Решение № 175 от 28.03.2019 година

За прогласяване на погасеното по давност право на строеж върху част от урегулиран поземлен имот УПИ I - „за ЖС, магазини, подземни гаражи с МТЦ, хидрофор и трафопост“, кв. 858, местност ж.к. „Вълчо Иванов - 2000 г.“, Район „Илинден“, представляваща част от поземлен имот с идентификатор 68134.1201.67 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Район “Илинден“.


Решение № 174 от 28.03.2019 година

За придобиване на Столична община на поземлени имоти, попадащи изцяло в улична регулация, м. „Манастирски ливади - изток“ - СО.


Решение № 173 от 28.03.2019 година

За придобиване от Столична община на части и цели имоти частна собственост, попадащи в обект: „Транспортен тунел под бул. „Цар Борис III“ с прилежащи рампи по бул. „Гоце Делчев“ и ул. „Житница“, съгласно действащ ПУП - ПРЗ, одобрен с Решение № 108 по Протокол № 32 от 10.12.2001 г., на Столичен общински съвет, м. „Лагера“, Район „Красно село“.


Решение № 172 от 28.03.2019 година

За даване на съгласие „Първа САГБАЛ - Света София” ЕАД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи.


Решение № 171 от 28.03.2019 година

За даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXVСофия” ЕООД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи - 2 (два) броя ехографски апарати.


Решение № 170 от 28.03.2019 година

За даване на съгласие „Пета МБАЛ - София” ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив - 1 (един) брой наркознодихателен апарат.


Решение № 169 от 28.03.2019 година

За приемане на Отчет за изпълнение на Програма „Европа“ на Столична община за 2018 г.

Приложение № 1


Решение № 168 от 28.03.2019 година

За приемане на отчет за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия за 2018 г. и Програма за дейността на ОГФМСП за 2019 г.

Приложение № 1 и 2


Решение № 167 от 28.03.2019 година

За даване на съгласие „Център за градска мобилност” ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив - 1 (един) брой почистващ автомат с електрическо задвижване.


Решение № 166 от 28.03.2019 година

За даване на съгласие „Пазари Изток” ЕАД да закупи дълготраен материален актив - 1 (един) брой нов лек автомобил със собствени средства. 


Решение № 165 от 28.03.2019 година

За даване на разрешение на “Пазари Изток” ЕАД да проведе конкурс за учредяване право на строеж за построяване на сграда върху недвижим имот, собственост на дружеството.

Приложение № 1


Решение № 164 от 28.03.2019 година

За прекратяване на производството по одобряване на проект за план за регулация и застрояване на м. „кв. Абдовица“, Район „Искър“ в частта му относно УПИ IХ-288, 290 от кв. 22, който е изключен от обхвата на одобряване с т. 4 от Решение № 15 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 163 от 28.03.2019 година

За одобряване на проект за ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатор 29430.4703.10 от КККР на с. Житен, район „Нови Искър“ за създаване на нови УПИ II-4703.10-„за жс“, УПИ III4703.10 „за жс“, УПИ IV-4703.10-„за жс“, УПИ V-4703.10-„за жс“, УПИ VI-4703.10-„за жс“ и нова задънена улица по о.т. 80а - о.т. 80б - о.т. 80в, кв. 2а, м. „с. Житен“, район „Нови Искър”, Столична община.


Решение № 162 от 28.03.2019 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план: План за регулация и застрояване по чл. 17 от ЗУТ, план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на м. „кв. Кремиковци”, План за регулация и застрояване по чл. 22, ал. 4 от ЗУТ и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на м. „кв. Кремиковци - жилищен комплекс”, район „Кремиковци”.


Решение № 161 от 28.03.2019 година

За одобряване на проект на подробен устройствен план - парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за реконструкция участъка от трасето на тласкателен водопровод от Помпена станция „Кремиковци” до резервоар „Сеславци”, район „Кремиковци” - Столична община.


Решение № 160 от 28.03.2019 година

За финансиране на проекти във връзка с обявена сесия за 2019 по Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община.

Приложение № 1 и 2


Решение № 159 от 28.03.2019 година

За процедура по пряко отдаване под наем на обекти - общинска собственост, със спортно предназначение по реда на Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) и Правилника за прилагане на ЗФВС.


Решение № 158 от 28.03.2019 година

За дейности по управление, стопанисване и ползване на горските територии, общинска собственост през 2020 г.

Приложение № 1, 2 и 3


Решение № 157 от 28.03.2019 година

За преструктуриране на общинско предприятие (ОП) „Екоравновесие“.

Приложение № А


Решение № 156 от 28.03.2019 година

За допълнение на Решение № 246/31.03.2016 г. на Столичния общински съвет относно Център за социална рехабилитация и интеграция с адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 128, ет. 2, западно крило.