Решение № 115 от 28.02.2019 година

За промяна на устава на „Първа МБАЛ-София” ЕАД.

Приложение № 1


Решение № 114 от 28.02.2019 година

За даване на разрешение на „Диагностично-консултативен център V - София“ ЕООД да сключи договор за наем на помещения, находящи се в сградата на лечебното заведение за срок от 5 (пет) години.

Приложение № 1


Решение № 113 от 28.02.2019 година

За даване на разрешение на „Диагностично-консултативен център V - София“ ЕООД да сключи договор за наем на помещения, находящи се в сградата на лечебното заведение за срок от 5 (пет) години.

Приложение № 1


Решение № 112 от 28.02.2019 година

За даване на съгласие „Метрополитен” ЕАД да извърши продажба на собствения на дружеството дял в недвижим имот, съсобствен с трето лице.

Приложение № 1 и 2


Решение № 111 от 28.02.2019 година

За даване на разрешение на “Софийски имоти” ЕАД да извърши продажба чрез търг с тайно наддаване на дълготрайни материални активи - 13 (тринадесет) броя моторни превозни средства, собственост на дружеството.

Приложение А и Б


Решение № 110 от 28.02.2019 година

За увеличаване капитала на „Пазари Север” ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.

Приложение № 1, 2 и 3


Решение № 109 от 28.02.2019 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обект - общинска собственост.


Решение № 108 от 28.02.2019 година

За приемане на план за насърчаване на инвестициите и политиката в областта на инвестициите на СО и годишен общински план за работа по приватизация и следприватизационен контрол за 2019 г., и утвърждаване на отчет за извършената работа по изпълнението на дейностите по приватизация и следприватизационен контрол за 2018 г.

Приложение № 1 - част I
Приложение № 1 - част II
Приложение № 1 - част III
Приложение № 1 - част IV
Приложение № 1 - част V


Решение № 107 от 28.02.2019 година

За проект за подробен устройствен план - Изменение на плана за регулация на м. „Хаджи Димитър кв. 62а, УПИ I-960 и м. „Хаджи Димитър - част”, кв. 62а, УПИ II-961, УПИ XI-959 и УПИ Х-962 и Изменение профила на улица от о.т. 252 до о.т. 248а = 355а и от о.т. 248а = 355а до о.т. 248 = 358а, м. „Хаджи Димитър - част"; Изменение на план за застрояване с предвиждане на ново застрояване и Работен устройствен план на нови УПИ I-960 - „за ЖС”, II-961 - „за офиси“ и УПИ Х-959, 962 - „за ЖС”, кв. 62а, м. „кв. Хаджи Димитър - част”, район „Подуяне”.


Решение № 106 от 28.02.2019 година

За прекратяване на производството по одобряване на проект за ПУП - одобряване на подробен устройствен план - план за регулация на м. „Младост 4“, в частта му относно УПИ XIII-469, 495, 496 от кв. 24д, който е изключен от обхвата на одобряване с т. 1 от решение № 552 по протокол № 45 от 29.07.2009 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 105 от 28.02.2019 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на разпределителни газопроводи от ГРС „Кремиковци” до консуматори на територията на район „Кремиковци” - Столична община, землищата на Сеславци, Ботунец, Челопечене, Долни Богров и Горни Богров и изменение на план за улична регулация (ИПУР) с одобряване на план - схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по част „Газоснабдяване“ в урбанизирана територия с действаща улична регулация на територията на с. „Долни Богров“, с. „Горни Богров“, кв. „Ботунец“, кв. „Челопечене“ и м. ЗСК „Кремиковци“, съгласно приложения проект.


Решение № 104 от 28.02.2019 година

За разрешаване изработването на проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община (ОУП на СО) - част „Комуникационно-транспортна система - масов градски релсов транспорт“ - разширение на линиите на „Софийски метрополитен“, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за специализиран подробен устройствен план-изменение на план за регулация - Разклонение на „Трети метродиаметър“ на „Софийски метрополитен“ в обхват от Военна академия „Г. С. Раковски“ до пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „Проф. Петър Мутафчиев“.


Решение № 103 от 28.02.2019 година

За разрешаване изработването на проект за ПУП - план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 68134.8373.87 и парцеларен план (ПП) за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - трасе на подземен кабел за електрозахранване, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 68134.8363.153 и 68134.8373.87, м. „Обреща“, землище „Ботунец“, район „Кремиковци”.

Приложение


Решение № 102 от 28.02.2019 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 101 от 28.02.2019 година

За утвърждаване на Годишен план на Програма за ремонт на спортна инфраструктура за 2019 година.

Приложение № 1


Решение № 100 от 28.02.2019 година

За приемане на годишен отчетен доклад за дейността на Асоциация за развитие на София за 2018г., годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2018 г. на Асоциация за развитие на София (финансов отчет), основни насоки и програма за дейността на Асоциацията за 2019 г. и бюджет за 2019 г.

Приложение № 1 - част I
Приложение № 1 - част II
Приложение № 2 и 3


Решение № 99 от 28.02.2019 година

За приемане на актуализирания „План за защита при бедствия“ на Столична община=


Решение № 98 от 14.02.2019 година

За провеждане на процедура по акредитация на цялостната медицинска дейност, на отделните медицински и други дейности и на обучението на студенти и специализанти на „Четвърта МБАЛ - София“ ЕАД.


Решение № 97 от 14.02.2019 година

За даване на съгласие за предвиждане на средства по бюджета на Столична община за поетапен капитален ремонт и модернизация на първото поколение подвижен състав на Софийското метро, а именно: на 12 броя 4-вагонни състава (48 вагона) от серия 81-717/714.


Решение № 96 от 14.02.2019 година

За изменение в Решение № 49 по Протокол № 69 от 31.01.2019 г. на Столичен общински съвет.