Решение № 255 от 18.04.2019 година

За даване на разрешение за извършване на съвместна медицинска дейност между общински лечебни заведения.


Решение № 254 от 18.04.2019 година

За разсрочване на публични общински вземания за данък върху недвижимите имоти, установени суми по ревизионен акт и такса за битови отпадъци по смисъла на Закона за местните данъци и такси - административно производство по чл.183 и сл. от ДОПК. 

Приложение


Решение № 253 от 18.04.2019 година

За одобряване статут на одитния комитет на „Топлофикация София” ЕАД. 

Приложение № 1


Решение № 252 от 18.04.2019 година

За даване на съгласие „Пазари Възраждане” ЕАД да разходва собствени средства за изграждане на система за видеонаблюдение на пазарна площадка „Женски пазар”.


Решение № 251 от 18.04.2019 година

За освобождаване на „Пазари Юг“ ЕАД от заплащане на цените по т. 19 и т. 19а от Приложение № 12 „Услуги извършени от Направление „Транспорт и транспортни комуникации“ от приложения към Глава Трета на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.


Решение № 250 от 18.04.2019 година

За даване на съгласие „Топлофикация София” ЕАД да учреди банкова гаранция в полза на Столична община, съгласно договор № РД-56- 611/15.06.2011 г., сключен със Столична община.

Приложения № 1 и № 2


Решение № 249 от 18.04.2019 година

За даване на разрешение на „Софийски имоти” ЕАД за сключване на договор за кредит за финансиране на проект „Парк „Възраждане“ - етап IV - изграждане на парк и термо-минерален развлекателно-рекреационен комплекс“ върху УПИ I, кв. 1 м. „Зона Б-5-4“, район „Възраждане“, гр. София и учредяване на обезпечение.

Приложение А


Решение № 248 от 18.04.2019 година

За одобряване на класиране и финансиране на проекти по Програма „Акселератор Стартъп София“ за улесняване достъпа до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на Столична община.

Приложение № 1


Решение № 247 от 18.04.2019 година

За сключване на споразумение за сътрудничество в областта на културата между Столична община и „Национален дворец на културата - Конгресен център София” ЕАД.

Приложение № 1


Решение № 246 от 18.04.2019 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” на Здравка Йорданова Йорданова - българска олимпийска шампионка.


Решение № 245 от 18.04.2019 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” на Дойчин Венциславов Боянов - български алпинист.


Решение № 244 от 18.04.2019 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” на Васил Георгиев - Кръпката, музикант.


Решение № 243 от 18.04.2019 година

За отпускане на еднократна безвъзмездна парична помощ на служител от Район „Панчарево“.


Решение № 242 от 18.04.2019 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци”.


Решение № 241 от 18.04.2019 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци”.


Решение № 240 от 18.04.2019 година

За учредяване възмездно право на строеж на „ЧЕЗ Разпределение България” АД за изграждане на нов трансформаторен пост - тип КТП в ПИ с идентификатор 68134.1970.4550, който попада в УПИ II - за озеленяване и трафопост от кв. 27 по действащ регулационен план на местност „в.з. Киноцентър - III част - разширение“, район „Витоша“.


Решение № 239 от 18.04.2019 година

За продажба на имот - частна общинска собственост на собственика на законно построена върху него сграда, находящ се на ул.“86“ № 2-А, в.з. Симеоново - север, представляващ застроен УПИ XV-474 от кв. 29, с идентификатор 68134.2043.474.


Решение № 238 от 18.04.2019 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти (терени) публична общинска собственост на територията на СО - район „Надежда“.


Решение № 237 от 18.04.2019 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти (терени) публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти, по схеми одобрени от Главния архитект на Столична община. 


Решение № 236 от 18.04.2019 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти (терени) публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти, по схеми одобрени от Главния архитект на Столична община.