Решение № 235 от 18.04.2019 година

За придобиване от Столична община, чрез изкупуване на поземлен имот с идентификатор 68134.1383.678, с площ 266 кв.м., попадащ в реализирани УПИ II - за озеленяване с режим тго, УПИ I - за жс и подземни гаражи, кв. 73д, и в улична регулация, по действащ регулационен план на местност „Надежда 2а и 2б“, район „Надежда“, Столична община.


Решение № 234 от 18.04.2019 година

За издаване на Запис на заповеди в полза на Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция ”Европейски фондове, международни програми и проекти” и Изпълнителна Агенция „ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” с издател СО - район “Красна поляна”, обезпечаващи авансово плащане по Договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.018-0020-C01/05.03.2019 г. и №BG05M9OP001-2.018-00202014BG05M2OP001-C1/05.03.2019 г., сключени между СО район „Красна поляна” и Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" и Изпълнителна Агенция „ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”.


Решение № 233 от 18.04.2019 година

За придобиване от Столична община на ПИ с идентификатор 68134.905.1210, собственост на частни лица, попадащ изцяло в улична регулация, в участъка от о.т. 704 - о.т. 705 - о.т. 706, кв. 31, в обхвата на ул. „Филип Кутев“, по действащия план на местност „Витоша - ВЕЦ-Симеоново“, район „Лозенец“.


Решение № 232 от 18.04.2019 година

За проведен конкурс за избор на контрольор на „Диагностичноконсултативен център XXV - София“ ЕООД.


Решение № 231 от 18.04.2019 година

За обявяване на конкурс избор на изпълнителни директори на лечебни заведения за болнична помощ - общински еднолични акционерни дружества.


Решение № 230 от 18.04.2019 година

За даване на разрешение на „Диагностично-консултативен център VII - София“ ЕООД да сключи договор за наем на самостоятелен обект, състоящ се от 9 (девет) броя помещения, находящи се в сградата на лечебното заведение за срок от 10 (десет) години.

Приложение № 1


Решение № 229 от 18.04.2019 година

За даване на съгласие „Диагностично-консултативен център VII - София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив - 1 (един) брой безконтактен тонометър.


Решение № 228 от 18.04.2019 година

За даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXII - София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив - 1 (един) брой ехокардиографска апаратура.


Решение № 227 от 18.04.2019 година

За даване на съгласие „Втора специализирана акушерогинекологична болница за активно лечение - Шейново“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив.


Решение № 226 от 18.04.2019 година

За обявяване на конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения за извънболнична помощ - еднолични дружества с ограничена отговорност.


Решение № 225 от 18.04.2019 година

За обявяване на конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения - еднолични дружества с ограничена отговорност.


Решение № 224 от 18.04.2019 година

За поставяне на временна художествена инсталация „Един човек“ с автор Венелин Шурелов на пл. „Княз Александър I“ на площадка „Мавзолей“.


Решение № 223 от 18.04.2019 година

За създаване на Общински културен институт „Топлоцентрала“ и утвърждаване на Устройствен правилник за дейността му. 

Приложение № 1


Решение № 222 от 18.04.2019 година

За изпълнение на Решение № 79 по Протокол № 70 от 14.02.2019 г. на СОС, във връзка с обявена сесия за набиране на проектни предложения по Програма за развитие на детско-юношеския спорт за 2019 г.

Приложения № 1 и № 2


Решение № 221 от 18.04.2019 година

За финансиране със средства от СОПФ за ремонт и обзавеждане на Център за информация и обслужване на граждани в сградата на р. „Възраждане".


Решение № 220 от 18.04.2019 година

За финансиране със средства от СОПФ извършване на основен ремонт в междублоково пространство с площ от 11 557 кв.м., разположено между бл. 15, бл. 16, бл. 18, ж.к. „Зона Б-5”, район „Възраждане“.


Решение № 219 от 18.04.2019 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за ремонт на покрив и ел. инсталация в ДГ № 37 „Вълшебство“, кв. Павлово на територията на р-н „Витоша“, Столична община.


Решение № 218 от 18.04.2019 година

За финансиране със средства от СОПФ на основен ремонт на Център за временно настаняване, находящ се в район „Красна поляна", ул. „Ришки проход" № 2.


Решение № 217 от 18.04.2019 година

За финансиране със средства от СОПФ възстановяване на детска и фитнес площадки и оформяне на парково пространство в УПИ-V, кв. 13, м. кв. „Бояна", р. „Витоша“.


Решение № 216 от 18.04.2019 година

За финансиране със средства от СОПФ за изпълнение на Първи етап на инвестиционен проект „Преустройство и промяна на предназначението на сграда, общинска собственост - баня в читалище, находяща се в с. Чепинци, СО - Район „Нови Искър“, идентификатор 80409.5996.1005.