Решение № 155 от 28.03.2019 година

За кандидатстване с проектно предложение “Патронажна грижа - София” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.0040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020“.


Решение № 154 от 28.03.2019 година

За увеличаване на капитала на „Пазари Север” ЕАД чрез непарична вноска.

Приложение А и Б


Решение № 153 от 28.03.2019 година

За отпускане на еднократна безвъзмездна парична помощ на служител от Направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости”.


Решение № 152 от 28.03.2019 година

За одобряване на годишен отчет за изпълнението на „Програма за управление качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2015 - 2020 г.”.

Приложение № 1


Решение № 151 от 14.03.2019 година

За промяна на Решение № 78 по Протокол № 70 от 14.02.2019 г. на Столичен общински съвет за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищно помещение, находящо се на партерния етаж в сградата на улица “Большая Дмитровка”, дом 8/1, строение 5, град Москва, Руска Федерация.


Решение № 150 от 14.03.2019 година

За удължаване срока на действие на Програма на Столична община за скринингово изследване на щитовидната жлеза на педагогическия персонал от училищата и детските градини на територията на Столична община, приета с Решение № 497 от 12.07.2018 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 149 от 14.03.2019 година

За приемане на Програма на Столична община за скринингово изследване за рак на млечната жлеза (РМЖ).

Приложение №1


Решение № 148 от 14.03.2019 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по Проект № BG16RFOP001-5.002-0007 “Изграждане на инфраструктура за 9 нови социални услуги в Столична община в 2 обекта на интервенция“, финансиран по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020“.


Решение № 147 от 14.03.2019 година

За поставяне на барелеф на проф. Панчо Владигеров.


Решение № 146 от 14.03.2019 година

За именуване на улица в Район „Средец“ на името на Димитър Паница.


Решение № 145 от 14.03.2019 година

За процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ относно урегулиран поземлен имот IV-65 от кв. 8 на в.з. „Пасарелско езеро“, с. Долни Пасарел.


Решение № 144 от 14.03.2019 година

За процедура за доброволно прилагане на действащия подробен устройствен план за УПИ I-1156, кв. 28Б, м. ”Овча купел - актуализация”, Район „Овча купел“.


Решение № 143 от 14.03.2019 година

За процедура за доброволно прилагане на действащия подробен устройствен план за УПИ XI-1400, кв. 224, м. ”Овча купел - стар кв. 12А и част от кв. 23”, Район „Овча купел“.


Решение № 142 от 14.03.2019 година

За процедура за доброволно прилагане на действащия подробен устройствен план за УПИ IV-2, кв. 41А, м. ”Овча купел - актуализация”, Район „Овча купел“.


Решение № 141 от 14.03.2019 година

За продажба на имот - частна общинска собственост, на собственика на сграда с отстъпено право на строеж, УПИ ХХХIII-200, кв. 190, местност „Гърдова глава“, Район „Витоша”.


Решение № 140 от 14.03.2019 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на план за регулация.


Решение № 139 от 14.03.2019 година

За учредяване възмездно и безсрочно право на строеж на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, за изграждане на подземен шахтов трансформаторен пост със застроена площ 26,27 кв.м., ведно със сервитутните права на трафопоста и прилежащите кабелни линии, с площ на сервитутната ивица от 6,47 кв.м., в общински поземлен имот с идентификатор 68134.1382.2060, съставляващ УПИ III-2036 - „за жс и администрация“, СО - Район „Надежда“.


Решение № 138 от 14.03.2019 година

За продажба на общински поземлен имот, находящ се на ул. “Бабуна планина“ № 5 на собственика на законно построена сграда.


Решение № 137 от 14.03.2019 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т. 20 от ДДС №7/04.04.2018 г. за разплащане на разходи от бюджета на Столична община за изпълнение на договор 2017-1-ES01-KA219-037888_3, № KA219/S2S-146/05.10.2017 г. по проект по Програма „Еразъм“ (Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на съвета от 11 декември 2013 година за създаване на „Еразъм+“ - програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на Решение №1719/2006/ЕО, №1720/2006/ЕО и Регламент №1298/2008/ЕО) на Европейския съюз, реализиран от 44. СУ „Неофит Бозвели“, СО - Район „Подуяне“.


Решение № 136 от 14.03.2019 година

За процедура по доброволно прилагане на действащ ПУП по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ за УПИ II-180, кв. 36, м. „ж.к. ЛЕВСКИ - ЗОНА-В“, гр. София.