Решение № 635 от 25.07.2019 година

За придобиване на имоти от Столична община чрез изкупуване на площи от частни имоти, собственост на граждани, попадащи в улици между О.Т. 149 - О.Т. 149а - О.Т. 150 - О.Т. 136 - О.Т. 137 - О.Т. 137а - О.Т. 153 - О.Т. 140 - О.Т. 141 - О.Т. 142 - О.Т. 145а - О.Т. 145 - О.Т. 11 и О.Т. 140 - О.Т. 140а и в урегулирани поземлени имоти, общинска собственост: УПИ I - за минерална баня, кв. 21 и в УПИ V - общ., кв. 37 по действащия регулационен план на с. Световрачане.


Решение № 634 от 25.07.2019 година

За отдаване под наем без провеждане на търг или конкурс на недвижими имоти - частна общинска собственост.


Решение № 633 от 25.07.2019 година

За обявяване на имот с идентификатор 68134.1006.2104, с площ от 73 кв.м., от публична общинска собственост в частна общинска собственост и процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 за част от имота, с площ от 57 кв.м.


Решение № 632 от 25.07.2019 година

За откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на обособени части от терени - общинска собственост находящи се на територията на Район „Лозенец”.


Решение № 631 от 25.07.2019 година

За процедура по чл. 17, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, чрез изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатори 68134.905.1300, 68134.905.2483 и 68134.905.3609, кв. 123, м. „Витоша - ВЕЦ-Симеоново“ и образуване на нов УПИ V-1300, 2483, 3609 - „за ЖС“, кв. 123, м. „Витоша - ВЕЦ-Симеоново“, Район „Лозенец“ и процедура по чл. 199, ал. 1 от ЗУТ, за придобиване от Столична община на реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1300, попадащ в улична регулация, в участъка от о.т. 526а - о.т. 527б, обслужващ кв. 123 и кв. 120а, с площ 242 кв.м., собственост на физическо лице, м. „Витоша - ВЕЦ-Симеоново“, Район „Лозенец“.


Решение № 630 от 25.07.2019 година

За учредяване безвъзмездно и безсрочно на Столична община, сервитут върху УПИ III-249, 270 - „за производство, администрация и обществено обслужване“, кв. 3, м. НПЗ „Хладилника - Витоша“ - част юг, Район „Лозенец”, собственост „ОФИС X“ ООД.


Решение № 629 от 25.07.2019 година

За приемане на дарение под формата на труд и услуги чрез изпълнение на строително-ремонтни работи на прогнозна стойност 99 537,60 лева (деветдесет и девет хиляди петстотин тридесет и седем лева и шестдесет стотинки) с включен ДДС от „Ками - 2008“ ЕООД, ЕИК 175448602, в обект публична общинска собственост - 24 СУ „Пейо Яворов“, находящо се в гр. София, Район „Подуяне“, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Клисура“ № 16.


Решение № 628 от 25.07.2019 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, за изменение на плана за регулация.


Решение № 627 от 25.07.2019 година

За изменение на Решение № 230 по Протокол № 75 от 18.04.2019 г. на Столичния общински съвет.

Приложение № 1


Решение № 626 от 25.07.2019 година

За приемане на Програма на Столична община за финансово подпомагане на студенти по професионално направление „Здравни грижи“, обучаващи се в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет - София.

Приложение № 1
Приложение № 2


Решение № 625 от 25.07.2019 година

За проведен конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения за еднолични дружества с ограничена отговорност по Решение № 305 от 30.05.2019 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 624 от 25.07.2019 година

За допускане на устройството и застрояването преди 2025 г. на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 04234.6951.41 и 04234.6951.61 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Бистрица, Район „Панчарево”, попадащи в територия за далекоперспективно развитие, определена с ОУП на СО, приет с решение Министерския съвет № 960/16.12.2009 г. и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план-изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т. 2 и о.т. 552 (нова), прилежаща на м. „в.з. Косанин дол”; между о.т. 103 и о.т. 104, прилежаща на м. „в.з. Беликата”; между о.т. 372 - о.т. 376а, прилежаща на кв. 34, м. „Беликата“; план за улична регулация (ПУР) от о.т. 103 до о.т. 552 (нова) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) за нови квартали 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65 и 66 и прилежащите им улици и ПИ с идентификатори 4234.6948.310, 4234.6948.674, 4234.6948.12, попадащи в кв. 3 (стар), м. „в.з. Косанин дол”, Район „Панчарево”.

Приложение


Решение № 623 от 25.07.2019 година

За приемане на дарение под формата труд и услуги, изразяващо се в извършване на строително-монтажни работи по осъществяването на одобрен проект и издадено Разрешение за строеж № 37/26.02.2019 г. за „Консервация, реставрация и експониране на недвижима културна ценност, с категория „местно значение“ - къща на Райна Княгиня“ на Главен архитект на Столична община на прогнозна стойност 402 038.25 лв. (четиристотин и две хиляди тридесет и осем лева и двадесет и пет стотинки) от СНЦ Институт на Свободните изследователи „Хистореон“, ЕИК 131016377 в обект общинска собственост, находящ се в поземлен имот с идентификатор 68134.513.362, УПИ I, кв. 26, м. “Главен градски центьр - Зона В17“, Район „Сердика“, кв. „Банишора“, ул. “Софроний Врачански“ № 119 на територията на Столична община.


Решение № 622 от 25.07.2019 година

За поправка на явна фактическа грешка в точки 1 и точка 3 на Решение № 448 от 11.07.2019 г. на Столичния общински съвет по Протокол №79, т. 38 от дневния ред, по доклад № СОА18-ВК08-11380/77/04.07.2019 г., относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изпълнение на ремонти в общински училища и детски градини през 2019 г.


Решение № 621 от 25.07.2019 година

За изменение на Решение № 427 по Протокол № 79 от 11.07.2019 г.


Решение № 620 от 25.07.2019 година

За отпускане на еднократна безвъзмездна парична помощ на служител на Столична община.

„Решението е обявено за нищожно с Решение № 449 от 21.01.2019 г., постановено по адм. дело №4221/2018 г., второ отделение, 25 състав по описа на Административен съд София-град . Посоченото съдебно решение е оставено в сила с Решение №1487/29.01.2020 г., постановено по адм. дело №4603/2019 г., второ отделение,  по описа на Върховен административен съд“.


Решение № 619 от 25.07.2019 година

За потвърждаване членството на Столична община в Асоциация на европейските градове ЮРОСИТИС и изплащане на членски внос, във връзка с членството.


Решение № 618 от 25.07.2019 година

За промяна предназначението на общинско жилище от фонд „Оборотен“ във фонд „Резервен”.


Решение № 617 от 25.07.2019 година

За приемане частична промяна на структурата на Столична общинска администрация.

Приложение № 1


Решение № 616 от 25.07.2019 година

За удостояване с отличие “Почетен знак на Столична община” на Н. Пр. Ирит Лилиан, извънреден и пълномощен посланик на Държавата Израел в Република България.