Решение № 135 от 14.03.2019 година

За отпускане на еднократна безвъзмездна парична помощ на служител от Столична община.


Решение № 134 от 14.03.2019 година

За допълнение на актуализирани Правила за управление на Програма „Зелена София“, приети с Решение № 280 по Протокол № 88 от 28.04.2011 година.


Решение № 133 от 14.03.2019 година

За одобряване на подробен устройствен план - План за регулация (ПР) на м. „Суха река - запад“, кв. 12а, УПИ II-564, 2027 „за обществено обслужване“ (идентичен с проектен УПИ II-565а „за общ. обсл.“), район „Подуяне“, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Суха река - запад”, одобрен с Решение № 325 по протокол № 42/27.06.2013 г. на СОС.


Решение № 132 от 14.03.2019 година

За подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на поземлени имоти с идентификатори по КККР 68134.2816.1124 и 68134.2816.1674, образуване на нови УПИ VI-1124 и УПИ IX-1674, кв. 23, м. ж.к. „Обеля-2”, район „Връбница”, представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. ж.к. „Обеля-2”, одобрен с Решение № 491 по Протокол № 25/27.09.2012 г. на СОС.


Решение № 131 от 14.03.2019 година

За приемане на План за действие по реализация на Стратегията за образование на Столичната община през 2019 година и Отчет за изпълнение на едногодишен План по реализация на Стратегията за образование на Столичната община за 2018 година.

Приложение № 1 
Приложение № 2


Решение № 130 от 14.03.2019 година

За приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Столична община за 2019 г.

Приложение № 1


Решение № 129 от 14.03.2019 година

За изменение и допълнение на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение № 83 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., в сила от 1.03.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 225 по Протокол № 51 от 5.04.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 309 по Протокол № 53 от 17.05.2018 г.


Решение № 128 от 14.03.2019 година

За изменение и допълнение на Правилата за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община, приети с Решение № 119 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 127 от 14.03.2019 година

За одобряване на мерки за повишаване на възнагражденията на водачите от общинските дружества „Столичен автотранспорт“ ЕАД и „Столичен електротранспорт“ ЕАД.


Решение № 126 от 28.02.2019 година

За даване на разрешение на “Водоснабдяване и канализация - София” ЕАД да извърши продажба чрез търг с тайно наддаване на дълготрайни материални активи - 2 (два) броя моторни превозни средства, ремарке и къртач, собственост на дружеството.

Приложение А и Б


Решение № 125 от 28.02.2019 година

За съставяне на актове за публична общинска собственост за имотите, предоставени за управление на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“.

Приложение № 1 и 2


Решение № 124 от 28.02.2019 година

За одобряване на Споразумение между Столична община и Европейска инвестиционна банка /ЕИБ/ за безвъзмездно предоставяне на техническа помощ на Столична община с оглед въвеждане на подобрена схема за разделно събиране и определяне на подходяща тарифна система за отпадъци за домакинствата и търговските обекти в рамките на Столична община.

Приложение № 1


Решение № 123 от 28.02.2019 година

За приемане на нов правилник за организация на дейността на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци”; Утвърждаване на нова щатна численост и структура на персонала на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци”.

Приложение


Решение № 122 от 28.02.2019 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” Бина Харалампиева - режисьор.


Решение № 121 от 28.02.2019 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” Ириней Константинов - актьор.


Решение № 120 от 28.02.2019 година

За поставяне на паметна плоча на Константин Павлов в гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 93, на дома в който е живял.


Решение № 119 от 28.02.2019 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на план за регулация.


Решение № 118 от 28.02.2019 година

За отдаване под наем за срок от три години на части от помещения в нежилищни имоти - публична общинска собственост, находящи се в гр. София, Район „Студентски“, за разполагане на автомати за топли напитки и диспенсъри за топла и студена вода.


Решение № 117 от 28.02.2019 година

За обявяване на имоти - публична общинска собственост за частна общинска собственост и прехвърляне на Държавата безвъзмездно правото на собственост върху недвижими имоти - частна общинска собственост, попадащи в Софийски околовръстен път от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“.


Решение № 116 от 28.02.2019 година

За прекратяване на съсобственост между „АРТ БИЛД АП” ООД, „СИМОВ и СИЕ” ООД и Столична община, чрез продажба на общинската част.