Решение № 295 от 30.05.2019 година

За допълнение на Решение № 248/26.04.2018 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 294 от 30.05.2019 година

За изменение Решение № 146 по Протокол № 72/14.03.2019 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 293 от 30.05.2019 година

За приемане на Програма „Културно наследство” на Столична община за подпомагане собствениците на недвижими културни ценности за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им и правила за нейната работа.

Приложение № 1
Приложение № 2


Решение № 292 от 30.05.2019 година

За даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Интер Експо и Конгресен Център” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 31.05.2019 г. Общо събрание на акционерите.


Решение № 291 от 30.05.2019 година

За даване на мандат на представителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД в редовното Общо събрание на акционерите на „Софийска вода” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 04.06.2019 г. редовно общо събрание на акционерите.


Решение № 290 от 30.05.2019 година

За приемане на дарение под формата на проект и услуги чрез изготвяне на проект и изпълнение на строително-ремонтни работи на стойност 136 200 (сто тридесет и шест хиляди и двеста) лева от БЛД 33 ЕООД, ЕИК 203784972, в обект публична общинска собственост ул. „Малко Търново“, находяща се на територията на Столична община, район Оборище.


Решение № 289 от 30.05.2019 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) на м. „в.з. Симеоново - север - разширение”, с териториален обхват: „Софийски околовръстен път”, западна регулационна граница на път към лифтова станция „Симеоново”, северна регулационна граница на м. „в.з. Симеоново - север”, ул. „Неофит Хилендарски” и ул. „53-та”, район „Витоша”, изработен по реда на чл. 16 от ЗУТ, с придружаващите го план-схеми на инженерната инфраструктура в обхвата на проекта.


Решение № 288 от 30.05.2019 година

За разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план - парцеларен план (ПП) за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе на канален колектор от кв. Челопечене до съществуващ канален колектор V Ф500 в землището на кв. Ботунец, район „Кремиковци” - Столична община.


Решение № 287 от 30.05.2019 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - Изменение на улична регулация между о.т. 30г и о.т. 30д за откриване на нова задънена улица от о.т. 30е (нова) до о.т. 30ж (нова) и План за регулация и застрояване на нов УПИ V-7020, 7021 „за ЖС” и нов УПИ VI-7020, 7021 „за ЖС”, кв. 53а, м. „с. Герман”, район „Панчарево”.


Решение № 286 от 30.05.2019 година

За проект за подробен устройствен план - Изменение на план за улична регулация от о.т. 919б - о.т. 919в (нова) - о.т. 919г (нова) до о.т. 919д (нова), вследствие на което се изменя контактен УПИ XXIV-424 от кв. 159, м. „гр. Банкя - разширение”; План за регулация и застрояване в обхвата на ПИ с идентификатор 02659.2193.400 по КККР на гр. Банкя, създаване на УПИ XXV-2193.400 “за ЖС”, кв. 36а, м. „гр. Банкя”, район „Банкя”.


Решение № 285 от 30.05.2019 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ IV-876, 2153 „за ж.с.”, кв. 82, м. „Надежда 4”, район „Надежда”, представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. „Надежда 4”, район „Надежда”, одобрен с Решение № 342 по протокол № 83 от 11.06.2015 г. на СОС.


Решение № 284 от 30.05.2019 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) и работен устройствен план (РУП) за УПИ VII-1189, кв. 7, м. „Овча купел“, район „Овча купел“ и изменение на план за улична регулация (ИПУР) за ул. „761“ в участъка между о.т. 110 и о.т. 126, прилежащ на УПИ VII-1189 и ул. „661“ - от о.т. 134 до о.т. 133.


Решение № 283 от 30.05.2019 година

За проект за подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация - откриване на нова задънена улица от о.т. 635а до о.т. 635в, изменение границите на УПИ III-75 и създаване на нови УПИ III-75 „за ЖС” и УПИ XVII-75 „за ЖС”, кв. 17, м. „с. Бистрица”, район „Панчарево”.


Решение № 282 от 30.05.2019 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ III-3029, 3030 „за ЖС и маг.“, кв. 68, м. ж.к. „Връбница-1”, представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. ж.к. „Връбница-1”, район „Връбница”, одобрен с Решение № 167 по Протокол № 79/26.03.2015 г. на Столичния общински съвет. 


Решение № 281 от 30.05.2019 година

За одобряване проект за ПУП - Изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т. 42 и о.т. 43 и създаване на нова задънена улица от о.т. 42а (нова) до о.т. 42б (нова), изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ XII-2091, 2120 за образуване на нов УПИ ХII-3850 „за жс“ и нов УПИ ХVII-2120 „за жс“, кв. 4м, м. „в.з. Бистрица - Манастира“, район „Панчарево”.


Решение № 280 от 30.05.2019 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за създаване на нов УПИ VII-235 „за общ. обслужване“, кв. 2, м. „Модерно предградие - Обеля“, район „Люлин”, ПИ с идентификатор 68134.4362.235 по КККР и изменение на плана на контактната улична регулация между о.т. 118д и о.т. 118к за създаване на нова задънена улица от о.т. 118п до о.т. 118с.


Решение № 279 от 30.05.2019 година

За подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ V-49, 50, 222 „за жил. стр. и подземни гаражи“, кв. 45, м. „ж.к. Люлин - 3 мр”, район „Люлин”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „ж.к. Люлин - 3 мр”, в граници: бул. „Царица Йоана”, бул. „Добринова скала”, ул. „Захари Стоянов” и бул. „Панчо Владигеров”, одобрен с Решение № 412 по протокол № 21/19.07.2012 г. на СОС.


Решение № 278 от 30.05.2019 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация - УПИ ХХ-264, XXI-265 и XXIII-720, 241, терен за „корекция на река и озеленяване“ и изменение на улица от о.т. 325а до о.т. 327 и изменение на план за застрояване - УПИ XXI-265 и XXIII-720, 241, кв. 87, м. „кв. Овча купел - актуализация”, район „Овча купел” - СО.


Решение № 277 от 30.05.2019 година

За допускане устройството и застрояването преди 2025 г. на поземлен имот с идентификатор 68134.2808.9 по КККР, попадащ в обхвата на м. „Територии, прилежащи на пътен възел Околовръстен път - бул. Сливница”, район „Връбница” Столична община.


Решение № 276 от 30.05.2019 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - Изменение на улична регулация между о.т. 164е и о.т. 164д и План за регулация и застрояване за образуване на нов УПИ IV-741 „за обществено обслужване, складова дейност и офиси”, нов УПИ V-820 „за бърза закуска, склад и офис” и нов УПИ VI-822 „за склад, офис и сервиз”, кв. 49а, м. „с. Герман”, район „Панчарево”.