проекти по Програма „Зелена София“ за 2018 г.


Решение № 76 от 14.02.2019 година

За изменение на пункт I, II и IV от Решение № 547 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г. на Столичен общински съвет.