Решение № 275 от 30.05.2019 година

За завишаване броя на децата в общинските детски градини на територията на Столична община.


Решение № 274 от 30.05.2019 година

За приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общинските училища на територията на Столична община през 2019 г.

Приложение № 1


Решение № 273 от 30.05.2019 година

За безвъзмездно приемане за управление за срок от 10 години на имот - публична държавна собственост, представляващ археологическа недвижима културна ценност „Средновековна крепост „Урвич“.


Решение № 272 от 30.05.2019 година

За финансиране на транспортна услуга за превоз на деца от подготвителни групи и ученици от I до VII клас.


Решение № 271 от 30.05.2019 година

За учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години на общински имот, частна общинска собственост (АОС № 306/14.12.1998 на СО - Район „Средец”), представляващ нежилищно помещение с площ 120 кв.м., находящ се на бул. „Михай Еминеску” № 5, Район „Средец” за нуждите на Фондация „София - европейска столица на спорта”.


Решение № 270 от 30.05.2019 година

За изменение и допълнение на Решение № 159, прието на Заседание на Столичен общински съвет, проведено на 28.03.2018 г., протокол № 74, за процедура по пряко отдаване под наем на обекти - общинска собственост по реда на Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) и Правилника за прилагане на ЗФВС.


Решение № 269 от 30.05.2019 година

За повишаване квалификацията на помощник - възпитателите от общинските детски градини на територията на Столична община.


Решение № 268 от 30.05.2019 година

За осигуряване на допълнителна численост в дейност 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ“ за разкриване на нови групи.


Решение № 267 от 30.05.2019 година

За отнемане от Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъците“, поради отпаднала необходимост, предоставените с Решение № 620 по Протокол № 19 от 28.07.2016 г. на Столичен Общински съвет, безвъзмездно за управление, девет броя общински жилища.


Решение № 266 от 30.05.2019 година

За одобряване на Споразумение за сътрудничество между Столична община, „Екобулпак“ АД и „Соитрон“ ЕООД във връзка с изпълнение на дейности по проект „Stimulating citizens participation to recycle processes - Benefit As you Save - BAS“, финансиран от Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани - Средиземно море“ (2014 - 2020).

Приложение № 1


Решение № 265 от 30.05.2019 година

За приемане на План за адаптация към климатичните промени за Столична община 2019 - 2025 г., неразделна част от Стратегия за адаптация към климатичните промени на Столична община.

Приложение № 1


Решение № 264 от 30.05.2019 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по проект „Осигуряване на топъл обяд в Столична община - 2016-2019 г.”, Райони „Връбница”; „Възраждане”; „Подуяне”; „Слатина”; „Искър” и „Младост” по операция Тип 3: 2014BG05FMOP001-3.002 “Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020”, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане към Фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.


Решение № 263 от 30.05.2019 година

За предложение за преразпределение на бюджетни средства в делегираните от държавата дейности за 2019 г., функция 05 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.


Решение № 262 от 30.05.2019 година

За приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет за социална политика при Столична община (ОССП) и отмяна на действащия Правилник, приет с Решение № 431 от 25.06.2009 г. на СОС.

Приложение № 1


Решение № 261 от 30.05.2019 година

За отпускане на средства за довършване изграждането или поддръжка на църковни храмове и манастири в гр. София.


Решение № 260 от 30.05.2019 година

За одобряване издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“ - Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“.


Решение № 259 от 30.05.2019 година

За приемане на Отчет за изпълнение на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2018 г. и приемане на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2019 г.

Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3


Решение № 258 от 18.04.2019 година

За придобиване безвъзмездно от Столична община правото на собственост върху недвижим имот - собственост на Националния дарителски фонд „13 Века България“, находящ се в район „Витоша“.


Решение № 257 от 18.04.2019 година

За кандидатстване пред Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика с проект за осигуряване на оборудване и обзавеждане на материална база и осигуряване на 10% съфинансиране от бюджета на Столична община - район „Люлин“ във връзка с изпълнение на проект „Оборудване и обзавеждане на материална база в Разливна кухня „Люлин“. 


Решение № 256 от 18.04.2019 година

За отпускане на заем от Столична община на „Диагностичноконсултативен център XII - София“ ЕООД.

Приложение № 1