Решение № 195 от 18.04.2019 година

За учредяване на конкурс за облагородяване на пространствата към жилищни и бизнес сгради, фасадно и покривно озеленяване на територията на Столична община „Зелени решения за София”.

Приложение


Решение № 194 от 18.04.2019 година

За сключване на споразумение за сътрудничество между Столична община и Сдружение „Щройнерхилфе Булгариен“ (Streunerhilfe Bulgarien е.V.).

Приложение


Решение № 193 от 18.04.2019 година

За заемообразно отпускане на средства за разплащане на разходи по Проект № BG05M9OP001-2.008-0005-С01 „Център за подкрепа на лица с увреждания - София“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020.


Решение № 192 от 18.04.2019 година

За учредяване право на безвъзмездно ползване за срок от 10 (десет) години на Фондация „Светьт на Мария“, върху кухненски блок - част от общински имот - частна общинска собственост в гр. София, Район „Надежда“, ж.к. „Надежда 1“, ул. „Сава Филаретов“ № 23, за създаване на учебна кухня за хора с увреждания.


Решение № 191 от 18.04.2019 година

За издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0048, за проект Осигуряване на инфраструктура за създаване на 2 нови социални услуги в общността на територията на Столична община”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020.


Решение № 190 от 18.04.2019 година

За издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0030-C01, за проект „Осигуряване на инфраструктура за създаване на 5 нови социални услуги в общността”, одобрен за финансиране по ОП „Региони в растеж“ 2014 - 2020.


Решение № 189 от 18.04.2019 година

За промяна на бюджета на Столична община за І-во тримесечие на 2019 година.


Решение № 188 от 28.03.2019 година

За разсрочване на публични общински вземания за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци по смисъла на Закона за местните данъци и такси - административно производство по чл. 183 и сл. от ДОПК.

Приложение


Решение № 187 от 28.03.2019 година

За удостояване с отличие „Почетен знак на Столична община” на доц. д-р Георги Николов - историк.


Решение № 186 от 28.03.2019 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” на Стефан Димитров - композитор.


Решение № 185 от 28.03.2019 година

За удостояване с отличие „Почетен знак на Столична община” на доц. д-р Михаил Груев - историк.


Решение № 184 от 28.03.2019 година

За удостояване с отличие „Значка на София“ на проф. д-р Цветомир Димитров, дм.


Решение № 183 от 28.03.2019 година

За именуване на безименна улица на територията на Столична община - Район „Банкя”.


Решение № 182 от 28.03.2019 година

За именуване на безименна улица в с. Панчарево - Район „Панчарево“, м. “Детски град“ - СО.


Решение № 181 от 28.03.2019 година

За именуване на безименна улица, находяща се в гр. Нови Искър, местност „Глодище“, СО - Район „Нови Искър” с името „Ягодина“.


Решение № 180 от 28.03.2019 година

За именуване на безименна улица находяща се в с. Чепинци, местност „Маказица“, СО - Район „Нови Искър” с името „Дюлите“.


Решение № 179 от 28.03.2019 година

За именуване на безименна улица в СО - Район „Студентски“, м. „Студентски град“.


Решение № 178 от 28.03.2019 година

За наименуване на безименна улица в Район „Лозенец“ с името „Акад. Димо Велев“.


Решение № 177 от 28.03.2019 година

За прекратяване на съсобственост върху поземлен имот, чрез продажба на общинската част на физическо лице, съсобственик в имота.


Решение № 176 от 28.03.2019 година

За кандидатстване пред Националния Доверителен ЕкоФонд за финансиране на проектно предложение за подобряване на енергийната ефективност на 86 ОУ „Св. Климент Охридски, ул. “Брезова гора “ № 2, с. Владая, Район „Витоша“.